Προεδρικό διάταγμα 81/19 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Συγχώνευση των Υπουργείων Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εσωτερικών σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών και μεταφορά αρμοδιοτήτων στο νέο Υπουργείο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης 1.3 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, η οποία αφορά στις υπηρεσίες που μεταφέρονται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο νέο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουργείο Εσωτερικών συγχωνεύονται σε νέο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

2. Όλες οι υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, τα όργανα, οι θέσεις και το προσωπικό των συγχωνευόμενων Υπουργείων αποτελούν εφεξής υπηρεσίες, όργανα, θέσεις και προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάγονται επίσης οι αυτοτελείς υπηρεσίες και όλα τα νομικά πρόσωπα και οι φορείς που εποπτεύονται από τα συγχωνευόμενα Υπουργεία.

 

3. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικές Γραμματείες στα συγχωνευόμενα Υπουργεία αποτελούν εφεξής αντίστοιχες Γραμματείες του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

4. Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των υπαγόμενων σε αυτό υπηρεσιακών μονάδων περιέρχονται στο Υπουργείο Εσωτερικών .

 

5. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τα θέματα των μεταφερομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών υπηρεσιών, φορέων, νομικών προσώπων και αρμοδιοτήτων, νοείται εφεξής ο Υπουργός Εσωτερικών.

 

6. Μέχρι να συγκροτηθούν ενιαία υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, το προσωπικό του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξακολουθεί να υπάγεται αντίστοιχα στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια των συγχωνευόμενων Υπουργείων.

 

7. Οι δαπάνες του Υπουργείου βαρύνουν έως 31-12-2019 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για όλα τα υπουργεία, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.