Απόφαση 4181/88

Απόφαση Γ2Α/4181/1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16338/1970 υπουργικής απόφασης περί εγκρίσεως κανονισμού ιδρύσεως και λειτουργίας Παιδικών Σταθμών υπό ιδιωτών επιχειρηματιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Γ2Α/4181/1988: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16338/1970 υπουργικής απόφασης περί εγκρίσεως κανονισμού ιδρύσεως και λειτουργίας Παιδικών Σταθμών υπό ιδιωτών επιχειρηματιών, (ΦΕΚ 608/Β/19788), 24-08-1988.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4525/1966 περί των στη Ρόδο Ορφανοτροφείων (ΦΕΚ 141/Α/1966).

 

2. Την οίκοθεν 1273/1986 κοινή υπουργική απόφαση Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών με το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 856/Β/1986).

 

3. Την 16338/1970 υπουργική απόφαση περί εγκρίσεως κανονισμού ιδρύσεως και λειτουργίας Παιδικών Σταθμών υπό ιδιωτών επιχειρηματιών (ΦΕΚ 838/Β/1970), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

 

4. Την 471/1988 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εμμανουήλ Σκουλάκη, Χρήστο Οικονόμου και Νικόλαο Ριζόγιαννη (ΦΕΚ 463/Β/1988).

 

5. Την ανάγκη βελτίωσης των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών Σταθμών από ιδιώτες επιχειρηματίες και την ανάγκη τεκμηρίωσης των προσόντων του παιδαγωγικού προσωπικού, ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας, αποφασίζουμε:

 

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 1: Γενικά προσόντα

 

1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού ή Βρεφικού Σταθμού από ιδιώτες επιχειρηματίες, χορηγείται σε Εμπορικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί νόμιμα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που απολαμβάνουν των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και παρέχουν την εγγύηση για τη διαπαιδαγώγηση των νηπίων και βρεφών, την καλή διατροφή αυτών, καθώς και τη διαβίωσή τους σε υγιεινό περιβάλλον.

 

2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Σταθμού μπορεί να χορηγείται και όταν ο αριθμός των εξυπηρετουμένων παιδιών είναι μικρότερος εκείνου που καθορίζεται στην τροποποιούμενη απόφαση, όσον αφορά την αναλογία παιδιών και προσωπικού και τους απαιτούμενους χώρους του κτιρίου, οπότε η Επιτροπή καταλληλότητας εισηγείται τη μείωση ανάλογα, τόσο των ποσοστών που προβλέπεται στην πιο πάνω απόφαση, για κάθε χώρο Ιδιωτικού Σταθμού, όσο και του απαιτούμενου προσωπικού.

 

Για την προκειμένη περίπτωση καθώς και για τις περιπτώσεις που οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Σταθμού είναι λιγότερες απ' αυτές που απαιτούνται (όπως λ.χ. μη χορήγηση φαγητού), τότε ο ιατρός, η μαγείρισσα (μάγειρας) και το προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών, που είναι υποχρεωμένος ο Σταθμός να προσλάβει, μπορούν να εργάζονται είτε κατά πλήρες ωράριο είτε με μερική απασχόληση.

 

Όταν όμως η δυναμικότητα του Σταθμού είναι μεγαλύτερη απ' αυτήν που προβλέπεται στην απόφαση, τότε η Επιτροπή καταλληλότητας εισηγείται την αύξηση ανάλογα, τόσο των ποσοστών για κάθε χώρο του Σταθμού, όσο και του απαιτούμενου προσωπικού.}

 

2. Το άρθρο 2, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 2: Τρόπος χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

 

Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικού Σταθμού, χορηγείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη της περιοχής που πρόκειται να εγκατασταθεί ο Σταθμός, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Καταλληλότητας που προβλέπεται στην υπ' αριθμό Φ104/Γ2Γ/7802/1982 απόφαση (ΦΕΚ 839/Β/1982) και (ΦΕΚ 986/Β/1982).}

 

3. Το άρθρο 3, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 3: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

 

1. Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Σταθμού από ιδιώτες επιχειρηματίες και νόμιμα συστημένες Εμπορικές Εταιρείες, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το είδος του Σταθμού (Παιδικός, Βρεφικός, Βρεφονηπιακός), η πόλη και η θέση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί αυτός.

 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 

γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δε διώκεται η υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ή του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986.

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ή του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 ότι δεν είναι υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

 

ε. Σχεδιάγραμμα του κτιρίου που θα εγκατασταθεί ο Σταθμός υπογεγραμμένο από πτυχιούχο μηχανικό και εγκεκριμένο, από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, της οικείας Νομαρχίας ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.

 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ή του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της 16338/1970 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, για τη λειτουργία του Ιδιωτικού Σταθμού που πρόκειται να ιδρύσει.

 

ζ. Προκειμένου για Ιδιωτικό Σταθμό που προτίθεται να ιδρύσει Εμπορική Εταιρεία, πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο επικυρωμένο του Καταστατικού της Εταιρείας, τα δε υπό στοιχεία β γ και δ ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή τουλάχιστον για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης του Σταθμού.}

 

4. Τα εδάφια α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 4, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 4

 

α. Ένα Διευθυντή

 

(1) Πτυχιούχο του Παιδαγωγικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ή Σχολών Νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (2) Πτυχιούχο Παιδαγωγικού Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατεύθυνσης δασκάλων ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (3) Πτυχιούχο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (4) Πτυχιούχο Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής,

 

ή (5) Πτυχιούχο Τμημάτων Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτέρων Σχολών επισκεπτριών αδελφών νοσοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (6) Πτυχιούχο Τμημάτων Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τμημάτων αδελφών νοσοκόμων Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

 

ή (7) Πτυχιούχο Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

 

ή (8) Πτυχιούχο Σχολών του ιδιωτικού τομέα, ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης, κάτοχο όμως και απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.

 

Εφόσον λειτούργησαν Σχολές του Ιδιωτικού Τομέα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, αυτές πρέπει να έχουν συνεχή πενταετή τουλάχιστον λειτουργία (νόμιμα αποδεικνυόμενη), προκειμένου οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών να διορισθούν σε Ιδιωτικούς Σταθμούς.

 

β. Ένα Νηπιαγωγό ανά 30 νήπια, πτυχιούχο ενός από τα παραπάνω Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Σχολές.

 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων Νηπιαγωγών με τα πιο πάνω προσόντα, προσλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου Τεχνικών - Επαγγελματικών Λυκείων του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων ή πτυχίου του τμήματος Ειδίκευσης του Κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων ή ισότιμων πτυχίων.}

 

5. Τα εδάφια α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 4, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Ένα Διευθυντή

 

(1) Πτυχιούχο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής,

 

ή (2) Πτυχιούχο Τμημάτων Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ανωτέρων Σχολών Επισκεπτριών Αδελφών Νοσοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της Αλλοδαπής,

 

ή (3) Πτυχιούχο Τμημάτων Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τμημάτων Αδελφών Νοσοκόμων Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

 

ή (4) Πτυχιούχο Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

 

ή (5) Πτυχιούχοι Σχολών του Ιδιωτικού Τομέα, ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης, κάτοχο όμως και απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.

 

Εφόσον λειτουργήσουν Σχολές του Ιδιωτικού Τομέα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, αυτές πρέπει να έχουν συνεχή πενταετή τουλάχιστον λειτουργία (νόμιμα αποδεικνυόμενη), προκειμένου οι απόφοιτοι των Σχολών αυτών να διορισθούν σε Ιδιωτικούς Σταθμούς.

 

Η θέση αυτή πληρώνεται εφόσον δεν λειτουργεί και τμήμα Νηπιακό στο ίδιο οίκημα στο οποίο ήδη υπηρετεί Διευθυντής.

 

β. Ένα βρεφοκόμο ανά 8 βρέφη πτυχιούχο ενός από τα παραπάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα ή Σχολές.

 

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων βρεφοκόμων με τα πιο πάνω προσόντα, προσλαμβάνονται κάτοχοι πτυχίου τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων του Τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων - Παιδοκόμων ή πτυχίου του Τμήματος Ειδίκευσης του Κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας των Ενιαίων πολυκλαδικών Λυκείων ή ισότιμων πτυχίων.}

 

6. Τα εδάφια β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 6

 

β) Μία έως δύο αίθουσες, εμβαδού 40 m2 τουλάχιστον η κάθε μία, για τη μεσημβρινή ανάπαυση των νηπίων των οποίων οι γονείς επιθυμούν τη μεσημβρινή αυτών παραμονή στο Σταθμό.

 

Προκειμένου για ιδιωτικούς Σταθμούς που είναι εγκατεστημένοι ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε μισθωμένα οικήματα μπορεί κατ' εξαίρεση η κάθε μία από τις αίθουσες απασχόλησης και ανάπαυσης των νηπίων να έχει εμβαδόν τουλάχιστον 30 m2.

 

γ) Μία ευρύχωρη αίθουσα (υπόστεγο) 25 m2 για την ψυχαγωγία των νηπίων, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ψυχαγωγία τους στην ύπαιθρο.}

 

7. Το εδάφιο ζ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 καταργείται.

 

8. Το άρθρο 10, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 10: Ιματισμός προσωπικού

 

α) Ο ιατρός φέρει ιατρική μπλούζα όπως στο ιατρείο του.

 

β) Η μαγείρισσα (μάγειρας) και το προσωπικό καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών φέρουν μπλούζες εργασίας, θερινή, χειμερινή.}

 

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 15

 

1. Για την ανέγερση κτιρίου προς λειτουργία Ιδιωτικού Σταθμού, δυναμικότητας 60 παιδιών, απαιτείται οικόπεδο τουλάχιστον 800 m2, εφόσον σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν, δεν επιβάλλεται, αφενός μεν μεγαλύτερο των 800 m2 όριο αρτιότητας οικοπέδου και αφετέρου επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου επιφανείας μέτρων για τα οποία αναφέρεται το άρθρο 6 της απόφασης.}

 

10. Όπου στην απόφαση προβλέπεται θέση υπηρέτριας, αυτή μετονομάζεται σε θέση προσωπικού καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών.

 

11. Όπου στην απόφαση αναφέρεται η φράση Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός νοείται κατά περίπτωση Ιδιωτικός Παιδικός Σταθμός ή Ιδιωτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ή Ιδιωτικός Βρεφικός Σταθμός.

 

12. Η υπ' αριθμόν 16338/1970, όπως τροποποιείται και συμπληρώνεται με την παρούσα, έχει ανάλογη εφαρμογή και για τους Σταθμούς που ιδρύονται από Συλλόγους ή Σωματεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς καθώς και για άλλες εκδηλώσεις παιδικής προστασίας (όπως π.χ. Παιδικά Κέντρα) φιλοξενίας παιδιών, μέχρι 10 ετών.

 

13. Κατά τα λοιπά ισχύει όπως έχει η τροποποιούμενη απόφαση.

 

14. Οι υπ' αριθμούς Δ2/9905/1975 (ΦΕΚ 23/Β/1976), Δ2Α/987/1976 (ΦΕΚ 393/Β/1976), οίκοθεν 3487/1986 (ΦΕΚ 609/Β/1986) και οίκοθεν Γ2Α/2447/1987 (ΦΕΚ 307/Β/1987) παύουν να ισχύουν.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 04-08-1988

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.