Απόφαση 27067/78

Απόφαση 27067/63/1978: Περί της διαδικασίας και του τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των ανεγειρομένων οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 27067/63/1978: Περί της διαδικασίας και του τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών και του ελέγχου των ανεγειρομένων οικοδομών, (ΦΕΚ 585/Δ/1978), 11-11-1978.

 

Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων, πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και της οικοδομής αυτών, ως αυτή αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 194/1969 περί τροποποιήσεως πολεοδομικών τινών διατάξεων (ΦΕΚ 103/Α/1969).

 

2. Την υπ' αριθμόν 37608/1976 απόφαση περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν 18241/1976 απόφασης περί τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών.

 

3. Την υπ' αριθμόν ΕΔ2/α/04/59/ΦΘ2.1.7/1978 (ΦΕΚ 282/Β/1978) περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου.

 

4. Την ανάγκην απλουστεύσεως τόσον της διαδικασίας εκδόσεως των οικοδομικών αδειών όσον και του ελέγχου των κατασκευών, αποφασίζομεν:

 

Ι. Έκδοση αδείας οικοδομικών εργασιών.

 

1. Η άδεια οικοδομικών εργασιών, χορηγείται υπό της αρμόδιας Υπηρεσίας, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως του ενδιαφερομένου υποβάλλοντος την μελέτη του έργου που θα εκτελεστεί και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

α) Τίτλου ακινήτου (οικοπέδου ή γηπέδου) προκειμένου περί δομήσεως:

 

εκτός εγκεκριμένου σχεδίου γενικώς
επί οικοπέδων αρτίων κατά παρέκκλιση κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων ή εντός οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 προς διαπίστωσιν του χρόνου δημιουργίας των.

 

β) Σχέδιον με το διάγραμμα καλύψεως του οικοπέδου και σχηματική τομή του υπό ανέγερση ή επέκτασιν του κτιρίου ή του συγκροτήματος κτιρίων υπό κλίμακα 1:100 ή 1:200 εις περιπτώσεις εξαιρετικώς μεγάλων οικοπέδων. Εις το σχέδιον τούτο θα σημειώνεται η ακριβής μορφή και διαστάσεις του οικοπέδου, και τα σχετικά με την αρτιότητα του στοιχεία, η χρήσις της οικοδομής, οι υπολογισμοί της καλύψεως και του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου, οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις της οικοδομής από τα όρια καθώς και το ύψος, ο πραγματοποιούμενος αριθμός ορόφων της οικοδομής, η κατασκευή και χρήσις υπογείων και το πλάτος των προεξοχών. Όπου απαιτείται δικαιολόγησις των ανωτέρω θα αναφέρονται τα σχετικά άρθρα του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού η εφαρμογή ειδικών εγκυκλίων ή διατάξεων οι αποφάσεις τυχόν παρεκκλίσεων οι άδειες υφισταμένων κατασκευών εις περίπτωσιν προσθήκης κ.λ.π.

 

γ) Τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 εις το οποίον θα σημειώνεται το ακριβές σχήμα και η θέσις του οικοπέδου εντός του οικοδομικού τετραγώνου. Εις το σχέδιον τούτο θα εμφαίνονται η υπό ανέγερση οικοδομή και τα τυχόν υπάρχοντα κτίσματα καθώς και τα κτίσματα των ομόρων ιδιοκτησιών, ώστε να δύναται να ελεγχθεί η αρτιότης και το οικοδομήσιμο αυτών ή η ανάγκη τακτοποιήσεως των, οπότε εις την περίπτωσιν αυτήν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200. Εις το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα θα σημειώνεται επίσης ο αριθμός και το σχήμα του οικοδομικού τετραγώνου οι περιβάλλοντες τούτο κοινόχρηστοι χώροι (οδοί, πλατείες), τα ονόματα και τα πλάτη των οδών όπως έχουν διαμορφωθεί ακριβώς καθώς και τα τυχόν υπάρχοντα ρεύματα. Επίσης θ' αναγράφεται ο τρόπος καθορισμού της οικοδομής ή ρυμοτομικής γραμμής και όπου απαιτείται - εις περίπτωσιν μη διαμορφωμένης και ασαφούς καταστάσεως - θα σημειώνεται ο αριθμός της σχετικής τεχνικής εκθέσεως η οποία θα έχει συνταχθεί εκ των προτέρων από την υπηρεσία τη αιτήσει των ενδιαφερομένων.

 

Εάν το οικόπεδο παρουσιάζει κλίση μεγαλύτερη του 15% είναι υποχρεωτική η απεικόνιση υψομετρικών καμπυλών εις το τοπογραφικό διάγραμμα.

 

Στην περίπτωση υπάρξεως ρεύματος εντός του οικοπέδου ή γηπέδου ή σε ακτίνα 15 m από τα όρια αυτού, το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα θα εμφανίζει σαφώς το ρέμα, θα συντάσσεται δε και θα υπογράφεται από τοπογράφο μηχανικό.

 

δ) Λοιπά απαιτούμενα εκ των διατάξεων δικαιολογητικά ήτοι:

 

Έγκρισις αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, Υπουργείου Βιομηχανίας, Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή άλλης Αρχής Υψόμετρο Δήμου κ.λ.π.

 

Δια περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμούς υφισταμένους προ του έτους 1923 άνευ εγκεκριμένου σχεδίου απαιτείται σκαρίφημα της ευρύτερης περιοχής με τις αποστάσεις του γηπέδου από τους πλησιέστερους οικισμούς, ή λοιπά χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής (π.χ. χιλιομετρικοί δείκτες, τεχνικά έργα, εκκλησίες κ.λ.π.).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ι.1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 24697/5377/1981 απόφαση (ΦΕΚ 292/Δ/1981).

 

2. Η στατική και μηχανολογική μελέτη του έργου, δύνανται να υποβληθούν είτε με την αρχική αίτηση, είτε μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και της αρχιτεκτονικής μελέτης.

 

3. Εις περίπτωσιν υπάρξεως αμφιβολιών όσον αφορά τη δυνατότητα εκδόσεως της αδείας προκειμένου περί μεγάλων έργων ή ειδικών κτιρίων δύνανται τα συνοδεύοντα την αίτηση δικαιολογητικά να περιορίζονται μόνο εις τα αναφερόμενα υπό τα στοιχεία α, β, γ (τίτλους ιδιοκτησίας, διάγραμμα καλύψεως και σχηματική τομή και τοπογραφικό σχέδιον).

 

4. Η αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία υποχρεούται εντός 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως να ελέγξει τα υποβληθέντα στοιχεία και να ενημερώσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενον, σχετικώς με την δυνατότητα εκδόσεως της αιτουμένης αδείας ή σχετικώς με την έλλειψη στοιχείων του φακέλλου.

 

5. Μετά την υποβολή υπό των ενδιαφερομένων εις την αρμόδια τεχνική υπηρεσία προς συμπλήρωση του φακέλλου όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών και εφόσον ταύτα είναι πλήρη και ακριβή η Υπηρεσία υποχρεούται εντός 15 ημερών να προβεί εις την έκδοση της αδείας ή να ενημερώσει εγγράφως τον ενδιαφερόμενον όπως ορίζεται και ανωτέρω.

 

6. Η αρμοδία τεχνική Υπηρεσία δύναται να επιφέρει μικράς διορθώσεις της μελέτης δι' ερυθράς μελάνης δια την προσαρμογή της προς τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η Υπηρεσία δύναται να επιστρέφει την υποβληθείσα μελέτη εις τον ενδιαφερόμενον όταν αυτή παρουσιάζει ασάφειας ή ελλείψεις μετά τρίμηνον από την έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου και την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής. Μετά πάροδο δε εξαμήνου υποχρεούται να επιστρέψει αυτήν.

 

7. Η πληρωμή των φορολογικών θα γίνεται δια των αντιστοίχων σημειωμάτων καταβολής φόρων και εισφορών άνευ προηγουμένης θεωρήσεως αυτών υπό της Υπηρεσίας αλλά με υπογραφή των μελετητών Μηχανικών. Ο έλεγχος αυτών από την Υπηρεσία θα γίνεται προ της χορηγήσεως της αδείας.

 

8. Η στατική μελέτη με τον κατά περίπτωσιν αντισεισμικό υπολογισμό και τα συνοδεύοντα ταύτη διαγράμματα ξυλότυπων θα υποβάλλονται πλήρη εις την τεχνική Υπηρεσία της ευθύνης δια την εφαρμοζόμενη μέθοδο ως και δια τις πράξεις υπολογισμού που ανήκει εις τον μελετητή.

 

9. Η ευθύνη δια την ορθότητα των ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών μελετών ως και δια την εφαρμογήν αυτών ανήκει εις τον μελετητή μηχανολόγο και εις τον επιβλέποντα ειδικό τεχνικό.

 

10. Οι εκδιδόμενες άδειες καθώς και οι αναθεωρήσεις αυτών κοινοποιούνται εις τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα.

 

11. Η άδεια οικοδομής πρέπει να θεωρείται εις το οικείον αστυνομικό τμήμα της περιοχής 10 τουλάχιστον ημέρας προ της ενάρξεως των οικοδομικών εργασιών. Εάν παρέλθουν 30 ημέρες από της θεωρήσεως άνευ ενάρξεως των εργασιών απαιτείται νέα θεώρησις της αδείας.

 

ΙΙ. Ισχύς. Αναθεώρησις αδειών.

 

1. Οι εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω άδειες ισχύουν επί τρία έτη εφόσον δεν ανακληθούν δι' οιονδήποτε λόγον. Μετά την παρέλευσιν της τριετίας είναι δυνατή η αναθεώρησις της αδείας επί δύο ακόμη έτη. Εις περίπτωσιν τροποποιήσεως των όρων δομήσεως της περιοχής εις την οποίαν ευρίσκεται το οικόπεδον τότε η συνέχιση και αποπεράτωσις της οικοδομής γίνεται με τους όρους δομήσεως του παλαιού καθεστώτος, μόνο εάν εις το διάστημα τριετίας από της εκδόσεως της αδείας έχει κατασκευασθεί ολόκληρος ο φέρων οργανισμός του κτιρίου. Σε εναντία περίπτωση δια το μη κατασκευασθέν τμήμα του φέροντος οργανισμού αναθεωρείται η αδεία με τους νέους όρους δομήσεως.

 

2. Αναθεώρησις της αδείας εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της τριετίας απαιτείται και επιβάλλεται εις τις κάτωθι περιπτώσεις:

 

α) Εις περίπτωσιν αλλαγής ή παραιτήσεως του επιβλέποντος μηχανικού του έργου ο οποίος προ της αποχωρήσεως του δέον να υποβάλει λεπτομερή έκθεση εις την οποίαν θα εμφαίνεται το στάδιον της εργασίας κατά τον χρόνον της αλλαγής του επιβλέποντος μηχανικού.

 

β) Εις περίπτωσιν μερικής ή γενικής τροποποιήσεως της αρχιτεκτονικής ή στατικής μελέτης του έργου.

 

Η αναθεώρησις κατά τα ως άνω της αδείας ισχύει μόνο δια το υπολειπόμενο της τριετίας χρονικόν διάστημα και γίνεται με τους όρους δομήσεως του καθεστώτος που ίσχυε κατά τον χρόνον εκδόσεως της αδείας έστω και αν εν τω μεταξύ έχει αλλάξει το νομικό καθεστώς δομήσεως.

 

Δι' αλλαγή χρήσεως του κτιρίου και τυχόν αύξηση συντελεστού δομήσεως πέραν του προβλεπομένου υπό της αδείας εφαρμόζονται οι νέοι όροι δομήσεως.

 

3. Αναθεώρησις της αδείας δεν απαιτείται όταν πρόκειται:

 

α) Περί εσωτερικών τροποποιήσεων οι οποίες δεν επιφέρουν αλλαγή χρήσεως του κτιρίου.

 

β) Περί τοπικής σημασίας μεταβολής του φέροντος οργανισμού κτιρίου.

 

γ) Περί μεταβολής του μήκους των εξωτερικών διαστάσεων του κτιρίου μέχρι 2% εφόσον δεν επιφέρει διαφοράς πλέον των 50 m3 εις τον συνολικόν όγκον αυτού.

 

Εις τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται έγκαιρος ενημέρωσις του φακέλλου της αδείας με τα τροποποιηθέντα σχέδια.

 

4. Κατά τις περιπτώσεις αναθεωρήσεως οικοδομικών αδειών οι καταβληθείσες πάσης φύσεως κρατήσεις, εισφορές κ.λ.π. κατά την έκδοση της αρχικής αδείας συμψηφίζονται κατά την έκδοση της αναθεωρήσεως.

 

5. Εις περίπτωσιν διακοπής των εργασιών οικοδομής μη οφειλομένης εις υπαιτιότητα των οικοδομούντων εξ οιουδήποτε λόγου, δύναται να παρατείνεται η ισχύς της οικοδομικής αδείας, δι' όσον χρόνον διακόπηκαν εκ των προηγουμένων λόγων οι εργασίες. Δια την εξακρίβωση την συνδρομής των ανωτέρων λόγων, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά γνώμη της αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΙ.5 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 10432/8132/1980 απόφαση (ΦΕΚ 349/Δ/1980).

 

ΙΙΙ. Έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.

 

1. Ο ιδιοκτήτης του έργου και ο επιβλέπων μηχανικός οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως και 10 ημέρες ενωρίτερα εις την αρμόδια τεχνική υπηρεσία:

 

α) Την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

 

β) Την αποπεράτωση του φέροντος οργανισμού του έργου και πληρώσεως αυτού (καρά - γιαπί) και

 

γ) Την περίπτωσιν του έργου (περαιωμένο θεωρείται το έργον και άνευ βαφών ή εσωτερικών τελειωμάτων),

 

δ) Τυχόν διακοπή των οικοδομικών εργασιών δια διάστημα υπερβαίνον τις 30 ημέρες.

 

2. Κατά την έναρξη των οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται η τοποθέτησις πινακίδας εις το εργοτάξιον και εις εμφανή θέσιν εις την οποίαν θα αναγράφεται ο αριθμός αδείας και η ημερομηνία εκδόσεως της. Παράλειψις τοποθετήσεως της πινακίδας υποχρεώνει τα αστυνομικά όργανα καθώς και τις τεχνικές υπηρεσίες όπως διακόψουν αμέσως τις εργασίες και εφαρμόσουν τις εκ του νόμου επιβαλλόμενες κυρώσεις.

 

3. Ο έλεγχος των οικοδομών διενεργείται υπό της Υπηρεσίας εις οιονδήποτε στάδιον της κατασκευής. Εάν διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ των εκτελούμενων εργασιών και των σχεδίων της αδείας σε βαθμό αναθεωρήσεως διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες και τίθεται εύλογος προθεσμία εις τον ενδιαφερόμενο δια την αναθεώρηση της αδείας. Εάν τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του κεφαλαίου ΙΙ τίθεται προθεσμία εις τον ενδιαφερόμενο δια την ενημέρωση του φακέλλου της αδείας.

 

Εάν κατά την διενεργούμενη αυτοψία διαπιστωθεί ότι η οικοδομή ανεγείρεται κατά παράβασιν των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων διακόπτονται οι οικοδομικές εργασίες εφαρμόζονται οι οικείες περί αυθαιρέτων διατάξεις.

 

4. Κατά το στάδιον αποπερατώσεως του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και συμπληρώσεως αυτού (καρά - γιαπί) γνωστοποιούμενου εις την Υπηρεσία κατά τα ανωτέρω διενεργείται αυτοψία και εφόσον οι οικοδομικές εργασίες είναι σύμφωνοι προς την εγκριθείσα μελέτη, γίνεται θεώρησις της αδείας της οικοδομής.

 

Η ως άνω θεώρησις αποτελεί απαραίτητον προϋπόθεση δια να γίνει δεκτή αίτησις του ενδιαφερομένου προς την Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δια την προεργασία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πλην της τελικής συνδέσεως με το δίκτυο.

 

Εφόσον εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα ημερών από της υποβολής της αιτήσεως προς διενέργειαν του ανωτέρω ελέγχου δεν πραγματοποιηθεί υπό της Υπηρεσίας αυτοψία, η άδεια θεωρείται δι' ειδικής σφραγίδας και υπογράφεται υπό του αρμοδίου υπαλλήλου, (εις την σφραγίδα αναφέρεται ο αριθμός αιτήσεως και η άπρακτος παρέλευσις της ανατρεπτικής ως άνω προθεσμίας) και ούτω παρέχεται η δυνατότης υποβολής αιτήσεως προς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δια την παροχή, ηλεκτρικού ρεύματος.

 

5. Όταν περαιωθεί το έργον γνωστοποιούμενου τούτου εις την Υπηρεσία κατά τα ανωτέρω δημιουργείται αυτοψία και εφόσον οι οικοδομικές εργασίες είναι σύμφωνες προς την εγκριθείσα μελέτη, γίνεται η τελική θεώρησις της αδείας.

 

Η ως άνω θεώρησις αποτελεί απαραίτητον προϋπόθεση δια να γίνει δεκτή η αίτησις του ενδιαφερομένου προς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δια την τελική σύνδεση του κτιρίου μετά του δικτύου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

Η σύνδεσις του κτιρίου μετά δικτύου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού πραγματοποιείται και εις περίπτωσιν κατά την οποίαν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από της υποβολής αιτήσεως δι' αυτοψία και θεώρηση της αδείας δεν πραγματοποιηθεί ο έλεγχος υπό της Υπηρεσίας και εις περίπτωσιν αυτήν τίθεται επί του στελέχους της αδείας η εν προηγουμένη παραγράφω αναφερομένη ειδική σφραγίδα.

 

6. Οι κατά το παρόν κεφάλαιον έλεγχοι γίνονται παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού δια της συμπληρώσεως ειδικού εντύπου επί τόπου του εργοταξίου του οποίου αντίγραφον λαμβάνει ούτος.

 

7. Ο έλεγχος δύναται να πραγματοποιείται και εις το τμήμα της οικοδομής (πχ. διαμέρισμα, όροφο κ.λ.π.) προς τελική σύνδεση τούτου μετά του δικτύου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού εφόσον η οικοδομή είναι σύμφωνη ως προς τον νόμιμο περιτύπωμα (GABARI).

 

Εις περίπτωσιν διαπιστώσεως παραβάσεως του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού εις οικοδομή όπου υπάρχουν διηρημένες ιδιοκτησίες τότε δεν θεωρείται η άδεια δια την διηρημένη ή διηρημένες ιδιοκτησίες εις τις οποίας ανήκει το αυθαίρετο τμήμα.

 

8. Εις περίπτωσιν διαφωνίας ελέγχοντος και ελεγχόμενου αυτή λύεται υπό του Προϊσταμένου της αρμοδίας τεχνικής Υπηρεσίας μετά γνώμη των τμηματαρχών της ως άνω υπηρεσίας.

 

9. Οικοδομές που περατώθηκαν άνευ των κατά τα ανωτέρω γνωστοποιήσεων υπό των ενδιαφερομένων προς την Υπηρεσία εις περίπτωσιν μεταβολής του νομικού καθεστώτος ελέγχονται βάσει των κατά τον χρόνον του ελέγχου ισχυουσών διατάξεων.

 

10. Δια λοιπές εργασίες δια τις οποίας απαιτείται άδεια από τις αρμοδίας τεχνικές υπηρεσίας αυτή θα χορηγείται κατόπιν υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών κατά περίπτωσιν.

 

Η αρμοδία τεχνική υπηρεσία διενεργεί αυτοψία εις οιονδήποτε στάδιον της εργασίας.

 

IV. Οργάνωσις και αρμοδιότητες τεχνικών Υπηρεσιών

 

Οι Προϊστάμενοι των αρμοδίων τεχνικών υπηρεσιών εξουσιοδοτούνται όπως:

 

α) Ρυθμίσουν πάσαν λεπτομέρεια δια την εφαρμογήν της παρούσης.

 

β) Μεριμνήσουν δια την εξουσιοδότηση του αναγκαίου αριθμού τεχνικών υπαλλήλων Α' κατηγορίας δια τον έλεγχο των υποβαλλομένων μελετών και υπογραφή των αδειών καθώς και της σχετικής αλληλογραφίας της προβλεπομένης εις το κεφάλαιο Ι της παρούσης.

 

γ) Ελέγχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αναπληρωτών των την υπό των υπαλλήλων της Υπηρεσίας ακριβή άσκηση ελέγχου εις τις ανεγειρόμενες οικοδομές.

 

δ) Συστήσουν εις την Υπηρεσία αυτών Γραφείον παροχής πληροφοριών προς τους ιδιώτες μηχανικούς και το κοινόν σχετικώς με την εφαρμογήν των κειμένων πολεοδομικών διατάξεων.

 

ε) Εφαρμόζουν και παν έτερον μέτρον που θα συνέτεινε εις την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας και μόνον τόσον της εκδόσεως αδειών όσον και τον έλεγχο των οικοδομών.

 

V. Μεταβατικές διατάξεις και έναρξις ισχύος της παρούσης αποφάσεως

 

1. Οικοδομικές άδειες εκδοθείσες μέχρι της ημέρας ενάρξεως ισχύος της παρούσης ισχύουν επί τριετία μετρούμενη από της 25-05-1976 (ημερομηνίας δημοσιεύσεως της υπ' αριθμόν 18241/1976 περί τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών) ή από της μεταγενέστερης ημερομηνίας εκδόσεως των εφαρμοζομένων και δια αυτές των διατάξεων της παρούσης.

 

2. Από της ισχύος της παρούσης αντικαθίσταται η υπ' αριθμόν 37608/1976 απόφαση.

 

3. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της δημοσιεύσεως της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 01-11-1978

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.