Απόφαση 7376/91 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι διατάξεις:

 

α. Του προεδρικού διατάγματος 460/1976 περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό βιομηχανικών επιχειρήσεων και αποθηκών (ΦΕΚ 170/Α/1976) και οι 17483/282/1978 (ΦΕΚ 296/Β/1978) και 17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/Β/1979) αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας, κατά το μέρος που αναφέρονται στα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

 

β. Το Κεφάλαιο ΙΙΙ Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες μικρού κινδύνου Β)α ΚΑ 32 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ: Εμφιάλωση και συσκευασία λιπαντικών ελαίων και λιπών του παραρτήματος Ι, της 7755/160/1988 απόφασης (ΦΕΚ 241/Β/1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών, καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα.

 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.