Προεδρικό διάταγμα 9/8/95e - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομείς, ΙΙ Β και ΙΙ Δ όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομέας ΙΙ Β (πυκνοδομημένα τμήματα οικισμών προ του 1923 και αραιοδομημένη περιοχή).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) τα οποία κατά την 16-08-1988 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β) Που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

γ) Τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός των ορίων των πυκνοδομημένων τμημάτων των οικισμών προ του έτους 1923, εφόσον είχαν στις 25-07-1979 ελάχιστο πρόσωπο: 8 m. Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2 και στις 02-07-1968 όποιες διαστάσεις είχαν κατά την ημερομηνία αυτή.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

5. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 4 ορίζεται ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας τους για οικόπεδα μικρότερα των 200 m2.

 

6. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

7. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου 6 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,20 για οικόπεδα εμβαδού κάτω των 200 m2 που βρίσκονται εντός των πυκνοδομημένων περιοχών εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 160 m2.

 

Β. Τομέας ΙΙ Δ (αραιοδομημένη περιοχή).

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) τα οποία κατά την 16-08-1988 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β. Που να προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω και για τους δύο τομείς ορίζονται τα εξής:

 

1. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 8,50 m.

 

2. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος δεν υπερβαίνει το 1,50 m.

 

3. Σε περίπτωση χορήγησης αδείας οικογενειακής στέγης δεν επιτρέπεται προσαύξηση του μεγίστου επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 5402/1996 απόφαση (ΦΕΚ 629/Δ/1996).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.