Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών είναι νομικό πρόσωπο που διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. Σκοπό έχει τον καλύτερο συντονισμό και αποτελεσματικότερη προώθηση των στεγαστικών προγραμμάτων των οικοδομικών συνεταιρισμών που είναι μέλη της και ασκεί εποπτεία και έλεγχο στη δραστηριότητά τους, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των σκοπών που επιδιώκει.

 

2. Η ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών, πραγματοποιείται μετά από απόφαση των γενικών συνελεύσεων δύο ή περισσοτέρων οικοδομικών συνεταιρισμών της ίδιας κατηγορίας. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται περιληπτικά σε μία ημερήσια εφημερίδα ή στον περιοδικό τύπο του νομού που έχουν εκτάσεις ή πρόκειται να αναπτύξουν τα προγράμματά τους οι υπό ένωση συνεταιρισμοί, ή αν δεν εκδίδεται εφημερίδα στο νομό, σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης.

 

3. Η διαδικασία της ένωσης μπορεί να προχωρήσει μόνο εφόσον σε ένα μήνα από την παραπάνω δημοσίευση δεν διατυπωθούν έγγραφες αντιρρήσεις από οποιοδήποτε δανειστή υπό ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του νομού και επιδίδονται κατά τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας στα διοικητικά συμβούλια των υπό ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών. Το Ειρηνοδικείο μπορεί να επιτρέψει την ένωση, αν ο συνεταιρισμός για τον οποίο διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις παράσχει επαρκή ασφάλεια στο δανειστή που διατύπωσε τις αντιρρήσεις.

 

4. Στην επωνυμία των ενώσεων συνεταιρισμών πρέπει να αναφέρονται ολογράφως οι λέξεις Ένωση Συνεταιρισμών καθώς και ο κοινός σκοπός των οικοδομικών συνεταιρισμών που ανήκουν στην Ένωση.

 

5. Στην ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών επιτρέπεται η προσχώρηση νέων συνεταιρισμών της ίδιας κατηγορίας ως μελών, εφόσον η προσχώρηση γίνεται αποδεκτή από τη γενική συνέλευση της ένωσης.

 

6. Απαγορεύεται η συμμετοχή οικοδομικού συνεταιρισμού σε περισσότερες από μία ενώσεις.

 

7. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί - μέλη διατηρούν την αυτοτέλειά τους και εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης από πέντε αντιπροσώπους και τους αναπληρωτές τους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των συνεταιρισμών - μελών με ορισμένη θητεία που η χρονική της διάρκεια προβλέπεται από το καταστατικό της ένωσης.

 

Τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών αντιπροσώπων μελών. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους ανακαλούνται με τον ίδιο τρόπο που ορίσθηκαν. Απαγορεύεται η ανάκληση αντιπροσώπων που έχουν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου ένωσης επιφυλασσομένης της απώλειας της ιδιότητας του μέλους του συνεταιρισμού. Εφόσον από το καταστατικό δεν υπάρχει άλλος περιορισμός, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του στην ένωση εκπροσωπεί το συνεταιρισμό σε όλες τις σχέσεις του με την ένωση.

 

Τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της ένωσης.

 

8. Η Γενική Συνέλευση των μελών της ένωσης είναι το ανώτατο όργανο της ένωσης οικοδομικών συνεταιρισμών και συγκαλείται τακτικά όπως προβλέπεται από το καταστατικό και έκτακτα όταν:

 

α) Επιβάλλεται από το συμφέρον της Ένωσης.

 

β) Ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 τουλάχιστον των οικοδομικών συνεταιρισμών - μελών ή από ένα συνεταιρισμό μέλος εφόσον ο αριθμός των συνεταιρισμών - μελών δεν υπερβαίνει τους 9.

 

γ) Ζητηθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο I.6 του άρθρου 11 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

9. Για να αποχωρήσει συνεταιρισμός - μέλος από ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη διοίκηση της ένωσης και στο Ειρηνοδικείο της έδρας της, η δε αποχώρηση της ένωσης επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο ενός χρόνου από την εγγραφή του συνεταιρισμού - μέλους στην ένωση και μόνο στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

 

10. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν ενώσεις οικοδομικών συνεταιρισμών ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.