Απόφαση 6557/90

Απόφαση 6557/406/1990: Θέσπιση και άλλων περιπτώσεων προϋπηρεσίας, για τις οποίες δεν απαιτείται βεβαίωση του επόπτη εργασίας, διαδικασία και δικαιολογητικά (νόμος 1575/1985)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 6557/406/1990: Θέσπιση και άλλων περιπτώσεων προϋπηρεσίας, για τις οποίες δεν απαιτείται βεβαίωση του επόπτη εργασίας, διαδικασία και δικαιολογητικά (νόμος 1575/1985), (ΦΕΚ 99/Β/1990), 13-02-1990.

 

Οι Υπουργοί Εργασίας & Μεταφορών & Επικοινωνιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 εδάφιο β του άρθρου 3 του νόμου 1575/1985 προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών (ΦΕΚ 207/Α/1985).

 

2. Την με αριθμό 42/1989 Έκθεση Αντιγραφειογραφικής Επεξεργασίας της αρμόδιας Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:

 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να εκδοθεί ή να βεβαιωθεί το προβλεπόμενο από το άρθρο 3 του νόμου 1575/1985 Πιστοποιητικό εργασίας, για προϋπηρεσία τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, που χορηγείται από τον εργοδότη και βεβαιώνεται από τον επόπτη εργασίας, ως προς την αλήθεια του περιεχομένου όπως:

 

α) Σε περίπτωση θανάτου του εργοδότη, ή άρνησης του εργοδότη να χορηγήσει τη βεβαίωση εργασίας.

 

β) Σε περίπτωση απασχόλησης τέκνων, ή συζύγου στο συνεργείο του πατέρα ή συζύγου, με σχέση μη εξαρτημένης εργασίας.

 

γ) Σε περιπτώσεις καταστροφής ασφαλιστικών αρχείων.

 

δ) Σε περίπτωση απασχόλησης στο παρελθόν τεχνίτη σε περιοχές που δεν ήταν υποχρεωτική η ασφάλιση στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 

1. Υποβάλλεται στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Συγκοινωνιών υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 από τον εργοδότη, ή εφόσον δεν είναι δυνατόν, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και ένορκες βεβαιώσεις δύο μαρτύρων, στις οποίες δηλώνεται αναλυτικά ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα του εργαζόμενου, ανάλογα με το υπόδειγμα Γ της υπ' αριθμόν 73100/713/1988 απόφασης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

2. Στη συνέχεια ελέγχεται η αλήθεια του περιεχομένου των πιο πάνω δηλώσεων ή βεβαιώσεων από επιτροπή, η οποία συνίσταται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται: από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Συγκοινωνιών, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εργασίας, ένα ανώτερο αξιωματικό, εκπρόσωπο της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Νομού, ένα εκπρόσωπο του οικείου Δήμου ή Κοινότητας και ένα εκπρόσωπο του αντίστοιχου σωματείου τεχνιτών επισκευαστών αυτοκινήτων, εφόσον υπάρχει τέτοιο σωματείο στο νομό. Η πιο πάνω επιτροπή για τις περιπτώσεις που αναλαμβάνει, συντάσσει, ύστερα από προηγούμενη έρευνα και έλεγχο, έκθεση, στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα της έρευνας και του ελέγχου και διατυπώνει γνώμη, εάν είναι αληθές το περιεχόμενο της δηλούμενης προϋπηρεσίας.

 

Η επιτροπή, για να μορφώσει τη γνώμη αυτή, μπορεί να ζητά από τον ενδιαφερόμενο ή από κάθε άλλη αρχή, την υποβολή δικαιολογητικού ή στοιχείου, ή να ενεργεί επιτόπια έρευνα για εξακρίβωση των δηλουμένων, ή ακόμη και να δέχεται για ακρόαση πρόσωπα που μπορεί να έχουν γνώση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

 

3. Ακολούθως, υποβάλλεται η έκθεση ελέγχου στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών και εφόσον η διατυπούμενη γνώμη είναι θετική ως προς την προϋπηρεσία, προωθείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1575/1985 και τις σχετικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ' εντολή του πιο πάνω Νόμου.

 

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 09-02-1990

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.