Απόφαση 13353/90 - Άρθρο pst

Παράρτημα VI: Ηλεκτρολογικό υλικό για εκρηκτικές ατμόσφαιρες της ομάδας Ι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ι. Κοινοτικό διακριτικό σήμα

 

a.13353.90.3

 

ΙΙ. Σήμανση του ηλεκτρολογικού υλικού που αποτελεί αντικείμενο πιστοποιητικού ελέγχου

 

Όταν ένας τύπος ηλεκτρολογικού υλικού που δεν είναι σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα αποτέλεσε αντικείμενο πιστοποιητικού ελέγχου κατά το άρθρο 9, το κοινοτικό διακριτικό σήμα πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον από τις ακόλουθες ενδείξεις:

 

1. Το σύμβολο S που σημαίνει ότι πρόκειται για ηλεκτρολογικό υλικό για ορυχεία με εκρηκτικά αέρια το οποίο καλύπτεται από πιστοποιητικό έλεγχο. Το σύμβολο αυτό τοποθετείται αμέσως μετά το κοινοτικό διακριτικό σήμα, όπως φαίνεται παρακάτω.

 

2. Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους χορηγήσεως του πιστοποιητικού ελέγχου.

 

3. Τον αύξοντα αριθμό μέσα στο έτος.

 

4. Το όνομα ή το σήμα του αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποιήσεως.

 

5. Το όνομα του κατασκευαστή ή το εμπορικό σήμα κατατεθέν.

 

6. Τον ορισμό του τύπου που δίνεται από τον κατασκευαστή.

 

7. Τον αριθμό κατασκευής.

 

8. Αν ο αριθμός δοκιμών κρίνει ότι είναι απαραίτητο να υποδειχθούν ειδικές συνθήκες για ασφαλή χρήση, το σήμα Χ πρέπει να αναγραφεί μετά.

 

9. Η σήμανση που προβλέπεται κανονικά από τα πρότυπα κατασκευής του ηλεκτρολογικού υλικού.

 

10. Οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική ένδειξη που κρίνεται απαραίτητη από τον εγκεκριμένο οργανισμό πιστοποιήσεως.

 

a.13353.90.4

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της υπ' αριθμόν οίκοθεν Β/19849/4370/1992 απόφασης (ΦΕΚ 599/Β/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.