Απόφαση 1018/91 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Γενικοί όροι δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Συντελεστής δόμησης

 

Σ' όλη την περιοχή πολεοδόμησης καθορίζεται ενιαίος συντελεστής δόμησης: 0.4.

 

β. Ελάχιστα όρια αρτιότητας

 

Για όλη την περιοχή πολεοδόμησης καθορίζονται τα παρακάτω ελάχιστα όρια αρτιότητας:

 

Κατά κανόνα:

 

Πρόσωπο 15 m
Εμβαδόν 400 m2.

 

Παρέκκλιση: Μέσα στην περιοχή, που πολεοδομείται, θεωρούνται άρτια τα γήπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν την 03-05-1985 ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) για τους όρους δόμησης οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων με τις επιφυλάξεις του άρθρου 25 του νόμου 1337/1983 και του άρθρου 24 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985.

 

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης

 

Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται στο 50% της επιφανείας τους.

 

δ. Τρόπος δόμησης - Θέση κτιρίου

 

Ακολουθούνται οι διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985.

 

ε. Μέγιστο ύψος κτιρίων.

 

ε)1. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7.5 m.

 

ε)2. Το μέγιστο ύψος κτιρίων σε κάθε όψη τους μετράται από την οριστική στάθμη του εδάφους (φυσικού ή διαμορφωμένου) με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 1577/1985.

 

ε)3. Επιτρέπεται υπέρβαση του μεγίστου ύψους μόνο για την κατασκευή της υποχρεωτικής στέγης με κλίση μέχρι 28% και όπως ορίζεται στους ειδικούς όρους δόμησης.

 

ε)4. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου δεν επιτρέπεται καμιά κατασκευή εκτός απ' αυτές που αναφέρονται παρακάτω:

 

Στέγες.
Καπνοδόχοι, αγωγοί αερισμού, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, αλεξικέραυνα, κεντρικές κεραίες τηλεοράσεων και ραδιοφώνων.

 

Όλες οι παραπάνω κατασκευές πρέπει ν' αποτελούν ενιαίο αισθητικό σύνολο.

 

στ. Αριθμός ορόφων κτιρίων

 

Ο αριθμός ορόφων των κτιρίων καθορίζεται σε 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.