Απόφαση 7376/91

Απόφαση 7376/1991: Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7376/1991: Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών, (ΦΕΚ 386/Β/1991), 10-06-1991.

 

Οι Υπουργοί Δημόσιας Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 περί καθορισμού και ανακατανομής των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985) και το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 381/1989 περί Οργανισμού του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.

 

β. Το άρθρο 22 του νόμου 1682/1987 Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής κ.λ.π. (ΦΕΚ 14/Α/1987).

 

γ. Την 17483/281/1978 απόφαση περί κατατάξεως των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς (ΦΕΚ 269/Β/1978) και την 17484/282/1978 απόφαση περί εφαρμοστέων μέτρων πυροπροστασίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων (ΦΕΚ 282/Β/1979).

 

δ. Τις διατάξεις της 7755/160/1988 υπουργικής απόφασης Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών (ΦΕΚ 241/Β/1988).

 

ε. Την 34628/1985 (ΦΕΚ 799/Β/1988) υπουργική απόφαση Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και

 

στ. Την υπ' αριθμόν Π/7086/Φ5.2/1988 συμπληρωματική απόφαση της 34628/1985 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 550/Β/1988), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Παράρτημα Ι: Ταξινόμηση - Αποστάσεις ασφαλείας

Παράρτημα ΙΙ: Κατάταξη των εγκαταστάσεων ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών

Παράρτημα ΙΙΙ

 

Αθήνα, 05-06-1991

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.