Προεδρικό διάταγμα 8/8/03 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

Α. Για τους οικοδομήσιμους χώρους με χρήση μόνο κατοικίας:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

 

2. Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας των οικοπέδων.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,8 με μέγιστο εμβαδόν δομημένης επιφάνειας ανά οικόπεδο: 240 m2.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7.5 m. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος προσαυξάνεται κατά 1.5 m.

 

6. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2

 

Β. 1. Για το οικοδομικό τετράγωνο 7 με χρήση ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου, όπου επιτρέπεται η δημιουργία χώρου παιδικής χαράς και πολιτιστικής εγκατάστασης, ισχύουν οι εξής όροι δόμησης:

 

α. Μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια σε όλη την έκταση: 100 m2.

 

β. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 4 m, το οποίο σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης προσαυξάνεται κατά 1,50 m.

 

γ. Σε περίπτωση ανέγερσης κτιρίου πολιτιστικών εγκαταστάσεων, αυτό τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 4 m από τη ρυμοτομική γραμμή.

 

2. Στους λοιπούς χώρους πρασίνου δεν επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 9 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), επιτρέπονται μόνο οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (άρθρο 246 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας).

 

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

1. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εκσκαφών και θεμελίωσης των οικοδομών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 (παράγραφος 4) του κτιριοδομικού κανονισμού (άρθρο 348 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας).

 

2. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες γίνονται υπό την επίβλεψη εκπροσώπου των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίησή τους. Εάν κατά τις εκσκαφές αποκαλυφθούν αρχαιολογικά ευρήματα, οι εκτελούμενες εργασίες διακόπτονται και διεξάγεται ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία της οικιστικής αξιοποίησης της έκτασης.

 

3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση λυόμενων κατασκευών.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

5. Επιβάλλεται η δημιουργία σε κάθε οικόπεδο υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων που κατοχυρώνεται με συμβολαιογραφική πράξη.

 

6. Δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή στο δώμα πλην των επιτρεπομένων κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, η δε απόληξη του κλιμακοστασίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,40 m.

 

7. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης, η κλίση αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το 30%.

 

8. Για οποιαδήποτε κατασκευή απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Επιτρέπεται η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών μόνο εφόσον η συλλεκτική επιφάνεια ενσωματώνεται πλήρως στην επιφάνεια της στέγης ή του δώματος, το δε δοχείο αποθήκευσης βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου.

 

10. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή συνεχούς περιμετρικού εξώστη και επιβάλλεται η διάσπασή του.

 

11. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημίσεων και διαφημιστικών πινακίδων στους ελεύθερους χώρους καθώς και στους πεζοδρόμους, πλην των πινακίδων κυκλοφορίας και εκείνων που πληροφορούν για τη θέση των δημοσίων ή κοινωφελών κτιρίων του οικισμού. Οι πινακίδες αναγράφονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που απαιτείται και ξενόγλωσση επιγραφή, αυτή τοποθετείται κάτω από την Ελληνόγλωσση με μικρότερα γράμματα.

 

12. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών οποιασδήποτε μορφής και υλικού επί των όψεων των κατοικιών καθώς και επί των δωμάτων τους.

 

13. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και πριν την υλοποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου επί του εδάφους εγκρίνεται πλήρης μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.