Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο yb

Υπόδειγμα Β


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ............................

..................................................

............................ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (1)

Το παρόν βιβλίο, αφού σελιδομετρήθηκε, βρέθηκε να έχει (2)

.................... σελίδες, πρόκειται δε να χρησιμοποιηθεί ως Βιβλίο

Υγειονομικών Επιθεωρήσεων του (3) ..............................................

του (4)..............................................................................................

που βρίσκεται στην οδό (5).............................................. αριθμ. (6)

της πόλεως ή του χωριού (7) ........................................................με

αριθμό (8)..........................................................τ (9) ......................

...........................................................................................................

.......................... (10)

Ο Προϊστάμενος (11)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (12)

ΑΡΙΘ. ΑΣΤΥΝ. ΤΑΥΤΟΤ...................................

ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ.....................

............................................................................

ΕΠΩΝΥΜΟ.........................................................

ΟΝΟΜΑ..............................................................

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ..............................................

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ...........................................

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ............................................

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ .......................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ..........................................

 

 

* Καταχωρείται στην τελευταία σελίδα του κάθε Βιβλίου Υγειονομικών Επιθεωρήσεων χωρίς τους αριθμούς που παραπέμπουν στις οδηγίες συμπληρώσεως.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

 

(1) Συμπληρώνεται ο τίτλος της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Προκειμένου για τη Νομαρχία Αττικής αναγράφεται και το Διαμέρισμα αυτής, στο οποίο ανήκει η Διεύθυνση Υγιεινής

(2) Αριθμός σελίδων αριθμητικώς και ολογράφως.

(3) Είδος καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου

(4) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του κατόχου της άδειας λειτουργίας της επιχειρήσεως ή, αν η άδεια έχει εκδοθεί στο όνομα εταιρικής επιχειρήσεως, ο εμπορικός τίτλος αυτής.

(5), (6) και (7) Συμπληρώνεται η οδός, ο αριθμός και η πόλη ή το χωριό, όπου βρίσκεται το κατάστημα ή το εργαστήριο ή εργοστάσιο.

(8) και (9) Συμπληρώνεται ο αριθμός της άδειας λειτουργίας και ο τίτλος της Αστυνομικής Αρχής, που την έχει επιδώσει.

10) Αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία θεωρήσεως.

(11) Υπογραφή και ονοματεπώνυμο του Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας ή του εξουσιοδοτημένου να υπογράφει αντί αυτού (α.α.) υπαλλήλου.

(12) Παραθέτονται τα στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας του κατόχου της άδειας λειτουργίας της επιχειρήσεως ή, αν η άδεια έχει επιδοθεί στο όνομα εταιρικής επιχειρήσεως, του προσώπου, που έχει ορισθεί υπεύθυνος με πράξη της επιχειρήσεως.

 

Οι ανωτέρω οδηγίες δεν τυπώνονται στο Βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων, παρέχονται όμως για ενημέρωση των αρμοδίων Υγειονομικών Υπαλλήλων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.