Απόφαση 49073/75

Απόφαση 49073/1975: Περί συγκροτήσεως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων πετρελαίου Κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 49073/1975: Περί συγκροτήσεως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων πετρελαίου Κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων, (ΦΕΚ 1162/Β/1975), 14-10-1975.

 

Οι Υπουργοί Συντονισμού και Προγραμματισμού, Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας

 

Έχοντες υπόψη:

 

α) Το νόμο [Ν] 40/1975 περί λήψεως μέτρων εξοικονομήσεως ενεργείας ιδία δε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 αυτού, και

 

β) την υπ' αριθμόν 166/1975 πράξη υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 220/Α/1975) συμφώνως προς την οποίαν η παρακολούθησις και εφαρμογή των εν αυτή διαλαμβανομένων μέτρων γίνεται δια των Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, αποφασίζομεν:

 

1. Παρ' εκάστη των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας και των Διευθύνσεων Βιομηχανίας των Διαμερισμάτων του Νομού Αττικής και με μέριμνα αυτών συνιστώνται εν ή περισσότερα Συνεργεία Ελέγχου της πιστής τηρήσεως των μέτρων τα οποία θεσπίσθηκαν δια της παραγράφου 3 της υπ' αριθμόν 166/1975 πράξης υπουργικού συμβουλίου ήτοι της υποχρεώσεως των ιδιοκτητών ή διαχειριστών ή υπευθύνων απάντων των κτιρίων ανεξαρτήτως προορισμού χρήσεως αυτών και ανεξαρτήτως του είδους του καταναλισκόμενου πετρελαίου, εις την κεντρική θέρμανση, όπως προβαίνουν εις την επιμελή και συχνή συντήρηση του πετρελαιοκαυστήρα, εις τον καθαρισμό του χώρου καύσεως, των καπναγωγών και της καπνοδόχου, επί σκοπώ αφ' ενός μεν της πλήρους καύσεως του πετρελαίου και αφ' ετέρου της αποφυγής ρυπάνσεως της ατμόσφαιρας.

 

2. Τα Συνεργεία Ελέγχου είναι τριμελή και αποτελούνται εκ 2 Τεχνικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Βιομηχανίας και 1 Αστυνομικού Οργάνου, οριζομένου υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής.

 

Τα Συνεργεία Ελέγχου ασκούν εντός της περιοχής της δικαιοδοσίας της αντιστοίχου Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας εκ της οποίας συνεστήθησαν, τον εν τη προηγουμένη παραγράφω περιγραφόμενον έλεγχο της λειτουργίας των κεντρικών θερμάνσεων των πάσης φύσεως κτιρίων, κατά το από 1ης Νοεμβρίου μέχρι 30 Μαρτίου του επομένου έτους χρονικόν διάστημα δι' επιτόπιων επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων επί τω σκοπώ της εξοικονομήσεως ενεργείας και αποφυγής της ρυπάνσεως της ατμοσφαίρας. Δια την επιτόπιο μετάβαση των Συνεργείων Ελέγχου διατίθενται τα απαραίτητα μεταφορικά μέσα με μέριμνα των οικείων Αστυνομικών Αρχών.

 

3. Εις πρώτην φάση ο δια των Συνεργείων έλεγχος περιορίζεται εις την ευρύτερη περιοχήν Πρωτευούσης και την ευρύτερη περιοχήν Θεσσαλονίκης και δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας να επεκταθεί και εις τα λοιπά αστικά κέντρα της Χώρας.

 

4. Κατά των υπευθύνων των πλημμελώς λειτουργουσών εγκαταστάσεων κεντρικής θερμάνσεως, τάσσεται εύλογος προθεσμία προς αποκατάστασιν της κανονικής λειτουργίας τούτων. Παρερχόμενης ταύτης απράκτου, με εισήγηση των Συνεργείων Ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιμον, κατά πρώτον μεν 1.000 δραχμών, εν υποτροπή δε, 10.000 δραχμών, δι' αποφάσεως του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας.

 

Κατά της πράξεως επιβολής προστίμου, χωρεί ένστασις εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 15 ημερών από της ημερομηνίας κοινοποιήσεως, εις τον υπεύθυνο της παραβάσεως, της αποφάσεως επιβολής του προστίμου ενώπιον της, κατά περίπτωσιν, αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται τελεσιδίκως, δι' αποφάσεώς του, ο οικείος Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, μετά σύμφωνον γνώμη της αντιστοίχου Επιτροπής Μηχανολογίας.

 

5. Οι λεπτομέρειες υλοποιήσεως της παρούσης (τρόπος συγκροτήσεως των Συνεργείων Ελέγχου, επιθεωρήσεως των εγκαταστάσεων, επιβολή ποινών κ.λ.π.) θέλουν καθορισθεί δι' εγκυκλίου του Υπουργείου Βιομηχανίας.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 14-10-1975

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.