Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/12/12 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της περίπτωσης η' του άρθρου 77 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιφορτίζεται με την οικονομική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, της ΚΕΝΕ, της ΚΕΚ (ΕΚΑΔ), της Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού, που συστάθηκε με τον νόμο [Ν] 3323/2005 (ΦΕΚ 61/Α/2005).}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 83 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης ή το Γενικό Γραμματέα Πρωθυπουργού ως κύριους διατάκτες κατά περίπτωση δαπάνης.}

 

3. Στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 2/2011 Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 5/Α/2011) προστίθεται παράγραφος 3 και η παράγραφος 3 αυτού αναριθμείται σε 4 ως εξής:

 

{α. Επιφορτίζεται με την οικονομική και διοικητική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, του πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας και του πολιτικού γραφείου του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

 

β. Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α'.

 

γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την κίνηση των πιστώσεων.

 

δ. Μεριμνά για την εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδομάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης και κάθε είδους αποζημιώσεων και λοιπών απολαβών του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α'.

 

ε. Τηρεί το μητρώο μισθοδοσίας και χειρίζεται τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α'.

 

στ. Μεριμνά για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, εντολών πληρωμής προς τους υπόλογους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλμάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προμηθειών ή εκτέλεσης εργασιών.

 

ζ. Μεριμνά για την προμήθεια πάγιων και αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α' και την εκποίηση αυτών, παρακολουθεί τη διάθεση και την εν γένει διαχείριση του υλικού αυτού και φροντίζει για τη συντήρηση και εξασφάλιση παντός είδους πραγμάτων που ανήκουν στις πιο πάνω υπηρεσίες και την εκποίηση αυτών.

 

η. Μεριμνά για την κατάρτιση και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών.

 

θ. Μεριμνά για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α' και για τον εξοπλισμό, τη συντήρηση και την καθαριότητα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών.}

 

4. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει 2 μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας.

 

Η εφαρμογή των διατάξεων που άπτονται των θεμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-01-2013.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.