Απόφαση 11014/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002 και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις οδηγίες 1985/337 του Συμβουλίου της 27-06-1985 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον και 1997/11 του Συμβουλίου της 03-03-1997 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 'περί τροποποιήσεως της οδηγίας 1985/337 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον καθώς και με την οδηγία 1996/61 του Συμβουλίου της 24-09-1996 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης που έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 175/40/1985) (EEL 257/26/1996) και (EEL 73/5/1997) αντίστοιχα ώστε στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης να καθίσταται περισσότερο ευχερής και αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή της ρύπανσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α και Β σύμφωνα με την ΗΠ/15393/2332/2002 κοινή Υπουργική Απόφαση Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες ... κ.λ.π. (ΦΕΚ 1022/Β/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.