Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Καθήκοντα προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Διευθύντρια

 

1. Η Διευθύντρια έχει τις εξής υποχρεώσεις:

 

α) Μεριμνά περί της υγιεινής καταστάσεως των νηπίων κατά τις οδηγίας του εκτελούντος την υγειονομική υπηρεσία του Παιδικού Σταθμού της διαπαιδαγωγήσεως και της καλής διατροφής αυτών.

 

β) Εποπτεύει την καθαριότητα, την καλήν λειτουργία του Παιδικού Σταθμού και την παρασκευή του φαγητού συμφώνως προς το διαιτολόγιον το οποίον συντάσσεται ομού υπό του ιατρού καθ' εκάστην εβδομάδα και υπογράφεται υπ' αμφοτέρων.

 

γ) Παρίσταται εις τις συνεδριάσεις της Διοικήσεως (προκειμένου περί Παιδικού Σταθμού ανήκοντος εις Εταιρεία οιασδήποτε μορφής).

 

δ) Διεξάγει και υπογράφει την αλληλογραφία του Παιδικού Σταθμού τηρούσα το βιβλίον πρωτοκόλλου, το αρχείον, το Μητρώον των βρεφών και νηπίων, ως και τις ατομικές καρτέλες αυτών.

 

2. Η Νηπιαγωγός - Βρεφοκόμος

 

α) Απασχολεί τα νήπια κατά το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Παιδικού Σταθμού.

 

β) Επιβλέπει της σωματικής καθαριότητος των νηπίων και βρεφών.

 

γ) Επιβλέπει τις υπηρέτριας δια την τήρηση της καθαριότητος εις τις αίθουσες διημερεύσεως και εστιάσεως των νηπίων και βρεφών.

 

δ) Είναι άμεσος βοηθός και συμπαραστάτης του Παιδιάτρου.

 

ε) Είναι υπεύθυνος δια την κανονική και σύμφωνον προς τους κανονισμούς και οδηγίας του Παιδιάτρου λειτουργία του Βρεφικού ή Νηπιακού Τμήματος.

 

στ) Η Βρεφοκόμος επιμελείται της παρασκευής και χορηγήσεως του γάλακτος και της λοιπής τροφής των βρεφών κατά τις οδηγίας του Ιατρού.

 

ζ) Η Βρεφοκόμος επικουρείται εις το έργον της υπό της βοηθού Βρεφοκόμου (Παιδοκόμου).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 της υπ' αριθμόν Γ2Α/4181/1988 απόφασης (ΦΕΚ 608/Β/1988).

 

3. Η Μαγείρισσα:

 

α) Παραλαμβάνει από την Διευθύντρια του Ιδρύματος ή τον Διαχειριστή, εφ' όσον υπάρχει τοιούτος, την καθ' εκάστην αναγκαία δια την παρασκευή του συσσιτίου ποσότητα τροφίμων.

 

β) Είναι υπεύθυνος δια την καλήν και έγκαιρη παρασκευή του συσσιτίου.

 

γ) Κατανέμει τις μερίδας του πρωινού ροφήματος και του φαγητού.

 

δ) Επιμελείται δια την καλήν συντήρηση και καθαριότητα των σκευών του μαγειρείου και εστιάσεως και είναι υπεύθυνος απέναντι της Διευθύντριας.

 

4. Οι Υπηρέτριες:

 

α) Παραλαμβάνουν παρά της Διευθύντριας ή του Διαχειριστού του Παιδικού Σταθμού τα δια την καθαριότητα είδη και υλικά.

 

β) Επιμελούνται της καθαριότητος του Παιδικού Σταθμού και βοηθούν την Νηπιαγωγό ή την Βρεφοκόμο εις την καθαριότητα των βρεφών και νηπίων.

 

γ) Μεριμνούν δια την καθαριότητα των σκευών μαγειρείου και εστιάσεως.

 

δ) Εκτελούν πάσαν άλλη υπηρεσία διατασσόμενες υπό της Διευθύντριας.

 
ε) Εκτελούν το πλύσιμο και σιδέρωμα των παρά του Ιδρύματος παρεχομένων, εκτός αν άλλως ορίζεται εκ του Κανονισμού του Παιδικού Σταθμού ή της σχετικής συμβάσεως εργασίας.

 

5. Ο Παιδίατρος.

 

Ασκεί την εν γένει επίβλεψη επί των βρεφών ή των νηπίων, υποχρεούμενος όπως συμμορφώνεται προς τις εκ των κειμένων διατάξεων προκύπτουσες υποχρεώσεις δια την υγείαν αυτών και την υγειονομική κατάστασιν του Παιδικού Σταθμού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.