Απόφαση 16338/70 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Σταθμού από ιδιώτες επιχειρηματίες και νόμιμα συστημένες Εμπορικές Εταιρείες, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 

α. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το είδος του Σταθμού (Παιδικός, Βρεφικός, Βρεφονηπιακός), η πόλη και η θέση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί αυτός.

 

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 

γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας του αιτούντος ότι δε διώκεται η υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ή του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986.

 

δ. Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ή του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 ότι δεν είναι υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

 

ε. Σχεδιάγραμμα του κτιρίου που θα εγκατασταθεί ο Σταθμός υπογεγραμμένο από πτυχιούχο μηχανικό και εγκεκριμένο, από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, της οικείας Νομαρχίας ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου.

 

στ. Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 ή του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 ότι θα προβεί στην πρόσληψη του προσωπικού που προβλέπεται στο άρθρο 4 της 16338/1970 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, για τη λειτουργία του Ιδιωτικού Σταθμού που πρόκειται να ιδρύσει.

 

ζ. Προκειμένου για Ιδιωτικό Σταθμό που προτίθεται να ιδρύσει Εμπορική Εταιρεία, πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο επικυρωμένο του Καταστατικού της Εταιρείας, τα δε υπό στοιχεία β γ και δ ανωτέρω δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν για όλα τα μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή τουλάχιστον για τα μέλη της τυχόν συνιστώμενης διοίκησης του Σταθμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 της υπ' αριθμόν Γ2Α/4181/1988 απόφασης (ΦΕΚ 608/Β/1988).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.