Απόφαση 530266/94

Απόφαση 530266/1994: Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 530266/1994: Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993, (ΦΕΚ 268/Β/1994), 14-04-1994.

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου [Ν] 1624/1951 περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου [Ν] 1565/1950 περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β) Του αναγκαστικού νόμου [Ν] 431/1937 περί διατάξεων που αφορούν τον έλεγχο των ξενοδοχείων και την προστασία της πελατείας τους όπως τροποποιήθηκε με τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 1108/1938 καθώς και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών.

 

γ) Των τεχνικών προδιαγραφών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τα Τουριστικά καταλύματα (ΦΕΚ 557/Β/1987).

 

δ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993).

 

ε) Της Ε1Β/221/1965 υγειονομικής διάταξης, όπως τροποποιήθηκε με τις Γ1/17831/1971 και Γ4/1305/1974.

 

στ) Του προεδρικού διατάγματος 71/1988 περί Πυροσβεστικού Κανονισμού.

 

ζ) Της υπ' αριθμόν 1527/1986 (ΦΕΚ 862/Β/1986) απόφασης περί διατήρησης δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

η) Της 69269/1990 κοινής υπουργικής απόφασης.

 

θ) Του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992, αποφασίζουμε:

 

Το ειδικό σήμα λειτουργίας χορηγείται σε όλα τα κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 2160/1993 ήτοι:

 

Α. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.

 

α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου.

β) Ξενοδοχεία τύπου motel.

γ) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων.

δ) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων.

 

Το ειδικό σήμα λειτουργίας που χορηγείται σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα είναι αορίστου διάρκειας, αντικαθιστά τις κατά Νόμο χορηγούμενες μέχρι σήμερα άδειες λειτουργίας και εκδίδεται επ' ονόματι των εκμεταλλευομένων τις επιχειρήσεις αυτές.

 

Για την χορήγηση του ειδικού σήματος απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:

 

α) Αίτηση του επιχειρηματία για χορήγηση του ειδικού σήματος και έγκριση διακριτικού τίτλου όπου απαιτείται.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

γ) Συμφωνητικό μίσθωσης εφ' όσον πρόκειται για μισθωμένη μονάδα.

 

δ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

 

ε) Βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχίας (Τμήμα Υγιεινής) για την καλή λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος της μονάδας και για το πόσιμο του νερού.

 

στ) Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την 69269/1990 κοινή υπουργική απόφαση.

 

ζ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

 

η) Πιστοποιητικό υγείας του επιχειρηματία ή του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

 

θ) Απόδειξη είσπραξης του ισχύοντος κάθε φορά σχετικού παραβόλου υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης και Τουρισμού (ΤΕΑΠ-ΠΕΡΤ).

 

ι) Βεβαίωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας του αιτούντος ότι δεν υφίσταται οφειλή από τα σε βάρος του αιτούντος βεβαιωθέντα οριστικά ποσά υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού από επιβολή προστίμων καθώς και από ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεως προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.

 

ι)α) Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος περί ενημερότητας, των προς αυτό υποχρεώσεων.

 

ι)β) Απόδειξη είσπραξης του ποσού που αναλογεί υπέρ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος όταν πρόκειται για καταλύματα κύρια που λειτουργούν για πρώτη φορά ή όταν μεταβιβάζεται η επιχείρηση.

 

ι)γ) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία.

 

ι)δ) Τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά για την έγκριση διορισμού υπεύθυνου Διευθυντή.

 

Προκειμένου για κύρια Ξενοδοχειακά καταλύματα τα οποία εκμεταλλεύονται νομικά πρόσωπα, το ειδικό σήμα λειτουργίας εκδίδεται επ' ονόματι του νομικού προσωπικού.

 

Η αίτηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για την χορήγηση του ειδικού σήματος υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 σύμφωνα με την 530265/1994 απόφαση Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

Το ως άνω χορηγούμενο σήμα των κύριων Ξενοδοχειακών καταλυμάτων καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με αύξοντα αριθμό, περιλαμβάνει δε τα εξής στοιχεία:

 

Τον αύξοντα αριθμό του βιβλίου καταχώρησης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, μορφή της τουριστικής επιχείρησης, δυναμικότητα, κατηγορία, περιοχή όπου βρίσκεται η επιχείρηση (οδός, αριθμός), διακριτικό τίτλο, στοιχεία του επιχειρηματία.

 

Το ειδικό σήμα λειτουργίας ταχυδρομείται επί αποδείξει στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ή παραλαμβάνεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού επί αποδείξει από τους ίδιους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

 

Τα ανωτέρω υπ' αριθμούς δ, ε, ζ, η, και θ, ι, ι)α, ι)γ, και ι)δ δικαιολογητικά υποβάλλονται ανά πενταετία από την χορήγηση του σήματος. Διαφορετικά αφαιρείται το ειδικό σήμα λειτουργίας.

 

Σε περίπτωση οριστικής αφαίρεσης του ειδικού σήματος από το κύριο Ξενοδοχειακό κατάλυμα ή αλλαγής επιχειρηματία, για την επαναχορήγηση του σήματος πρέπει να υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση αυτού.

 

Σε περίπτωση επέκτασης τουριστικού καταλύματος χορηγείται εκ νέου το ειδικό σήμα κατόπιν ακύρωσης του παλαιού, με επιβάρυνση του επιχειρηματία με το ποσό του σχετικού παραβόλου που αντιστοιχεί στα προστιθέμενα δωμάτια.

 

Σε περίπτωση επέκτασης κοινόχρηστων χώρων και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων τουριστικού καταλύματος δεν απαιτείται επανέκδοση σήματος.

 

Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του νόμου 2160/1993 υποχρεούνται εντός 9 μηνών από την έκδοση της παρούσας απόφασης να υποβάλλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού τα ανωτέρω δικαιολογητικά προκειμένου να τους χορηγηθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας.

 

Μέχρι της λήξεως της ανωτέρω εννεάμηνης προθεσμίας παρατείνεται η ισχύς των οριστικών και προσωρινών αδειών λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί.

 

Με τη παρέλευση απράκτου της ως άνω προθεσμίας των 9 μηνών οι άδειες λειτουργίας των εν λόγω τουριστικών καταλυμάτων παύουν να ισχύουν.

 

Το ως άνω χορηγούμενο σήμα αναρτάται σε εμφανές και προσιτό στον επισκέπτη σημείο του κοινόχρηστου χώρου υποδοχής του καταλύματος ή άλλως στο πλησιέστερο εμφανές προς την κυρία είσοδο του καταλύματος σημείο.

 

Η παρούσα απόφαση δεν συνεπάγεται δημοσιονομική επιβάρυνση.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 05-04-1994

 

Ο Γενικός Γραμματέας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.