Απόφαση 547/94

Απόφαση 547/1994: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε τουριστικά καταλύματα, τα οποία λειτουργούν με προσωρινές άδειες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 547/1994: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε τουριστικά καταλύματα, τα οποία λειτουργούν με προσωρινές άδειες, (ΦΕΚ 268/Β/1994), 14-04-1994.

 

Ο Υπουργός Τουρισμού

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Το νόμο [Ν] 1624/1951, όπως ισχύει σήμερα, περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμου [Ν] 1565/1950 περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

β) Τους αναγκαστικούς νόμους [Ν] 431/1937 και [Ν] 1108/1938 καθώς και τα Διατάγματα που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτών.

 

γ) Τις τεχνικές προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για τα Τουριστικά καταλύματα (ΦΕΚ 557/Β/1987).

 

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 2160/1993 περί ρυθμίσεων για τον Τουρισμό και άλλων διατάξεων, αποφασίζουμε:

 

Ι. Στα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν προσωρινές άδειες λειτουργίας δύναται να χορηγηθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας, εφ' όσον υποβάλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού τα εξής δικαιολογητικά:

 

α) Δήλωση του άρθρου 3 παράγραφος 2 του νόμου 2160/1993, στην οποία αναγράφονται λεπτομερώς οι υπάρχουσες ελλείψεις ή αποκλίσεις από τα εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού σχέδια.

 

β) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 530266/1994 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού περί διαδικασίας έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας.

 

γ) Απόδειξη κατάθεσης υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού του ανάλογου ποσού οικονομικής επιβάρυνσης που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη έλλειψη ή απόκλιση ως κατωτέρω:

 

1. Επιχειρήσεις που δεν έχουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας ποσό 100.000 δραχμές. Εάν μέχρι 31-12-1995 δεν υποβάλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού πιστοποιητικό πυρασφάλειας αφαιρείται το ειδικό σήμα.

 

2. Για περιπτώσεις αποκλίσεων από τα εγκεκριμένα υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αρχιτεκτονικά σχέδια του καταλύματος ισχύουν τα κατωτέρω:

 

α) Σε περίπτωση μετατροπής κοινοχρήστων ή βοηθητικών χώρων του καταλύματος σε δωμάτια ή δημιουργίας δωματίων κατ' επέκταση της εγκεκριμένης μελέτης θα επιβάλλονται οικονομικές επιβαρύνσεις που προβλέπονται στην απόφαση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ήτοι:

 

Μορφή

Τάξη

Δραχμές ανά δωμάτιο

Ξενοδοχεία

Πολυτελείας

1.500.000

Ξενοδοχεία

Α

1.000.000

Ξενοδοχεία

Β

750.000

Ξενοδοχεία

Γ

350.000

Ξενοδοχεία

Δ

250.000

Επιπλωμένα διαμερίσματα

Α

1.000.000

Επιπλωμένα διαμερίσματα

Β

750.000

Επιπλωμένα διαμερίσματα

Γ

350.000

Επιπλωμένα διαμερίσματα

Δ

250.000

Motel

Α

1.000.000

Motel

Β

750.000

Camping

Α

300.000 κατά θέση

Camping

Β

200.000

Camping

Γ

100.000

Επιπλωμένες επαύλεις - κατοικίες

 

1.000.000

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα

Α

350.000

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα

Β

200.000

Ενοικιαζόμενα δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα

Γ

200.000

 

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δωμάτια θα προσμετρώνται στη δυναμικότητα της μονάδας και οι βεβαιώσεις καλής λειτουργίας του Αποχετευτικού τους συστήματος που θα υποβληθούν θα αφορούν το σύνολο των δωματίων του καταλύματος.

 

Δεν προσμετρώνται στη δυναμικότητα της μονάδας όσα σύμφωνα με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της υπηρεσίας ευρίσκονται σε χώρους όπου δεν είναι δυνατή η διημέρευση ατόμων.

 

Στην περίπτωση αυτή τα δωμάτια καταργούνται και επαναφέρονται στην προβλεπόμενη από τα εγκεκριμένα σχέδια χρήση τους.

 

β) Σε περίπτωση μετατροπής κοινόχρηστων ή βοηθητικών χώρων ή δημιουργίας κατ' επέκταση των εγκεκριμένων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού σχεδίων εγκαταστάσεων όπως αίθουσες Συνεδρίων, εστιατόρια, bar, καταστήματα κ.λ.π. ποσό 500.000 δραχμές ανά 16 m2.

 

γ) Σε τουριστικά καταλύματα τα οποία έχουν κατασκευάσει μέρος των προβλεπομένων δωματίων από την εγκεκριμένη υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αρχιτεκτονική μελέτη, χορηγείται το ειδικό σήμα λειτουργίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, εφόσον έχει κατασκευασθεί το σύνολο των κοινοχρήστων χώρων και έχει διαμορφωθεί πλήρως ο περιβάλλων χώρος.

 

3. Σε τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με προσωρινή ή οριστική άδεια λειτουργίας και δεν έχουν προσκομίσει έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την 69269/1990 κοινή υπουργική απόφαση χορηγείται το ειδικό σήμα λειτουργίας και καταβάλλεται κατ' έτος στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ποσό 200.000 δραχμές.

 

Εάν μέχρι 31-12-1996 δεν υποβληθεί η έγκριση περιβαλλοντικών όρων αφαιρείται το σήμα λειτουργίας.

 

ΙΙ. Τα ποσά των ανωτέρω οικονομικών επιβαρύνσεων καταβάλλονται στο Ταμείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή στον λογαριασμό Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 26180 και αντίγραφο του Γραμματίου είσπραξης υποβάλλεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού με αίτηση του Επιχειρηματία.

 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση ανάκλησης της πολεοδομικής άδειας του καταλύματος αφαιρείται το ειδικό σήμα λειτουργίας.

 

IV. Η παρούσα απόφαση δεν συνεπάγεται δημοσιονομική επιβάρυνση.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 01-04-1994

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.