Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 12/12/12 - Άρθρο b

Παράρτημα Β: Σύμβαση τροποποίησης αναφορικά με τη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σύμβαση τροποποίησης Αναφορικά με την σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης

 

Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ

 

μεταξύ

 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

 

της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους

 

και

 

της Τράπεζας της Ελλάδος

 

Δεκεμβρίου 2012

 

Η παρούσα σύμβαση τροποποίησης (η Σύμβαση Τροποποίησης) συνάπτεται από και μεταξύ:

 

(Α) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της Λεωφόρου John F. Kennedy αριθμός 43, L-1855 Λουξεμβούργο (RCS Λουξεμβούργο Β153.414), που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, (ΕΤΧΣ),

 

(Β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως Ελλάδα ή το Δικαιούχο Κράτος Μέλος), που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, και

 

(Γ) Της Τράπεζας της Ελλάδος, (εφεξής αναφερόμενη ως η Τράπεζα της Ελλάδος) που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Προοίμιο

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 

(1) H Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης - Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ (εφεξής ως Σύμβαση Διευκόλυνσης) συνήφθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος την 01-03-2012.

 

(2) Στις 27-11-2012, το Eurogroup ανακοίνωσε ότι τα Κράτη Μέλη του Ευρώ είναι διατεθειμένα να εξετάσουν μία σειρά από πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα του χρέους, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (η Δήλωση Eurogroup). Η Δήλωση Eurogroup επισήμανε επίσης ότι τέτοιες πρωτοβουλίες θα εφαρμοσθούν στην Ελλάδα σταδιακά και υπό όρους ύστερα από την αυστηρή εφαρμογή των συμφωνημένων διαρθρωτικών αλλαγών κατά την περίοδο εφαρμογής του Προγράμματος καθώς επίσης και στην περίοδο που έπεται αυτής.

 

(3) Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι οι τροποποιήσεις στην κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζονται σύμφωνα με τους όρους της και θα υπόκεινται στους όρους της Σύμβασης Τροποποίησης.

 

Ως εκ τούτου, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:

 

1. Τροποποιήσεις στη σύμβαση διευκόλυνσης

 

Η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης τροποποιείται δια του παρόντος ως εξής:

 

1.1 Η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης τροποποιείται ως εξής:

 

Με την επιφύλαξη οιασδήποτε αντίθετης διάταξης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, η Προμήθεια Εγγύησης θα είναι μηδέν (0) μονάδες βάσης ετησίως (ή οποιοδήποτε άλλο ύψος Προμήθειας Εγγύησης που μπορεί να καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να εγκριθεί από τους Εγγυητές, όπως ισχύει στις Διευκολύνσεις από καιρού εις καιρόν) και θα ισχύει για το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εφόσον, προς αποφυγή αμφιβολίας, αυτή η μείωση της Προμήθειας Εγγύησης δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης ή μείωση κάθε Προμήθειας Εγγύησης που οφείλεται ή έχει καταβληθεί πριν από την Ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης.

 

1.2 Στη παράγραφο 6(2) της Σύμβασης Διευκόλυνσης, η αναφορά στη Παράγραφο 4(2)(ζ) αντικαθίσταται από την αναφορά στην Παράγραφο 4(2)(η).

 

1.3. Όλες οι υπόλοιπες Παράγραφοι παραμένουν ως έχουν.

 

2. Δηλώσεις και εγγυήσεις

 

Οι Δηλώσεις και Εγγυήσεις που διατυπώνονται στην Παράγραφο 4(1) της Σύμβασης Διευκόλυνσης παραμένουν αληθείς και ακριβείς κατά την ημερομηνία της παρούσας και σε σχέση με τη παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης όπως τροποποιείται από την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης καθώς και κάθε άλλη νομική γνωμοδότηση σχετική με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, και δεν έχει προκύψει οιοδήποτε Γεγονός Καταγγελίας μέχρι την ημερομηνία της παρούσας.

 

3. Λοιπές διατάξεις

 

3.1 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δια της παρούσης χορηγεί τη συγκατάθεση του, για τους σκοπούς της Παραγράφου 4(2)(η) της Σύμβασης Διευκόλυνσης, σε σχέση με τις διαδικασίες της επαναγοράς του χρέους που αναφέρονται στην Δήλωση του Eurogroup.

 

3.2 Τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η υποχρέωση πραγματοποίησης καταβολών δυνάμει της Παραγράφου 6(2) της Σύμβασης Διευκόλυνσης δεν θα εγείρεται λόγω της εξαγοράς των Νέων Ελληνικών Ομολόγων από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, σύμφωνα με τις διαδικασίες για την επαναγορά του χρέους που περιγράφεται στη Δήλωση του Eurogroup.

 

4. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

 

4.1 Η παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης και κάθε εξωσυμβατική αξίωση που γεννάται από ή σε σχέση με αυτή θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.

 

4.2 Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.

 

4.3 Η Παράγραφος 3(2) εφαρμόζεται μόνο προς όφελος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στην Παράγραφο 3(2) δεν εμποδίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από το να εκκινήσει διαδικασίες αντιδικίας (οι Διαδικασίες) στα δικαστήρια του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αποδέχεται, δια της παρούσης, αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που το επιτρέπει ο νόμος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.

 

4.4 Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, από κάθε δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που τα ανωτέρω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.

 

5. Έναρξη ισχύος

 

Αμέσως μετά την υπογραφή της από όλα τα μέρη, η παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης θα τεθεί σε ισχύ την ημέρα κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει λάβει επίσημη γνωστοποίηση υπό τη μορφή Νομικής Γνωμοδότησης από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους του Υπουργείο Οικονομικών με την μορφή του υποδείγματος του Παραρτήματος 1, σύμφωνα με την οποία η παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης έχει δεόντως υπογραφεί εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους τους και καμία περαιτέρω ενέργεια δεν απαιτείται προκειμένου να τεθούν αυτά σε εφαρμογή, κατά την οποία ημερομηνία η Σύμβαση Τροποποίησης θα τεθεί σε ισχύ και θα είναι δεσμευτική επί και μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

 

6. Υπογραφή της σύμβασης

 

Η παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης μπορεί να υπογραφεί σε ένα ή περισσότερο αριθμό αντιτύπων, υπογεγραμμένων από ένα ή περισσότερα μέρη. Κάθε αντίτυπο αποτελεί το αναπόσπαστο μέρος της πρωτότυπης Σύμβασης Τροποποίησης και η υπογραφή που τίθεται στα αντίτυπα θα έχει την ίδια ισχύ ωσάν όλες οι υπογραφές των αντιτύπων είχαν τεθεί σε ένα μοναδικό αντίγραφο της Σύμβασης Τροποποίησης.

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα χορηγήσει αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης Τροποποίησης, ακριβή αντίγραφα της Σύμβασης Τροποποίησης σε καθένα από τα μέρη.

 

7. Ερμηνεία και παραρτήματα

 

7.1 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης ή όπου το περιεχόμενο της απαιτεί διαφορετική ερμηνεία, οι όροι με αρχικά κεφαλαία που ορίζονται στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα έχουν το ίδιο νόημα και στην παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης.

 

7.2 Τα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

 

Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης

Παράρτημα 2: Κατάλογος Επαφών

 

Υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις XX Δεκεμβρίου 2012 και στην Αθήνα στις XX Δεκεμβρίου 2012.

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Εκπροσωπούμενο δια

 

Ελληνική Δημοκρατία ως Δικαιούχο Κράτος Μέλος

Εκπροσωπούμενη δια

 

Τράπεζα της Ελλάδος

Εκπροσωπούμενη δια

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.