Προεδρικό διάταγμα 81/19 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Μεταφορές υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων στον Πρωθυπουργό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης (δ) της περίπτωσης 2.1 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος σχετικά με την υπαγωγή του ΕΚΟΜΕ Α.Ε. στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του παρόντος σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Πρωθυπουργό μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως αυτή οργανώθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του προεδρικού διατάγματος 82/2017 και η Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων όπως οργανώθηκε με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' του ίδιου προεδρικού διατάγματος.

 

2. H Ειδική Γραμματεία του Εθνικού Τυπογραφείου του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως οργανώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 29/2018 (ΦΕΚ 58/Α/2018) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, στον Πρωθυπουργό.

 

3. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών η οποία συστάθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2421/1953 και μετονομάστηκε και οργανώθηκε με το νόμο [Ν] 1645/1986 και το νόμο 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008) μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, και προσωπικού, στον Πρωθυπουργό.

 

4. Ως τη συγκρότηση ενιαίων υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, το προσωπικό των μεταφερόμενων με το παρόν υπηρεσιών εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια στα οποία υπαγόταν κατά την έκδοση του παρόντος.

 

5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, νοείται εφεξής ο Πρωθυπουργός.

 

6. Οι δαπάνες των μεταφερόμενων υπηρεσιών βαρύνουν έως 31-12-2019 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για όλα τα υπουργεία από τα οποία μεταφέρονται οι υπηρεσίες των προηγούμενων παραγράφων, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 19 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008), η οποία παραμένει σε ισχύ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4625/2019 (ΦΕΚ 139/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.