Νομοθετικό διάταγμα 194/69 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμό του Κράτους και της οικοδομής αυτών, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Η κατά το προηγούμενον άρθρο άδεια χορηγείται, υπό της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας, επί τη εγγράφω αιτήσει του ενδιαφερομένου, υποβάλλοντος απαραιτήτως την μελέτη του εκτελεσθησομένου έργου. Τοιαύτη μελέτη δεν απαιτείται προκειμένου περί των υπό του άρθρου 23 παράγραφος 3, εδάφιο β' αναφερομένων εγκαταστάσεων ή και ετέρων έργων παρουσιαζόντων απλότητα εκτελέσεως.}

 

2. Η παράγραφος 3 του αυτού ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες της χορηγήσεως των αδειών καθορίζονται δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες της συντάξεως των κατά την παράγραφο 1 του παρόντος υποβαλλομένων μελετών κανονίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων. Δια βασιλικών διαταγμάτων δύναται επίσης να ορίζονται και έτερα έργα πλην των εν τη ανωτέρω παράγραφο 1 αναφερομένων δι' α δεν απαιτείται η προηγούμενη σύνταξις μελέτης. Ο έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών ενεργείται συμφώνως προς τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του αναγκαστικού νόμου 410/1968, περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.