Απόφαση 361986/87

Απόφαση 361986/1987: Ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 361986/1987: Ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων, (ΦΕΚ 638/Β/1987), 27-11-1987.

 

Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 του νόμου 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (ΦΕΚ 34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984 Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβα και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

β) Των άρθρων δεύτερου και τρίτου του νόμου [Ν] 1444/1984 Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων: α) για την προστασία των ζώων στις εκτροφές και β) για την προστασία των προς σφαγήν ζώων (ΦΕΚ 78/Α/1984).

 

2. Την με αριθμό 20862/1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 481/Β/1985), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Ελάχιστες προδιαγραφές κλωβών

Άρθρο 4: Όροι εκτροφής

Άρθρο 5: Επιθεωρήσεις

Άρθρο 6: Παράρτημα

 

Αθήνα, 10-11-1987

 

Οι Υπουργοί

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με το άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 216/2003 (ΦΕΚ 181/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.