Προεδρικό διάταγμα 96/10 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

 

Το Υπουργείο συγκροτούν, μεταφερόμενες σε αυτό με τις αρμοδιότητες, τις θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει, οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 

α) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση α του προεδρικού διατάγματος 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 50/2010). Η Γενική Γραμματεία αυτή μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και έχει τις αρμοδιότητες που είχε προτού μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 184/2009.

 

β) Από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

 

α)α) Το Λιμενικό Σώμα και οι υπηρεσίες του.

 

β)β) Οι υπηρεσίες που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο αυτό με το άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση γ του προεδρικού διατάγματος 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστήθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 50/2010, με εξαίρεση α)α)α) τον Κλάδο Β Λιμενικής Αστυνομίας (άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999 (ΦΕΚ 201/Α/1999), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 320/2001 (ΦΕΚ 217/Α/2001)), με τις διευθύνσεις του (Λιμενικής Αστυνομίας, Ασφαλείας και Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, άρθρα 15 έως 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999), β)β)β) τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Κλάδου Γ' Ναυτιλιακής Πολιτικής (άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999, που αναριθμήθηκε ως άρθρο 17 με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 320/2001) και

 

γ)γ) τον Κλάδο Ε Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (άρθρο 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999, που αναριθμήθηκε ως άρθρο 26 με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 320/2001 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του τελευταίου προεδρικού διατάγματος) με τις Διευθύνσεις του (Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λιμενικού Σώματος και Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λιμενικού Σώματος (άρθρα 31 και 32 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 242/1999, που αναριθμήθηκαν ως άρθρα 27 και 28 με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 320/2001 και αντικαταστάθηκαν, αντιστοίχως, με τα άρθρα 7 και 8 του τελευταίου προεδρικού διατάγματος).

 

γ) Οι υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους, υπηρεσίες που έχουν συγχωνευθεί στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση α' του προεδρικού διατάγματος 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί), καθώς και οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' έως και ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή έχει αντικατασταθεί, ανήκουν στο Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με την επιφύλαξη των υπηρεσιών με τις αρμοδιότητές τους που παραμένουν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με την υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου αυτής.

 

δ) Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία είχε μεταφερθεί στο Υπουργείο αυτό με την περίπτωση α' του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009).

 

ε) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 356/1990 (ΦΕΚ 143/Α/1990)).

 

2. Η Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 4 παράγραφος 4 περίπτωση γ του προεδρικού διατάγματος 189/2009, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 50/2010) μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

 

3. Όργανα και Αρχές του Λιμενικού Σώματος που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες παραμένουν με το παρόν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δρουν εφεξής κατά το μέρος αυτό ως όργανα του Υπουργείου αυτού.

 

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.

 

Μετακινήσεις προσωπικού του Λιμενικού Σώματος από και προς τα Υπουργεία Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Προστασίας του Πολίτη γίνονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.