Ανασγκαστικός νόμος 410/68 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κύριοι, συγκύριοι, νομείς, κάτοχοι ή αυτογνωμόνως επιλαμβανόμενοι των, εντός ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών, ακινήτων, εφ' ων ανεγείρονται υπό τούτων ή τη εντολή των πάσης φύσεως κτίσματα κατά παράβασιν των πολεοδομικών διατάξεων ή καθ' υπέρβαση οικοδομικής αδείας ή άνευ τοιαύτης αδείας, ή τοποθετούνται μονίμως ή προσωρινώς περίπτερα, λυόμενα, παραπήγματα και οποιεσδήποτε παρεμφερείς κατασκευές, οι εποπτεύοντες τις εργασίας αυτές τεχνικοί, οιασδήποτε κατηγορίας και αυτοί που αναλαμβάνουν την εκτέλεσιν τούτων ή μέρους αυτών εργολάβοι κάτοχοι πτυχίου δημοσίων έργων ή μη, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους και δια χρηματικής ποινής. Ομοίως τιμωρούνται και οι εκπονούντες μελέτες αντικείμενες προς τις ισχύουσας πολεοδομικές διατάξεις και εφαρμοζόμενες δια την εκτέλεσιν τοιούτων εργασιών. Εν περιπτώσει της δια του συστήματος της αντιπαροχής οικοδομήσεως, αντί των κυρίων των ακινήτων τιμωρούνται οι επί αντιπαροχής κατασκευαστές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977).

 

2. Δια τις αυτές ως άνω παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου παραβάσεις, ως και δια πάσαν παράβασιν των ισχυουσών περί σχεδίων πόλεων και κωμών, διατάξεων επιβάλλεται εις τους αναλαμβάνοντας την εποπτεία αυτών τεχνικούς πειθαρχική ποινή στερήσεως του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος των διαρκείας από τριών μέχρι δέκα μηνών, αναλόγως της σοβαρότητος της παραβάσεως. Εν υποτροπή και εντός διετίας και ανεξαρτήτως του εάν ή παράβασις εγένετο εις το αυτό ή έτερον έργον τα ανωτέρω όρια της ποινής διπλασιάζονται. Η αυτή ποινή επιβάλλεται και τον υπογράφοντα την μελέτη δια την έκδοση οικοδομικής αδείας τεχνικό εν περιπτώσει συντάξεως των στοιχείων και διαγραμμάτων της μελέτης κατά τρόπον μη αποδίδοντα την υφιστάμενη πραγματικότητα. Η κατά τα ανωτέρω στέρησις του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος επιβάλλεται δι' αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι αποφάσεις του οποίου καλούνται ενώπιον του ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτού.

 

3. Η παραπομπή των παραβατών εις το Πειθαρχικό Συμβούλιο γίνεται παρά των Προϊσταμένων των Γραφείων Πολεοδομίας και Διευθυντών των Τεχνικών Υπηρεσιών των Νομών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.