Απόφαση 13353/90 - Άρθρο pb

Παράρτημα ΙΙ: Ηλεκτρολογικό υλικό ή σύστημα για ορυχεία με εύφλεκτα αέρια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Χώρος για αναγραφή της επωνυμίας και της ταχυδρομικής, τηλεφωνικής, τηλετυπικής κ.λ.π. διεύθυνσης του οργανισμού του εγκεκριμένου για τη χορήγηση πιστοποιητικών.

a.13353.90.2

 

1. Πιστοποιητικό πιστότητας.

 

2. Επωνυμία ή συντομογραφική ονομασία του οργανισμού για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, τελευταία δύο ψηφία του έτους εκδόσεως του πιστοποιητικού, αύξων αριθμός του πιστοποιητικού, ενδεχομένως το σημείο Χ.

 

3. Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται για:

 

Κατονομασία του ηλεκτρολογικού υλικού ή συστήματος του οποίου πιστοποιείται η πιστότητα,
τύπο ή τύπους των οποίων πιστοποιείται η πιστότητα.

 

4. α) Που κατασκευάστηκε από: (όνομα και (ταχυδρομική) διεύθυνση του κατασκευαστή).

 

β) και υποβάλλεται για πιστοποίηση από: (όνομα και (ταχυδρομική) διεύθυνση του αιτούντος).

 

5. Το ηλεκτρολογικό αυτό υλικό ή σύστημα και οι ενδεχομένως αποδεκτές παραλλαγές που περιγράφονται στο παράρτημα του παρόντος πιστοποιητικού και στα περιγραφικά έγγραφα που αναφέρονται εκεί.

 

6. Ο (επωνυμία ή συντομογραφική ονομασία), οργανισμός εγκεκριμένος σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας 1982/130/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15-02-1982 πιστοποιεί:

 

ότι το ηλεκτρολογικό αυτό υλικό είναι σύμφωνο με τα εξής εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

 

απαριθμούνται όλα τα σχετικά πρότυπα, τα έτη της εκδόσεως τους απαριθμούνται τα σχετικά εθνικά πρότυπα αναφέρεται όπου πρέπει το σχετικό παράρτημα της προαναφερόμενης οδηγίας, και

ότι έχει υποστεί με επιτυχία τους ελέγχους και τις δοκιμές τύπου που προβλέπουν τα εν λόγω πρότυπα

 

ότι έχει συντάξει εμπιστευτικό πρακτικό αυτών των ελέγχων και δοκιμών.

 

Αναφέρεται ενδεχομένως ο αριθμός του πρακτικού αυτού.

 

7. Ο κώδικας του ηλεκτρολογικού αυτού υλικού είναι: ΕΕX, συντομογραφικές ονομασίες των τρόπων προστασίας, 1.

 

8. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή τμήματος του παρόντος εγγράφου ή η αλλοίωση του.

 

Σελίδα .../...

 

Ο αριθμός αριστερά της καθέτου είναι ο αριθμός της σελίδας του πιστοποιητικού ο αριθμός δεξιά είναι ο συνολικός αριθμός των σελίδων του πιστοποιητικού μαζί με το παράρτημα.

 

9. Πιστοποιητικό πιστότητας - Επαναλαμβάνεται η παράγραφος 2 της σελίδας 1.

 

10. Με τη σήμανση του παραδιδόμενου ηλεκτρολογικού υλικού, ο κατασκευαστής βεβαιώνει υπ' ευθύνη του ότι το ηλεκτρολογικό αυτό υλικό είναι σύμφωνο με τα περιγραφικά έγγραφα που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος πιστοποιητικού και ότι έχει υποστεί με επιτυχία τους κατά τεμάχιο ελέγχους και δοκιμασίες που προβλέπουν τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της παραπάνω παραγράφου 6.

 

11. Το παραδιδόμενο ηλεκτρολογικό υλικό επιτρέπεται να φέρει τη διακριτική κοινοτική σήμανση που ορίζεται στο παράρτημα Γ της οδηγίας που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 6. Η σήμανση αυτή υπάρχει στην πρώτη σελίδα του παρόντος πιστοποιητικού πρέπει να τοποθετείται στο ηλεκτρολογικό υλικό με τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και διαρκή.

 

12. Το σημείο Χ, όταν ακολουθεί τον αριθμό του πιστοποιητικού πιστότητας, σημαίνει ότι για την ασφαλή χρήση του ηλεκτρολογικού υλικού ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος πιστοποιητικού.

 

13. Τόπος και ημερομηνία (έτος, μήνας, ημέρα) εκδόσεως του πιστοποιητικού.

 

14. Ο διευθυντής του πιστοποιούντος οργανισμού.

 

(υπογραφή)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.