Απόφαση 5321/77

Απόφαση Α1Β/5321/1977: Περί τροποποιήσεως των σχετικών με το εμβαδόν ορισμένων καταστημάτων διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού και άλλων συναφών Υγειονομικών Διατάξεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Α1Β/5321/1977: Περί τροποποιήσεως των σχετικών με το εμβαδόν ορισμένων καταστημάτων διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού και άλλων συναφών Υγειονομικών Διατάξεων, (ΦΕΚ 860/Β/1977), 08-09-1977.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί Υγειονομικών Διατάξεων.

 

2. Την Δ3/2861/1976 κοινή απόφαση των Προέδρου της Κυβερνήσεως και Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων εις τους Υφυπουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Τα άρθρα 58, 59, 60, 61 κ.λ.π. του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275/Β/1938).

 

4. Την υπ' αριθμόν Γ1Γ/6001/1967 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 360/Β/1967).

 

5. Την υπ' αριθμόν Γ1Γ/16089/1967 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 707/Β/1967).

 

6. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

1. Αντικαθίστανται τα εδάφια 1)γ και 1)δ της παραγράφου 7 της υπ' αριθμόν Γ1Γ/6001/1967 υγειονομικής διάταξης, ως διαμορφώθηκε δια της υπ' αριθμόν Γ1Γ/16089/1967 υγειονομικής διάταξης, δια της οποίας συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού και ετέρων Υγειονομικών Διατάξεων, οι αναφερόμενες εις τον χώρο των καταστημάτων, ως ακολούθως:

 

{γ) Εξαιρούνται ως προς το εμβαδόν τα καφενεία και τα κυλικεία εντός μεγάρων, εις τα οποία στεγάζονται γραφεία, Ιδρυμάτων και συγκροτημάτων καταστημάτων, προοριζόμενα δια την εξυπηρέτησιν του προσωπικού ή των επισκεπτών τούτων.

 

Εις τα ανωτέρω καφενεία κυλικεία δύναται, κατά την κρίσιν της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, να είναι μικρότερου του απαιτουμένου, ως στο προηγούμενο εδάφιο, εμβαδού και ο χώρος πλύσεως των σκευών.

 

δ) Ομοίως εξαιρούνται ως προς το εμβαδόν τα καταστήματα των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών, ως και καταστήματα τροφίμων, εκ των επιτρεπομένων να λειτουργούν εις τις Λαϊκές Αγορές, εις περίπτωσιν καθ' ην ταύτα στεγάζονται εις ειδικώς προς τούτο οικοδομηθέντα ισόγεια κτίρια Οικοδομικών Συνεταιρισμών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών Λαϊκών Αγορών.}

 

2. Εις την ανωτέρω παράγραφος 7 της υπ' αριθμόν Γ1Γ/6001/1967 υγειονομικής διάταξης, συμπληρωθείσα δια των υπ' αριθμών Γ1Γ/16089/1967 και Γ1Γ/12922/1973 υγειονομικών διατάξεων, προστίθεται εδάφιο 1)ζ, έχον ούτως:

 

{ζ) Δύναται να επιτραπεί κατόπιν αδείας, που θα εκδοθεί αρμοδίως κατά το άρθρο 10 του αναγκαστικού νόμου 2520/1940, η λειτουργία λυομένων αναψυκτηρίων κατασκευασμένων υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, επί τη βάσει προδιαγραφών τούτου, εις Τουριστικά Δημόσια Κτήματα, ανεξαρτήτως εμβαδού τούτων.}

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 12-07-1977

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.