Απόφαση 11014/03 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν ΗΠ/15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1022/Β/2002) η χορηγηθείσα σ' αυτά έγκριση περιβαλλοντικών όρων ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της, επανεξετάζεται και υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης το αργότερο μέχρι τις 30-09-2007 με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

 

2. α) Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 10)β του άρθρο 4 του νόμου 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 (παράγραφος 10)β) του νόμου 3010/2002, καθώς και,

 

β) για μελέτες που ανατέθηκαν για εκπόνηση πριν την έκδοση των προαναφερόμενων αποφάσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

 

i) η Μελέτη του Πίνακα 1 του άρθρου 16 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Ι της παρούσας

 

ii) η Μελέτη του Πίνακα 2 του άρθρου 16 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) αποτελεί την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου ΙΙ της παρούσας

 

iii) η Μελέτη του Πίνακα 3 του άρθρου 16 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678/Β/1990) όπως τα περιεχόμενά της έχουν εξειδικευθεί με εγκυκλίους των αρμοδίων Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποτελεί την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τύπου Ι και τύπου ΙΙ καθώς και της Περιβαλλοντικής Έκθεσης της παρούσας.

 

Η μεταβατική διάταξη της παραγράφου 2)β ανωτέρω, παύει να ισχύει ένα (1) έτος μετά την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης της παραγράφου 10)β του άρθρο 4 του νόμου 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 3010/2002, εφόσον η αντίστοιχη μελέτη δεν έχει υποβληθεί για αξιολόγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

 

3. Διαδικασίες για Προκαταρκτικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις και Αξιολογήσεις και Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων που εκκρεμούν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3010/2002.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.