Νόμος 1338/83 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη συμμόρφωση προς οδηγίες ή αποφάσεις (ΕΟΚ, ΕΚΑΕ) συστάσεις και ατομικές αποφάσεις (ΕΚΑΧ) και την εκτέλεση των κανονισμών (ΕΟΚ, ΕΚΑΕ) και γενικών αποφάσεων (ΕΚΑΧ) που εκδίδονται από τα κοινοτικά όργανα μετά την προσχώρηση της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες εφαρμόζονται αναλόγως οι ήδη υφιστάμενες ως και οι εκάστοτε παρεχόμενες νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις προς κανονιστική ρύθμιση σχετικών θεμάτων υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 

2. Με τις κανονιστικές πράξεις της προηγουμένης παραγράφου δύναται να λαμβάνεται και κάθε αναγκαίο συμπληρωματικό μέτρο για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινοτικών πράξεων όπως είναι ίδια η σύσταση νέων οργάνων και θέσεων ο καθορισμός αρμοδιοτήτων και διοικητικών διαδικασιών και η θέσπιση διοικητικών κυρώσεων.

 

3. Στην έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών πράξεων οι οποίες περιβάλλονται τον τύπο Προεδρικού Διατάγματος ή Υπουργικής Αποφάσεως συμπράττει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας όταν η προβλεπόμενη κανονιστική πράξη έχει τύπο διάφορο του προεδρικού διατάγματος ή της υπουργικής Αποφάσεως εγκρίνεται από την Υπουργό που εποπτεύει το οικείο όργανο και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας εξαιρουμένων των πράξεων που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από όργανα εξ Υπουργών.

 

4. Οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ποινικές κυρώσεις για παράβαση κανονιστικής πράξεως που εκδίδεται κατ' εφαρμογή συγκεκριμένης εξουσιοδοτήσεως ισχύουν και όταν γίνεται χρήση αυτής της εξουσιοδοτήσεως προς εφαρμογή κοινοτικής πράξεως κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

 

5. Με τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος μπορεί να θεσπίζεται το αξιόποινο των σχετικών παραβάσεων σε βαθμό πλημμελήματος στα πλαίσια του Ποινικού Κώδικα εφ' όσον τούτο είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική εφαρμογή των πράξεων των κοινοτικών οργάνων που εξεδόθησαν μετά την 31-12-1980 ή που πρόκειται να εκδοθούν και η συγκεκριμένη παράβαση δεν συνιστά ποινικό αδίκημα κατά την κείμενη ελληνική νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 1440/1984 (ΦΕΚ 70/Α/1984).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.