Ανασγκαστικός νόμος 410/68 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. αναλαμβάνοντες την εποπτεία εκτελέσεως οιασδήποτε δομικής εργασίας, δι' ην απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια, ως και οι κατά τον χρόνον αποπερατώσεως της κατασκευής κύριοι του ακινήτου εφ' ου εκτελέσθηκαν οι εργασίες, υποχρεούνται όπως εντός μηνός από της αποπερατώσεως γνωστοποιήσουν τούτο εγγράφως εις την αρμόδια υπηρεσία, προς διενέργεια τελικού ελέγχου της κατασκευής. Εν τη περιπτώσει της δια του συστήματος της αντιπαροχής οικοδομήσεως, των ανωτέρω υποχρέωσιν αντί των κυρίων του ακινήτου υπέχουν οι επί αντιπαροχή κατασκευαστές. Η από μέρους του ενός των υπόχρεων γνωστοποίησις της αποπερατώσεως του έργου απαλλάσσει του λοιπούς της υποχρεώσεως ταύτης. Η γνωστοποίησις, δέον να γίνει επίσης και δια τμήμα του όλου έργου εν περιπτώσει διακοπής των εργασιών ή αποπερατώσεως ή χρήσεως τμήματος αυτού. Ως χρόνος αποπερατώσεως του έργου νοείται η εκτέλεσις των εργασιών, αίτινες καθιστούν, τούτο ικανό προς χρήσιν. Από της ενάρξεως της χρήσεως τεκμαίρεται αμάχητα η αποπεράτωσις.

 

2. Εν παραλείψει της κατά την προηγούμενη παράγραφο γνωστοποιήσεως, πάντες οι προς τούτο υπόχρεοι τιμωρούνται κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα πλην εάν η παράβασις επισύρει εξ άλλης διατάξεως βαρύτερη ποινή. Οι τεχνικοί που ανέλαβαν την εποπτεία τιμωρούνται προσθέτως και πειθαρχικά εφαρμοζομένων και εν προκειμένων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.