Απόφαση 26367/92

Απόφαση 26367/Π942/1992: Τροποποίηση όρων δόμησης που αφορούν τα επαγγελματικά εργαστήρια, περιοχής Φούρεζι Γλυκών Νερών, που εντάχθηκε στο σχέδιο με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 259/Δ/1989)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 26367/Π942/1992: Τροποποίηση όρων δόμησης που αφορούν τα επαγγελματικά εργαστήρια, περιοχής Φούρεζι Γλυκών Νερών, που εντάχθηκε στο σχέδιο με το από 25-04-1989 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 259/Δ/1989), (ΦΕΚ 185/Δ/1992), 27-02-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 11 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1Α.

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 266/Δ/1987).

 

6. Την υπ' αριθμόν 143/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γλυκών Νερών.

 

7. Την από 23-01-1992 γνωμοδότηση (Συνεδρία 3η, πράξη 12η) Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανατολικής Αττικής), αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του από 25-04-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 259/Δ/1989), και όσον αφορά μόνον την περιοχή Φούρεζι κοινότητας Γλυκών Νερών, όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στον χάρτη με κλίμακα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση ως προς τους όρους δόμησης των επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής όχλησης, που αναφέρονται στο άρθρο 4 αυτού, και ειδικότερα στην περίπτωση η της κατηγορίας Ι (τομέας Α) και ι της κατηγορίας ΙΙ (Τομέας Β), που επαναδιατυπώνεται και συμπληρώνονται ως εξής:

 

{Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης ισχύος μέχρι 15 ΗΡ. Η συνολική μέγιστη επιφάνεια αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 m2 ανά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.}

 

Από το περιορισμό αυτό εξαιρούνται τα επαγγελματικά εργαστήρια σε ιδιοκτησίες με πρόσωπο στις λεωφόρους Μαραθώνος και Λαυρίου.

 

a.26367.92

 

2. Οικοδομικές άδειες που έχουν υποβληθεί στην Διεύθυνση Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής και αφορούν επαγγελματικά εργαστήρια, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν όταν υποβλήθηκαν.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 07-02-1992

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.