Απόφαση 13353/90 - Άρθρο pa

Παράρτημα Ι: Τροποποιήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων που περιέχονται στο Παράρτημα Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσάρτημα 1: Ηλεκτρολογικό υλικό για εκρηκτικά περιβάλλοντα της ομάδας 1

 

Γενικοί Κανόνες

 

1. Το κείμενο του 6.3 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50.014, πρώτη έκδοση Μαρτίου 77, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

{Η επιφάνεια του δοκιμίου πρέπει να είναι άθικτη. Καθαρίζεται με αποσταγμένο νερό, μετά με ισοπροπυλική αλκοόλη (ή με οποιονδήποτε άλλο διαλύτη που μπορεί να αναμειχθεί με το νερό και που δεν αλλοιώνει το υλικό του δοκιμίου), μετά με αποσταγμένο νερό και τέλος στεγνώνεται. Κατόπιν, χωρίς να αγγιχτεί από γυμνά χέρια, υποβάλλεται επί 24 ώρες στις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που περιγράφονται στο σημείο 6.3. Η δοκιμή διενεργείται κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

 

Η συνεχής τάση που εφαρμόζεται μεταξύ των ηλεκτροδίων επί ένα λεπτό είναι 500 V ± 10V.

 

Τα πλαστικά περιβλήματα των οποίων η επιφάνεια, προβαλλόμενη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, υπερβαίνει τα 100 cm2 ή τα οποία έχουν γυμνά μεταλλικά τμήματα που έχουν, κάτω από τις πιο δυσμενείς συνθήκες στην πράξη, χωρητικότητα ως προς τη γη μεγαλύτερη από 3 pF πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος αναφλέξεως από ηλεκτροστατικά φορτία, κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσεως, συντηρήσεως και καθαριότητας.

 

Ο κανόνας αυτός εκπληρώνεται:

 

είτε με κατάλληλη επιλογή του υλικού: η αντίσταση της μονώσεως, όταν μετρηθεί με τη μέθοδο που περιγράφεται στο σημείο 22.4.7.8 του παραρτήματος αυτού, δεν πρέπει να υπερβαίνει:
1 GΩ στους 23 = 2οC και 50 = 5% σχετική υγρασία, ή
100 GΩ κάτω από τις συνθήκες χρήσεως με ακραίες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας που καθορίζονται για το ηλεκτρολογικό υλικό το σήμα Χ αναγράφεται μετά τον αριθμό του πιστοποιητικού όπως αναφέρεται στο σημείο 26.2.9.
είτε με το μέγεθος, σχήμα, διάταξη ή άλλες προστατευτικές μεθόδους, τότε η απουσία επικινδύνων ηλεκτροστατικών φορτίων πρέπει να εξακριβωθεί με πραγματικές δοκιμές αναφλέξεως μείγματος αέρα - μεθανίου περιεκτικότητας σε μεθάνιο 8,5 ± 0,5%.

 

Πάντως αν δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί τελείως κατά τη σχεδίαση ο κίνδυνος αναφλέξεως, μια προειδοποιητική πινακίδα πρέπει να αναφέρει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν στην πράξη.}

 

2. Το κείμενο του 22.4.7 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50014, πρώτη έκδοση Μαρτίου 77, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

{Η αντίσταση μετριέται στο ίδιο το τμήμα του περιβλήματος, αν το επιτρέπει το μέγεθός του, ή σε δοκίμιο που αποτελείται από μια ορθογώνια πλάκα διαστάσεων όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Στην επιφάνεια της πλάκας είναι βαμμένα δύο παράλληλα ηλεκτρόδια με αγώγιμο χρώμα, του οποίου ο διαλύτης δεν επηρεάζει την αντίσταση μονώσεως.

 

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η τάση αυτή πρέπει να είναι σταθερή ώστε το ρεύμα φορτίσεως που οφείλεται στις αυξομειώσεις της τάσεως να είναι αμελητέο ως προς το ρεύμα που διατρέχει το δοκίμιο. Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία η χρήση συστοιχιών ή συσσωρευτών.

 

Η αντίσταση μονώσεως είναι ο λόγος της συνεχούς τάσεως που εφαρμόζεται μεταξύ των ηλεκτροδίων προς το συνολικό ρεύμα που ρέει μεταξύ τους όταν η τάση έχει εξασκηθεί επί ένα λεπτά.

 

Οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναφέρονται στο παράρτημα Γ.

 

Σχήμα 2: Δοκίμιο με βαμμένα αγώγιμα ηλεκτρόδια

a.13353.90.1

(Διαστάσεις σε mm)

 

Αν υπάρχει κίνδυνος ο καθαρισμός να αλλοιώσει τη σημασία των αποτελεσμάτων της δοκιμής, επιτρέπεται να γίνει ενδεχόμενα μια συμπληρωματική δοκιμή χωρίς προηγούμενο καθαρισμό του δοκιμίου.}

 

Άλλοι Κανόνες

 

16. Διακόπτες

 

Τα αντιαναφλεκτικά περιβλήματα της ομάδας 1 που περιέχουν διακόπτες οι οποίοι, όταν λειτουργούν, παράγουν τόξα ή σπινθήρες που μπορούν να αναφλέξουν ένα εκρηκτικό μείγμα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

 

16.1. Μονωτικά μέσα.

 

Όλοι οι γυμνοί αγωγοί, εκτός από τους αγωγούς φυσικής ασφάλειας που είναι σύμφωνοι προς το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50020 ή από τους αγωγούς γειώσεως, πρέπει να είναι δυνατόν να τεθούν εκτός τάσεως με χρήση ενός μονωτικού μέσου πριν να ανοιχτεί το αντιαναφλεκτικό περίβλημα.

 

Το μονωτικό μέσα αυτών των αντιαναφλεκτικών περιβλημάτων πρέπει:

 

16.1.1. Είτε να είναι ενσωματωμένο στο αντιαναφλεκτικό περίβλημα στην περίπτωση αυτή, τα μέρη που μένουν υπό τάση μετά το άνοιγμα του μονωτικού μέσου πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με έναν από τους τυποποιημένους τρόπους προστασίας που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50014 Γενικοί κανόνες και η πρόσβαση σ' αυτά πρέπει να παρεμποδίζεται από ένα κάλυμμα με την επιγραφή Μην Ανοίγετε υπό Τάση. Αυτό δεν αφορά τα μέρη που παραμένουν υπό τάση των κυκλωμάτων φυσικής ασφάλειας τα οποία είναι σύμφωνα προς το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50020 Φυσική ασφάλεια i.

 

Σημείωση: Αν πρόκειται για αυξημένη ασφάλεια ε, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50019, ο εκζητούμενος βαθμός ασφάλειας μπορεί να μειωθεί από IP 54 σε IP 20.

 

16.1.2. Είτε να είναι ενσωματωμένο σε ένα περίβλημα σύμφωνα προς έναν από τους τυποποιημένους τρόπους προστασίας που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50014 Γενικοί κανόνες.

 

16.1.3. Είτε να αποτελείται από ένα βύσμα και μια υποδοχή σύμφωνα με τους κανόνες του 12.3 του παρόντος Ευρωπαϊκού Προτύπου.

 

16.2. Πόρτες ή καλύμματα.

 

16.2.1. Πόρτες ή καλύμματα ταχείας λειτουργίας:

 

Αυτές οι πόρτες ή τα καλύμματα πρέπει να κλειδώνονται μηχανικά με ένα διακόπτη ώστε:

 

α) το περίβλημα να διατηρεί τις ιδιότητες των αντιαναφλεκτικών περιβλημάτων, τρόπος προστασίας d εφόσον ο διακόπτης είναι κλειστός, και

 

β) να είναι δυνατόν να κλείσει ο διακόπτης μόνον όταν αυτές οι πόρτες ή τα καλύμματα εξασφαλίζουν τις ιδιότητες των αντιαναφλεκτικών περιβλημάτων, τύπος προστασίας d.

 

16.2.2. Πόρτες ή καλύμματα που κλείνουν με βίδες:

 

Αυτές οι πόρτες ή καλύμματα πρέπει να φέρουν την επιγραφή Μην Ανοίγετε υπό Τάση.

 

16.3. Συμπληρωματικοί όροι:

 

Τα αντιαναφλεκτικά περιβλήματα με πόρτα ή κάλυμμα που κλείνει με βίδες (βλέπε 16.2.2) υπόκεινται στους ακόλουθους συμπληρωματικούς όρους.

 

16.3.1. Η σήμανση πρέπει να περιλαμβάνει το σύμβολο Χ που καθορίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50014 Γενικοί κανόνες.

 

16.3.2. Το πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφει τις συνθήκες χρήσεως να τηρούνται για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια.

 

Σημείωση: Οι συνθήκες χρήσεως που πρέπει να αναγράφονται στο πιστοποιητικό εξαρτώνται από τη φύση της συσκευής που περικλείεται στο αντιαναφλεκτικό περίβλημα.

 

αν το περίβλημα περιέχει μόνο ένα διακόπτη, ενδεχομένως με επικουρικές επαφές, ζυγούς πίνακα διανομής και στοιχεία συνδέσεως, το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει ότι το περίβλημα δεν μπορεί να περιέχει κανένα άλλο ηλεκτρικό εξάρτημα
αν το περίβλημα μπορεί να περιέχει άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα, το πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρει ότι ένα μονωτικό μέσο πρέπει να βρίσκεται κοντά στο περίβλημα.

 

17. Υποδοχές και βύσματα λαμπτήρων:

 

17.1. Οι κανόνες που ακολουθούν εφαρμόζονται στις υποδοχές και τα βύσματα λαμπτήρων που πρέπει να σχηματίζουν σαν σύνολο αντιαναφλεκτικό περίβλημα τρόπος προστασίας d, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φωτιστικές συσκευές αυξημένης ασφάλειας, τύπος προστασίας e.

 

17.2. Η συσκευή που εμποδίζει την αυτόματη χαλάρωση της αποδόσεως του λαμπτήρα, η οποία απαιτείται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50019. Αυξημένη ασφάλεια e υπό 4.3.3, μπορεί να παραλειφθεί στις βιδωτές υποδοχές που είναι εφοδιασμένες με διακόπτη ταχείας ενέργειας με αντιαναφλεκτικό περίβλημα, τύπος προστασίας d, ο οποίος αποσυνδέει όλους τους πόλους του κυκλώματος του λαμπτήρα πριν από την αποσύνδεση της επαφής.

 

17.3. Υποδοχές για κυλινδρικά βύσματα.

 

17.3.1. Οι Υποδοχές των σωλήνων φθορισμού πρέπει: - να είναι μονοπολικές, και - να είναι σύμφωνες προς τη δημοσίευση 61.2 της ΔΗΕ.

 

17.3.2. Άλλες υποδοχές: Το μήκος του αντιαναφλεκτικού συνδέσμου μεταξύ της υποδοχής και του βύσματος, τη στιγμή της αποσυνδέσεως της επαφής, πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm.

 

17.4. Υποδοχές για βιδωτά βύσματα.

 

17.4.1. Το σπειρωτό τμήμα υποδοχής πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση υπό τις πιθανές συνθήκες χρήσεως.

 

17.4.2. Κατά τη στιγμή του ανοίγματος της επαφής κατά το ξεβίδωμα του βύσματος, δύο τουλάχιστον ολόκληρες στροφές του κοχλία πρέπει να είναι βιδωμένες.

 

17.4.3. Στις βιδωτές υποδοχές Ε 27 και Ε 40 του ηλεκτρολογικού υλικού των ομάδων ΙΒ και ΙΙΓ, η ηλεκτρική επαφή πρέπει να πραγματοποιείται με ελάχιστα στοιχεία επαφής. Επιπλέον, κατά το βίδωμα του λαμπτήρα, η αποκατάσταση και το άνοιγμα της επαφής πρέπει να γίνονται στο εσωτερικό αντιαναφλεκτικού περιβλήματος, τύπος προστασίας d, της ομάδας ΙΙΓ.

 

Σημείωση: Οι κανόνες του 17.4.3 δεν είναι απαραίτητοι ούτε για το ηλεκτρολογικό υλικό των ομάδων Ι και ΠΑ ούτε για τις βιδωτές υποδοχές Ε 10 και Ε 14.}

 

Προσάρτημα 3: Ηλεκτρολογικό υλικό για εκρηκτικά περιβάλλοντα της ομάδας 1

 

Φυσική Ασφάλεια i

 

Ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας

 

Σημείωση: Στα ορυχεία με εκρηκτικά αέρια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας χρησιμοποιείται αντί για τον όρο σύστημα ο όρος Aniage.

 

1. Πεδίο εφαρμογής.

 

1.1. Το Παράρτημα αυτό περιέχει τους ειδικούς κανόνες για την κατασκευή και δοκιμή των ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας που προορίζονται ολόκληρα ή σε μέρη για εγκατάσταση σε εκρηκτικά περιβάλλοντα ορυχεία με εύφλεκτα αέρια ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα ηλεκτρικά αυτά συστήματα δεν θα προκαλέσουν έκρηξη στο γύρω περιβάλλον.

 

1.2. Το παράρτημα αυτό συμπληρώνει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50020 Φυσική ασφάλεια i (πρώτη έκδοση, Μάρτιος 77) του οποίου οι κανόνες εφαρμόζονται στην κατασκευή και στις δοκιμές του ηλεκτρολογικού υλικού φυσικής ασφάλειας και του συναφούς ηλεκτρολογικού υλικού.

 

1.3. Το παράρτημα αυτό δεν αντικαθιστά τους κανόνες για εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού φυσικής ασφάλειας του συναφούς ηλεκτρολογικού υλικού και των ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας.

 

2. Ορισμοί.

 

2.1. Οι ακόλουθοι Ορισμοί, ειδικοί για τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας, εφαρμόζονται στο παράρτημα αυτό.

 

Συμπληρώνουν τους ορισμούς που υπάρχουν στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 50014 Γενικοί κανόνες και ΕΝ 50020 Φυσική ασφάλεια ι.

 

2.2. Ηλεκτρολογικό σύστημα φυσικής ασφάλειας. Σύνολο ηλεκτρολογικών υλικών καθορισμένων σε ένα περιγραφικό συστηματικό κείμενο στο οποίο τα κυκλώματα ενδοσυνδέσεως ή τα μέρη τέτοιων κυκλωμάτων, που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτικό περιβάλλον, είναι κυκλώματα, φυσικής ασφάλειας τα οποία ανταποκρίνονται στους κανόνες του παραρτήματος αυτού.

 

2.3. Πιστοποιημένο ηλεκτρικό σύστημα φυσικής ασφάλειας. Ηλεκτρικό σύστημα σύμφωνο προς το 2.2 για το οποίο ένας σταθμός ελέγχου έχει εκδώσει πιστοποιητικό που πιστοποιεί βεβαιώνει ότι ο τύπος ηλεκτρικού συστήματος είναι σύμφωνος με το παράρτημα αυτό.

 

Σημείωση 1: Δεν είναι απαραίτητο κάθε ηλεκτρολογικό υλικό ενός ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας να είναι πιστοποιημένο χωριστά, πρέπει όμως να μπορεί να αναγνωρίζεται εύκολα.

 

Σημείωση 2: Εφόσον το επιτρέπουν οι εθνικοί κανόνες εγκαταστάσεως, τα ηλεκτρικά συστήματα που είναι σύμφωνα προς το 2.2 για τα οποία η γνώση των ηλεκτρικών παραμέτρων των πιστοποιημένων ηλεκτρολογικό υλικών φυσικής ασφάλειας, των πιστοποιημένων συναφών ηλεκτρολογικών υλικών των μη πιστοποιημένων συσκευών που είναι σύμφωνες προς το σημείο 1.3 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50014 Γενικοί κανόνες, και για τα οποία η γνώση των ηλεκτρικών και φυσικών παραμέτρων, των στοιχείων και των αγωγών ενδοσυνδέσεως οδηγούν στο αναμφίβολο συμπέρασμα ότι διατηρείται η φυσική ασφάλεια, μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς συμπληρωματικό πιστοποιητικό.

 

2.4. Εξαρτήματα. Ηλεκτρολογικό υλικό που περιλαμβάνει μόνο στοιχεία συνδέσεως και διακοπής με φυσική ασφάλεια και που δεν θέτει σε κίνδυνο τη φυσική ασφάλεια του συστήματος, όπως κιβώτια ακροδεκτών, κιβώτια συνδέσεως, ρευματοδότες, διακόπτες κ.λ.π.

 

3. Κατηγορίες ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας.

 

3.1. Τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας, ή τα μέρη τους, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες ia και ib. Οι κανόνες του παραρτήματος αυτού ισχύουν και για τις δύο κατηγορίες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Σημείωση: Τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας ή τα τμήματά τους μπορούν να ανήκουν σε κατηγορίες διαφορετικές από τις κατηγορίες του ηλεκτρολογικού υλικού φυσικής ασφάλειας και του συναφούς ηλεκτρολογικού υλικού που αποτελούν το σύστημα ή το τμήμα του. Ακόμη, διαφορετικά τμήματα ενός ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες.

 

3.2. Κατηγορία ia

 

Τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας ή τα τμήματα τους ανήκουν στην κατηγορία ia, αν ανταποκρίνονται στους κανόνες για ηλεκτρολογικό υλικό φυσικής ασφάλειας κατηγορίας ia (βλέπε Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50020 Φυσική ασφάλεια σημείο 4.1), αλλά το ηλεκτρικό σύστημα φυσικής ασφάλειας ως σύνολο, θεωρείται ένα μόνο ηλεκτρολογικό υλικό.

 

3.3. Κατηγορία ib Τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας ή τα τμήματά τους ανήκουν στην κατηγορία ib, αν ανταποκρίνονται στους κανόνες για ηλεκτρολογικό υλικό της κατηγορίας ib, (βλέπε Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50020 Φυσική ασφάλεια σημείο 4.2), αλλά το ηλεκτρικό σύστημα φυσικής ασφάλειας ως σύνολο, θεωρείται ένα μόνο ηλεκτρολογικό υλικό.

 

4. Αγωγοί διασυνδέσεως ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας.

 

4.1. Οι ηλεκτρικές παράμετροι και όλα τα χαρακτηριστικά των αγωγών ενδιασυνδέσεως που χαρακτηρίζουν ένα ηλεκτρικό σύστημα φυσικής ασφάλειας πρέπει να καθορίζονται από τα έγγραφα πιστοποιήσεως του ηλεκτρικού αυτού συστήματος, στο μέτρο που η φυσική ασφάλεια εξαρτάται από αυτά.

 

4.2. Αν ένα πολύκλωνο καλώδιο περιέχει διασυνδέσεις που είναι τμήματα περισσοτέρων από ένα κυκλωμάτων φυσικής ασφάλειας, το καλώδιο πρέπει να ανταποκρίνεται στους ακόλουθους κανόνες:

 

4.2.1. Το πάχος κατ' ακτίνα της μονώσεως πρέπει να είναι ανάλογο προς τη διάμετρο του αγωγού. Αν η μόνωση είναι από πολυαιθυλένιο, το πάχος της κατ' ακτίνα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,2 mm.

 

4.2.2. Πριν εγκαταλείψει το εργοστάσιο κατασκευής, το πολύκλωνο καλώδιο πρέπει να υποστεί διηλεκτρικές δοκιμές εναλλασσόμενου ρεύματος οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους ή του σημείου 4.2.2.1 ή του σημείου 4.2.2.2. Η επιτυχία των δοκιμών αυτών πιστοποιείται με πιστοποιητικό δοκιμών που εκδίδει ο κατασκευαστής του καλωδίου.

 

4.2.2.1. Είτε κάθε αγωγός, πριν συναρμολογηθεί σε καλώδιο, δοκιμάζεται με τάση ενεργής τιμής ίση με 3.000V + (2.000 x το κατ' ακτίνα πάχος της μονώσεως εκφρασμένο σε mm) V το συναρμολογημένο καλώδιο:

 

δοκιμάζεται πρώτα με τάση ενεργής τιμής ίση με V, η οποία εφαρμόζεται μεταξύ όλων των οπλισμών ή θωρακίσεων του καλωδίου ενωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους και της δέσμης όλων των αγωγών ενωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους και
δοκιμάζεται κατόπιν με τάση ενεργής τιμής ίση με 1.000 V η οποία εφαρμόζεται μεταξύ δέσμης που περιλαμβάνει τους μισούς αγωγούς του καλωδίου και μιας δέσμης που περιλαμβάνει τους άλλους μισούς αγωγούς.

 

4.2.2.2. Είτε το συναρμολογημένο καλώδιο: - δοκιμάζεται πρώτα με τάση ενεργής τιμής ίση με 1000 V η οποία εφαρμόζεται μεταξύ όλων των οπλισμών ή θωρακίσεων του καλωδίου ενωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους, και της δέσμης όλων των αγωγών ενωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους και - δοκιμάζεται κατόπιν με τάση ενεργής τιμής ίση με 2000 V η οποία εφαρμόζεται διαδοχικά μεταξύ κάθε αγωγού του καλωδίου και της δέσμης των υπόλοιπων αγωγών ενωμένων ηλεκτρικά μεταξύ τους.

 

4.2.3. Οι διηλεκτρικές δοκιμές που ορίζονται στο 4.2.2. πρέπει να διεξαχθούν με εναλλασσόμενο ρεύμα ουσιαστικά ημιτονοειδούς μορφής σε συχνότητα μεταξύ 48 Hz και 62 Hz που παρέχεται από μετασχηματιστή κατάλληλης ισχύος, ανάλογα με τη χωρητικότητα του καλωδίου. Στην περίπτωση των διηλεκτρικών δοκιμών συναρμολογημένων καλωδίων, η τάση πρέπει να αυξάνεται σταθερά έως ορισμένη τιμή μέσα σε 10 δευτερόλεπτα το πολύ και, κατόπιν, να διατηρείται επί 60 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

 

Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται από τον κατασκευαστή του καλωδίου.

 

4.3. Οι ατέλειες μεταξύ των αγωγών πολύκλωνου καλωδίου δεν λαμβάνονται υπόψη, αν το σύστημα ανταποκρίνεται σε έναν από τους ακόλουθους δύο κανόνες:

 

4.3.1. Το καλώδιο είναι σύμφωνο προς το 4.2 και κάθε επί μέρους κύκλωμα φυσικής ασφάλειας περικλείεται από αγώγιμη θωράκιση που εξασφαλίζει τουλάχιστον 60% κάλυψη.

 

Σημείωση: Η ενδεχόμενη σύνδεση της Θωρακίσεως με τη γη ή με το πλαίσιο θα καθοριστεί από τους κανόνες εγκαταστάσεως.

 

4.3.2. Το καλώδιο είναι σύμφωνο προς το 4.2, προστατεύεται αποτελεσματικά από τη φθορά και κάθε κύκλωμα δυσικής ασφάλειας μέσα στο καλώδιο έχει, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, τάση αιχμής ίση ή κατώτερη από 60 V.

 

4.4. Όταν ένα πολύκλωνο καλώδιο είναι σύμφωνο με το σημείο 4.2 αλλά όχι με το σημείο 4.3 και περιέχει μόνο κυκλώματα φυσικής ασφάλειας που αποτελούν τμήματα ενός μόνο ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας, λαμβάνονται υπόψη ατέλειες μεταξύ τεσσάρων το πολύ αγωγών επιπλέον της εφαρμογής είτε του σημείου 3.2 είτε του σημείου 3.3.

 

4.5. Όταν ένα πολύκλωνο καλώδιο είναι σύμφωνο με το 4.2, αλλά όχι με το 4.3 και περιέχει κυκλώματα φυσικής ασφάλειας που αποτελούν τμήματα διαφορετικών ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας, κάθε κύκλωμα φυσικής ασφάλειας που περιέχεται στο καλώδιο πρέπει να έχει συντελεστή ασφάλειας τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον συντελεστή που απαιτείται κατά το σημείο 3.2 ή το σημείο 3.3.

 

4.6. Όταν ένα πολύκλωνο καλώδιο δεν είναι σύμφωνο ούτε με το σημείο 4.2 ούτε με το σημείο 4.3 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ατέλειες μεταξύ των αγωγών του καλωδίου επιπλέον της εφαρμογής του σημείου 3.2 ή του σημείου 3.3.

 

4.7. Τα έγγραφα πιστοποιήσεως του ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας πρέπει να καθορίζουν λεπτομερώς τις συνθήκες χρήσεως που προκύπτουν από την εφαρμογή των σημείων 4.3 έως 4.6.

 

5. Εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας.

 

Τα εξαρτήματα που αναφέρονται στα πιστοποιητικά ως μέρη ενός ηλεκτρικού συστήματος φυσικής ασφάλειας πρέπει να ανταποκρίνονται:

 

στα σημεία 6 και 7 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50 014 Γενικοί κανόνες,
στα σημεία 5 και 10.3 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50 020 Φυσική ασφάλεια i.

 

Η σήμανση τους πρέπει να περιέχει τουλάχιστον το όνομα του κατασκευαστή ή το κατατεθέν σήμα του.

 

Σημείωση: Η χρήση μη πιστοποιημένων εξαρτημάτων εξαρτάται από τους κανόνες εγκαταστάσεως.

 

6. Πρότυπες δοκιμές. Τα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας πρέπει να υποστούν πρότυπες δοκιμές σύμφωνα με τους κανόνες πρότυπων δοκιμών του σημείου 9 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50 020 Φυσική ασφάλεια i, αλλά έχοντας υπόψη το σημείο 4 του παραρτήματος αυτού.

 

7. Σήμανση ηλεκτρικών συστημάτων φυσικής ασφάλειας. Τα πιστοποιημένα ηλεκτρικά συστήματα φυσικής ασφάλειας πρέπει να επισημαίνονται από τον κάτοχο του πιστοποιητικού του συστήματος σε ένα τουλάχιστον από τα ηλεκτρονικά υλικά του συστήματος το οποίο βρίσκεται σε στρατηγική θέση. Η σήμανση πρέπει να περιλαμβάνει την ελάχιστη σήμανση του σημείου 26.5 του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50014 Γενικοί κανόνες, και τα γράμματα SYST.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.