Απόφαση 503007/76 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ξενοδόχος δικαιούται να απαιτήσει προκαταβολή, που έχει θέση αρραβώνα, μέχρι ποσοστού 25% επί του συνολικού ποσού του προκύπτοντος εκ της συναφθείσης συμφωνίας.

 

2. Εν περιπτώσει αθετήσεως της συμφωνίας εκ μέρους του Ξενοδόχου, ούτος υποχρεούται εις την άμεση επιστροφήν της προκαταβολής, εντόκως, πλέον τυχόν λοιπών δικαιωμάτων άτινα ήθελον προκύψει υπέρ του αντισυμβαλλομένου, παραλλήλως δε η τοιαύτη συμπεριφορά του Ξενοδόχου θέλει θεωρηθεί βαρύτατο παράπτωμα και θέλει επισύρει κατ' αυτού αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις εκ μέρους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν καλύψει, το συμφωνηθέν κατώτατο όριο του ALLOTMENT εκάστου μηνός, ο Ξενοδόχος δικαιούται αποζημιώσεως υπολογιζόμενης, επί της συμφωνηθείσης τιμής διανυκτερεύσεως και ανερχομένης εις το ήμισυ του παραμένοντος ακαλύπτου υπολοίπου του κατωτάτου ορίου του ALLOTMENT.

 

Η προαναφερθείσα αποζημίωση δύναται να συμψηφισθεί με την τυχόν κατατεθειμένη προκαταβολή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.