Προεδρικό διάταγμα 906/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Δικαιώματα εκπονήσεων Μελετών και επιβλέψεων έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις τους Πτυχιούχους των Ανωτέρων Σχολών Τεχνολόγων Μηχανικών ειδικότητος: α) Δομικών έργων, β) Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων και γ) Τοπογράφου επιτρέπεται η εκπόνησις μελετών μετά αυτοδύναμου υπογραφής τούτων ως και ή επίβλεψις έργων ως ακολούθως:

 

Α. Εις τους Πτυχιούχους ειδικότητος Δομικών έργων

 

1. Οικοδομικών κατασκευών, προοριζομένων δια κατοικίας, καταστήματα η γραφεία.

 

α) Μέχρι 2 το πολύ ορόφων, ελευθέρου ύψους εκάστου μέχρι 4 m και άνευ προβλέψεως μελλοντικών τοιούτων, ήτοι μέχρι 2 επαλλήλων καθ' ύψος πλακών εξ ωπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας Β 160, αμφιέρειστων ή συνεχών, διατεταγμένων κατά τρόπον ώστε να στατικά ανοίγματα να μη υπερβαίνουν τα 5,50 m και εδραζόμενων επί φερόντων στοιχείων, τοιχοποιίας ή δοκών, στηριζόμενων επί τοιχοποιίας η υποστηλωμάτων εξ ωπλισμένου σκυροδέματος, θεμελιούμενων επί μεμονωμένων πεδίλων και όχι πεδιλοδοκών, με διαστάσεις πλακών σε κάτοψη μέχρι 35 m και υπό την προϋπόθεση ότι ή αντισεισμική ικανότης της κατασκευής ελέγχεται και εξασφαλίζεται, μη απαιτουμένου προς τούτο ακριβούς αντισεισμικού υπολογισμού, ου ή μελέτη, οσάκις απαιτείται δέον να συντάσσεται και υπογράφεται υπό διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού. Τυχόν προβλεπόμενο ή υπάρχων υπόγειον δεν προσμετρείται εις τον αριθμόν των ορόφων, μόνον εφ' όσον το δάπεδον του υπέρ αυτό ορόφου, δεν υπέρκειται της μέσης στάθμης του περιβάλλοντος εδάφους πλέον του 1 m.

 

β) Εις περίπτωσιν επικαλύψεως της κατά τα ανωτέρω διώροφου οικοδομής δια ξύλινης στέγης αντί πλάκας εξ ωπλισμένου σκυροδέματος οι ως άνω δικαιούνται της συντάξεως στατικής μελέτης και της αυτονόμου επιβλέψεως δια συνολικόν άνοιγμα στέγης (ζευκτού) μέχρις 8 m.

 

2. Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψις οικοδομικών εργασιών εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν προβλέπεται εν τη μελέτη προσθήκη ενός επί πλέον ορόφου, υπό την προϋπόθεση ότι οι στατικοί υπολογισμοί έχουν συνταχθεί και υπογραφή παρά διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού.

 

3. Τοπογραφικών εργασιών, αφορωσών εις τα κατά εν εδάφιο 1 (α και β) μελετώμενα έργα.

 

Β. Εις τους Πτυχιούχους ειδικότητος Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών έργων.

 

1. Συγκοινωνιακών έργων, προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας μέχρι τριών εκατομμυρίων δραχμών 3.000.000 και εφ όσον πρόκειται περί

 

α) Συντηρήσεως και ανακαινίσεως Εθνικών και Επαρχιακών οδών ως και διανοίξεως αγροτικών και κοινοτικών τοιούτων, κατασκευής τεχνικών έργων πλην λοξών, μέχρις ανοίγματος 8 m και τοίχων αντιστηρίξεως ύψους μέχρι 5 m.

 

β) Έργων χερσαίας ζώνης λιμένος, κρηπιδωμάτων και αποβαθρών μέχρι βάθους 2 m, υπό την προϋπόθεση ότι δια αμφότερες τις περιπτώσεις του προηγουμένου και του παρόντος εδαφίων δεν απαιτείται ειδικός αντισεισμικός υπολογισμός ή ειδική εδαφοτεχνική μελέτη.

 

2.Υδραυλικών Έργων, προϋπολογιζόμενης συνολικής αξίας μέχρι 3.000.000 δραχμών, εφ' όσον πρόκειται περί έργων προστατευτικών και μικρών διευθετήσεων χειμάρρων δι' αναχωμάτων ή συρματοπλεγμάτων, μικρών αρδευτικών έργων ως και απλών δικτύων υπονόμων και εσωτερικών δικτύων υδρεύσεως άνευ αντλιοστασίων.

 

Γ. Εις τους Πτυχιούχους ειδικότητος Τοπογράφου.

 

1. Τοπογραφικών εργασιών αφορωσών εις τα κατά τα υπό στοιχεία Α και Β της παρούσης παραγράφου μελετώμενα υπό των Πτυχιούχων Τεχνολόγων α) Δομικών και β) Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών, έργα.

 

2. Απλές Τοπογραφικές αποτυπώσεις πόλεων μέχρις εκτάσεως 150 στρεμμάτων και,

 

3. Απλές Τοπογραφικές αποτυπώσεις υπαίθρου μέχρις εκτάσεως 1500 στρεμμάτων, εξαιρέσει των περιπτώσεων καθ' ας απαιτείται δι αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις αυτοτελής τριγωνισμός ή διορθώσεις σφαλμάτων δια της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.