Απόφαση 11014/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την διενέργεια Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, ο ενδιαφερόμενος φορέας ή ιδιώτης υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που συνοδεύεται από φάκελο ο οποίος περιέχει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) τύπου Ι σε 6 τουλάχιστον αντίγραφα. Η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς:

 

α) τη θέση, και το μέγεθος του έργου

 

β) το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας

 

γ) τις συνθήκες της περιοχής που θα πραγματοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα, κυρίως ως προς το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον

 

δ) τη χρήση των φυσικών πόρων

 

ε) τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα ή δραστηριότητες

 

στ) την παραγωγή αποβλήτων

 

ζ) την προκαλούμενη ρύπανση και τις οχλήσεις

 

η) την πρόληψη των ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών ή τεχνολογίας.

 

θ) συνοπτική καταρχήν περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται προκειμένου να αποφευχθούν, να μειωθούν και εφόσον είναι δυνατό, να επανορθωθούν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις,

 

ι) συνοπτική περιγραφή των κύριων εναλλακτικών λύσεων που μελετά ο κύριος του έργου ή της δραστηριότητας και υπόδειξη των κύριων λόγων της επιλογής του, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

 

1.1 Οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που την τεκμηριώνουν καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 εδάφιο β του άρθρου 2 του νόμου 3010/2002.

 

Τα κείμενα και οι χάρτες της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

1.2 Σε περίπτωση που ο φάκελος δεν είναι πλήρης, η ως άνω αρμόδια υπηρεσία το αργότερο εντός 10 ημερών από την υποβολή του, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή / και στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν το φάκελο.

 

2. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αφού εξετάσει τον φάκελο και διαπιστώσει ότι είναι πλήρης και πριν γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου του, τον διαβιβάζει εντός 10 ημερών από την υποβολή του, στο (α) κατά περίπτωση συναρμόδιο (α) Υπουργείο (α) και φορείς, στις αρμόδιες Εφορίες Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και στην Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και κατά περίπτωση στους Οργανισμούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης ή στους Οργανισμούς του άρθρου του άρθρου 3 του νόμου 2508/1997 εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί, για να διατυπώσουν τη γνώμη τους. Σε περίπτωση που κατά την υποβολή του φακέλου, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μία ή περισσότερες από τις ως άνω απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις κάποιου (ων) Υπουργείου (ων) ή φορέα (ων), η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αφού διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης και ότι η(οι) γνωμοδότηση (εις) αυτή (ες) ανταποκρίνεται (ανταποκρίνονται) στο περιεχόμενό του, δεν προβαίνει στην προαναφερόμενη διαδικασία διαβίβασής του στο(α) εν λόγω Υπουργείο(α) ή φορέα(εις).

 

Είναι δυνατόν κατά την εξέταση του φακέλου και πριν την διαβίβασή του για γνωμοδοτήσεις η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

 

Μέσα σε 15 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου τα προαναφερόμενα Υπουργεία, οι φορείς και Οργανισμοί διαβιβάζουν τη γνώμη τους στην ως άνω αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από την παραλαβή των ως άνω γνωμοδοτήσεων ή άλλως από την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 2 και ανεξάρτητα από το αν έχουν διαβιβασθεί ή όχι γνωμοδοτήσεις, προβαίνει εντός 5 ημερών σε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση που συνίσταται σε θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το στο άρθρο 4 (παράγραφος 10) του νόμου 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 (παράγραφος 6 εδάφιο α) του νόμου 3010/2002 λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που περιγράφονται στο εδάφιο β της παραγράφου 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 2 του νόμου 3010/2002.

 

4. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η θετική γνωμοδότηση ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα που καθορίζεται σ' αυτήν.

 

5. Μετά την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο γ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 3010/2002. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης και εφόσον κληθεί ο ενδιαφερόμενος να συνεχίσει περαιτέρω τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας και ενδεχομένως εφόσον του ζητηθεί να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία και τεκμηριώσεις για επιμέρους περιβαλλοντικούς τομείς (μέσα) και παραμέτρους.

 

6. Η θετική γνωμοδότηση ή αρνητική απόφαση μαζί με το φάκελο της Π.Π.Ε. διαβιβάζονται στο(α) οικείο(α) Νομαρχιακό(ά) Συμβούλιο(α) προκειμένου να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησής τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 (παράγραφος 1 εδάφιο δ)α) και 3 του νόμου 3010/2002.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.