Απόφαση 7376/91 - Άρθρο p3

Παράρτημα ΙΙΙ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις εγκαταστάσεις ανάμειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών πρέπει να λαμβάνονται τα παρακάτω μέσα και μέσα πυροπροστασίας.

 

α. Προληπτικά μέτρα

 

1. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της εγκατάστασης με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού της επιχείρησης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

 

2. Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, οδών διαφυγής και εξόδων κινδύνου.

 

3. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.

 

4. Απαγόρευση καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας (σπίρτα, αναπτήρες κ.λ.π.) σε επικίνδυνους χώρους.

 

5. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν ν' αυταναφλεγούν. Επιλογή των χώρων αποθήκευσης μακριά από θέση παραγωγής και εργασίας.

 

6. Απομάκρυνση από τις αποθήκες, διαδρόμους, ταράτσες, προαύλια κ.λ.π. όλων των άχρηστων υλικών, που μπορούν να αναφλεγούν και τοποθέτηση σε ασφαλή μέρη, για αποφυγή μετάδοσης πυρκαγιάς σ' αυτά.

 

7. Τήρηση διόδων μεταξύ των αποθηκευομένων υλικών για τη διευκόλυνση επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

 

8. Απομάκρυνση των εύφλεκτων υλικών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.

 

9. Συνεχής καθορισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων, διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κ.λ.π. της επιχείρησης και άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

 

10. Δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.

 

11. Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

 

12. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

13. Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

 

14. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο της επιχείρησης όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κ.λ.π. μετά τη διακοπή της εργασίας και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν προϋποθέσεων υφισταμένων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

 

15. Λήψη και κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

 

Κατασταλτικά μέτρα

 

1. Εφοδιασμός των μονάδων με φορητά μέσα πυρόσβεσης. Πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης και διοξειδίου του άνθρακος CO2 ή μηχανικού αφρού ή HALON κατάλληλοι για πυρκαγιές κατηγορίας Β σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Είδος πυροσβεστήρα

Τύπος πυροσβεστήρα

Κατανομή πυροσβεστήρων για κάθε 300 m2 επιφάνειας στεγασμένου χώρου

Ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων ανεξάρτητα από  την επιφάνεια στεγασμένου  χώρου

Μέγιστη διαδρομή προσέγγισης πυροσβεστήρων σε m

Σκόνης

PAI2

1

1

20

Διοξείδιον άνθρακος

C6

1

1

20

Μηχανικού αφρού ή

WF10

1

1

20

HALLON 3 kg ή

1211 BCF

1

1

20

HALLON 1.5 kg

1211 BCF

2

2

20

       

2. Εφοδιασμός των μονάδων με τροχήλατα μέσα πυρόσβεσης. Ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας σκόνης των 25 kg και ενός διοξειδίου του άνθρακα των 20 kg ή άλλος κατάλληλης γόμωσης και ανάλογου βάρους για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.500 m2. μέχρι και 3.000 m2.

 

Για στεγασμένους χώρους επιφάνειας μεγαλύτερης από 3.000 m2 από ένας (1) πυροσβεστήρας των παραπάνω τύπων για κάθε επί πλέον 1.500 m2 στεγασμένης επιφάνειας ή κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό (1/2).

 

3. Εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεωτικά για επιχειρήσεις που έχουν στεγασμένη επιφάνεια από 1.500 m2 και πάνω. Τούτου να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση πρώτων υλών ή βιομηχανικών προϊόντων. Το δίκτυο θα κατασκευάζεται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα και εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια σύμφωνα με αυτά που έχουν καθορισθεί από την Πυροσβεστική Αρχή.

 

4. Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και έχουν μέχρι 4 πυροσβεστικές φωλιές, να διαθέτουν 2 δοχεία αφροποιητικού διαλύματος των 20 kg το καθένα, ένα αυλό αφρού και 1 αναμικτήρα για την παραγωγή αφρού. Για δίκτυα που έχουν περισσότερες από 4 πυροσβεστικές φωλιές θα διατίθενται 4 δοχεία αφροποιητικού διαλύματος, 2 αυλοί αφρού και 2 αναμικτήρες για την παραγωγή αφρού.

 

5. Επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού με ακροφύσιο (αυλίσκους), που να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να τοποθετούνται σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

 

6. Επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων οι υπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται για κατοικία, ξενοδοχείο, εκπαίδευση και για συνάθροιση κοινού, υποχρεούνται, ανεξάρτητα από την στεγασμένη επιφάνεια τους, να τοποθετούν αυτοδιεγειρόμενους πυροσβεστήρες οροφής ανάλογου κατασβεστικού υλικού καλύπτοντας όλους τους χώρους στους οποίους υπάρχουν υλικά που μπορούν ν' αναφλεγούν.

 

7. Επιχειρήσεις που υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου επιβάλλεται να εφοδιάζονται με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, τα οποία θα βρίσκονται σε ειδικό ερμάριο. Το ερμάριο αυτό ονομάζεται ΣΤΑΘΜΟΣ και θα παίρνει αύξοντα αριθμό με μεγάλα γράμματα όπως π.χ. ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ __________

 

Ανά 6 πυροσβεστικές φωλιές στην επιχείρηση πρέπει να υπάρχει ένας ΣΤΑΘΜΟΣ, δηλαδή ένα ειδικό ερμάριο μέσα στο οποίο θα βρίσκονται:

 

α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης

β. Ένας (1) πέλεκυς μεγάλος

γ. Ένα (1) φτυάρι

δ. Μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και

ε. Δύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός.

 

Ανά 12 πυροσβεστικές φωλιές στον παραπάνω ΣΤΑΘΜΟ θα προτίθενται.

 

α. Μία (1) αναπνευστική συσκευή οξυγόνου ή πεπιεσμένου αέρα.

β. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο και

γ. Δύο (2) κράνη προστατευτικά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.