Απόφαση 11014/03 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ που αναφέρονται στα έργα και τις δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αριθμόν ΗΠ/15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1022/Β/2002) και είναι τα ακόλουθα.

 

Παράρτημα Ι: Ορισμοί

Παράρτημα ΙΙ: Ενδεικτικός κατάλογος των σημαντικότερων ρυπογόνων ουσιών που πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη, εάν είναι κατάλληλες για τον καθορισμό των οριακών τιμών εκπομπής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.