Ανασγκαστικός νόμος 410/68 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου κύριοι ή συγκύριοι κτιρίων ή τμημάτων αυτών ανεγερθέντων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών μετά την έναρξη ισχύος του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους, καθ' υπέρβαση της οικοδομικής αδείας ή και άνευ αδείας υποχρεούνται εις την καταβολή της κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, είτε τα κτίσματα ταύτα πληρούν τους όρους των κειμένων Πολεοδομικών διατάξεων είτε ταύτα αντίκεινται μεν προς τους όρους τούτους αλλά εκρίθησαν ως μη κατεδαφιστέα κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

2. Εις την ως άνω εισφορά υπόκεινται οι κύριοι ή συγκύριοι κτιρίων ή τμημάτων αυτών ανεγερθέντων, συμφώνως προς εκδοθείσα οικοδομική άδεια, ήτις όμως μεταγενεστέρως εκρίθη καθ' οιονδήποτε τρόπον ως εν όλω ή εν μέρει ουχί συμφώνως προς τις κείμενες διατάξεις εκδοθείσα κει εφ' όσον τα κτίσματα κρίνονται ως ουχί κατεδαφιστέα κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος.

 

3. Η εισφορά ορίζεται εις 10% επί της αξίας των, κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου κτιρίων ή τμημάτων αυτών και εις 3% επί της αξίας των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου κτιρίων ή τμημάτων αυτών. Η αξία αυτή υπολογίζεται βάσει του όγκου των ως άνω κατασκευών επί την αντίστοιχη τιμήν μονάδος, ην εφαρμόζουν οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες δια τον υπολογισμό της αξίας των οικοδομών προς έκδοση οικοδομικών αδειών κατά τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος του παρόντος. Εις τις περιπτώσεις συγκυριότητας, δια την καταβολή της εισφοράς του παρόντος άρθρου οι συγκύριοι ευθύνονται κατά λόγον της εξ αδιαιρέτου μερίδος.

 

4. Οι κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κύριοι ή συγκύριοι κτιρίων ή τμημάτων αυτών ανεγερθέντων, εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών μετά την έναρξη ισχύος του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους άνευ αδείας ή καθ' υπέρβαση τοιαύτης, υποχρεούνται όπως εντός 6 μηνών από της δημοσιεύσεως της κατωτέρω κοινής αποφάσεως υποβάλουν, εις την αρμόδια Οικονομική Εφορία, δήλωση περί της κατά τα ανωτέρω κατασκευής. Εις περίπτωσιν μη εμπροθέσμου υποβολής της τοιαύτης δηλώσεως ή κατά το παρόν άρθρο εισφορά αυξάνεται εις το τριπλάσιο. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται η αρμόδια Οικονομική Εφορία ο τύπος της δηλώσεως ως και πάσα ετέρα συναφής λεπτομέρεια.

 

5. Δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, καθορίζονται κατά της βεβαιώσεως και εισπράξεως της κατά το άρθρον εισφοράς ως και τα χρόνου καταβολής ταύτης.

 

6. Το προϊόν της ως άνω εισφοράς διατίθεται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων, αποκλειστικώς δια πολεοδομικούς σκοπούς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.