Απόφαση 30441/92

Απόφαση 30441/1992: Μη εφαρμογή των διατάξεων περί οικογενειακής στέγης στις περιοχές δεύτερης κατοικίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 30441/1992: Μη εφαρμογή των διατάξεων περί οικογενειακής στέγης στις περιοχές δεύτερης κατοικίας, (ΦΕΚ 304/Β/1992), 08-05-1992.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 2 του νόμου 1577/1985 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 41 και 42 του νόμου 1337/1983, (Οικιστικός Νόμος).

 

3. Την από 19-02-1992 σχετική με το θέμα εισήγηση της καθ' ύλη αρμόδιας Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών.

 

4. Την υπ' αριθμόν 154/13/1992 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

5. Την υπ' αριθμόν 92554/2077/1991 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

 

Οι διατάξεις του άρθρου 41 του νόμου 1337/1983,(ΦΕΚ 33/Α/1983) για την οικογενειακή στέγη, δεν έχουν εφαρμογή στις περιοχές δεύτερης κατοικίας.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-04-1992

 

Με εντολή Υπουργού

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.