Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/12/12 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Σύσταση Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α/1999), όπως ισχύει, μετά την περίπτωση ι)γ' προστίθεται περίπτωση ι)δ' ως εξής:

 

{ι)δ. Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου.}

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1999 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου υπάγεται απ' ευθείας στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.}

 

3. Μετά το άρθρο 29 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1999 προστίθεται άρθρο 29Α, ως εξής:

 

{Άρθρο 29Α: Υπηρεσία φιλοτελικού και ταχυδρομικού μουσείου

 

1. Αποστολή

 

Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει έδρα την Αθήνα. Οι αρμοδιότητές της ανάγονται σε θέματα σχετικά με την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση, έρευνα, μελέτη, δημοσίευση και έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειμένων και αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου μπορεί να εμπλουτίζει τις συλλογές της με την αποδοχή δωρεών εκ μέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυμάτων, με προϊόντα κατασχέσεων, με αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης με αντικείμενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και Περιφερειακές του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο.

 

2. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

 

(α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης

(β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων

(γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης

 

Οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος έχουν ως εξής:

 

(α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης με αρμοδιότητες όπως η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η μελέτη των έργων και αντικειμένων της Υπηρεσίας. Η παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των υλικών. Η πώληση στο κοινό σειρών γραμματοσήμων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, με υποχρέωση τήρησης και έκδοσης όλων των νομίμων παραστατικών καθώς και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν ανταλλαγές γραμματοσήμων με ξένες χώρες, η υποβολή τακτικών αναφορών στον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας. Επιπλέον, στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται ο καθαρισμός, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η αισθητική παρουσίαση των αντικειμένων και του αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδρομείων και γραμματοσήμων και κάθε φύσεως εκθεμάτων καθώς και η μέριμνα λειτουργίας ΗΣΑ και λοιπών συστημάτων και συσκευών.

 

(β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων, με αρμοδιότητες όπως η προβολή της Υπηρεσίας Φιλοτελικού-Ταχυδρομικού Μουσείου, η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η οργάνωση εκδηλώσεων, η ξενάγηση επισκεπτών στο Μουσείο, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η εξυπηρέτηση των ειδικών μελετητών καθώς και επιμέλεια εκδόσεων της Υπηρεσίας.

 

(γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης, με αρμοδιότητες όπως η έκδοση και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης της Υπηρεσίας, αποθηκών, η καθαριότητα και ο ευπρεπισμός των χώρων αυτών, η τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ημέρες των εξαιρέσιμων και αργιών, η σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζημίωση των προσφερομένων υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές, η ευταξία της Υπηρεσίας του Μουσείου κατά τις ώρες λειτουργίας του, η πληροφόρηση των πολιτών για τα σχετικά θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας.}

 

3. Τρόπος στελέχωσης

 

Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α/1999), όπως ισχύει, ή ελλείψει αυτών, από υπαλλήλους που θα ζητηθούν στο πλαίσιο του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

4. Έσοδα

 

Οι πόροι της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου θα προέρχονται από τις πωλήσεις σειρών γραμματοσήμων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, από πιθανή επιβολή εισιτηρίου, από δωρεές και χορηγίες.}

 

4. Στο άρθρο 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 293/1999 προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος ως εξής:

 

{Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

α) Τμήμα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

β) Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

γ) Τμήμα Φύλαξης - Πληροφόρησης

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.}

 

5. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003) καταργείται.

 

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του νόμου 3185/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέτει άνευ ανταλλάγματος στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου 10 αντίγραφα κάθε νέας έκδοσης γραμματοσήμων ή φακέλων ή άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων. Η υποχρέωση αυτή δύναται να εγγράφεται και στην σύμβαση ανάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 4053/2012 (ΦΕΚ 44/Α/2012) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 4053/2012.}

 

γ. Η Ελληνικά Ταχυδρομεία Ανώνυμη Εταιρεία υποχρεούται με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου να διενεργήσει αμέσως όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταβιβάσει άνευ ανταλλάγματος, ατελώς και χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου το σύνολο των ενθυμημάτων, των γραμματοσήμων και κάθε είδους αντικειμένων, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των γραμματοσήμων, φακέλων, μακετών καλλιτεχνών και δοκιμίων, καθώς και τις εκτυπωτικές πλάκες και τα φύλλα εκδόσεων της Μεγάλης κεφαλής του Ερμή και τα βιβλία και περιοδικά που περιέχονται στην συλλογή του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου, το οποίο λειτουργεί ως τμήμα της Ελληνικά Ταχυδρομεία Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικά Ταχυδρομεία Ανώνυμη Εταιρεία προβαίνει σε κάθε αναγκαία απόφαση ή / και πράξη προκειμένου να υλοποιηθεί η μεταβίβαση του συνόλου των ενθυμημάτων και αντικειμένων στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου.

 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που τυχόν θα προκύψει από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.