Απόφαση 31652/16

Απόφαση 31652/2847/2016: Παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 15 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 31652/2847/2016: Παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 15 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011), (ΦΕΚ 1432/Β/2016), 20-05-2016.

 

Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α. Της παράγραφος 15 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

β. Της παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 3897/2010 Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

δ. Του προεδρικού διατάγματος 100/2014 Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 167/Α/2014), όπως ισχύει.

 

ε. Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 109/2014 Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 176/Α/2014).

 

στ. Του προεδρικού διατάγματος 70/2015 Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση των Υπουργείων Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α/2015).

 

ζ. Του προεδρικού διατάγματος 73/2015 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/2015).

 

η. Του προεδρικού διατάγματος 18/2016 Αποδοχή παραίτησης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και διορισμός νέου (ΦΕΚ 27/Α/2016).

 

θ. Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 19273/565/Φ.1/2016 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη (ΦΕΚ 710/Β/2016).

 

ι. Της υπ' αριθμόν Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη (ΦΕΚ 2183/Β/2015).

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Παράταση προσωρινής άδειας λειτουργίας των συνεργείων οχημάτων που εμπίπτουν στη παράγραφο 15 του άρθρου 42 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011)

Άρθρο 2: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28-04-2016

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.