Προεδρικό διάταγμα 81/80 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπό της πολεοδομικής μελέτης, εκάστη περιοχή ειδικής χρήσεως, δύναται να καθορίζεται δι' εν κατ' ελάχιστον οικοδομικό τετράγωνον.

 

2. Εις εξαιρετικές περιπτώσεις και εφ' όσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι δύναται εις περιοχήν τινά, ορισμένες εκ των προβλεπομένων υπό των επομένων άρθρων κατηγορίες στοιχείων ή μεμονωμένα στοιχεία ειδικής τινός χρήσεως να απαγορεύονται πλήρως ή να επιτρέπονται ενδεχομένως υπό ειδικούς όρους. Δύναται επίσης οι τυχόν κατ' εξαίρεση προβλεπόμενες εις τα επόμενα άρθρα κατηγορίες στοιχείων ή μεμονωμένα στοιχεία ειδικής χρήσεως να απαγορεύονται πλήρως ή να επιτρέπονται άνευ εξαιρέσεως.

 

3. Τα υπό της προηγουμένης παραγράφου 2 προβλεπόμενα δύναται να αφορούν και εις τμήματα οικοδομικών τετραγώνων ή οικοπέδων, ως και εις τμήματα ή ορόφους κτιρίων.

 

Εις τις ειδικές χρήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κατοικία, δύναται ιδία να επιβάλλονται κατοικίες εις συγκεκριμένους ορόφους, ή καθ' οριζόμενο ποσοστόν της επιτρεπομένης εκμεταλλεύσεως ή και καθ' οριζόμενο μέγεθος ή καθ' οριζόμενο αριθμόν κατά κτίριον.

 

4. Εις εκάστην κατηγορία ειδικών χρήσεων του πίνακα ΙΙ του άρθρου 2 νοείται περιλαμβανόμενο και έτερον στοιχείον χρήσεως, το οποίον είναι αναγκαίο δια την εξυπηρέτησιν της χρήσεως ταύτης (κατοικία φύλακα, φυλάκια, βοηθητικά κ.λ.π.) και συμβιβάζεται προς αυτήν.

 

5. Εις τα κτίρια κατοικιών της ειδικής χρήσεως Αμιγής κατοικία δύναται να χρησιμοποιούνται οι χώροι κατοικίας ελευθέρων επαγγελματιών δια την άσκηση του επαγγέλματος μόνον των κατοικούντων εις αυτά (γραφεία δικηγόρων, ιατρών, λογιστών κ.λ.π.).

 

6. Εις τις άλλες ειδικές χρήσεις η εξυπηρέτησις των κατοικούντων ελευθέρων επαγγελματιών δύναται να γίνεται είτε εις χώρους των κτιρίων κατοικίας είτε και εις χώρους κτιρίων άλλης χρήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος της 23-02-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.