Απόφαση 7376/91 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χορήγηση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, της άδειας εγκατάστασης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, απαιτείται η υποβολή, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, και μελέτης πυροπροστασίας, εγκεκριμένης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

2. Σε περίπτωση επέκτασης των εγκαταστάσεων και αποθηκών δεν απαιτείται η υποβολή νέας μελέτης πυροπροστασίας εφόσον:

 

α. Δεν επέρχεται αύξηση της καλυπτόμενης επιφάνειας που επιβάλλει την λήψη προσθέτων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

 

β. Δεν αλλάζει η κατηγορία κινδύνου της εγκατάστασης.

 

3. Για την χορήγηση, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, της σχετικής άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων και αποθηκών καθώς και για την ανανέωση αδειών λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί, απαιτείται εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, η υποβολή πιστοποιητικού της αρμοδίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που αναφέρονται στην μελέτη που ισχύει για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή αποθήκες και ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για 5 χρόνια.

 

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση οφείλει να ζητήσει από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανανέωση ή κατά περίπτωση αναθεώρηση του ισχύοντος πιστοποιητικού πυροπροστασίας δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την λήξη της ισχύος του.

 

4. Τα πιστοποιητικά πυροπροστασίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν για 3 χρόνια από την έκδοση τους εκτός των πιστοποιητικών εκείνων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την Π/7086/1988 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 550/Β/1988) τα οποία ισχύουν μέχρι την λήξη τους.

 

5. Εγκαταστάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας που έχουν εγκεκριμένο ΕΚΠΥ και πιστοποιητικό πυροπροστασίας σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, υποχρεώνονται όταν τούτο λήξει να συντάξουν και υποβάλουν στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα για την έκδοση πιστοποιητικού. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που έχουν ληφθεί βάσει των προϊσχυουσών Διατάξεων, δεν είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται να χορηγεί προσωρινή βεβαίωση πυροπροστασίας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα πρόσθετα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας καθώς το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πρέπει να ληφθούν. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1 έτος.

 

Στις περιπτώσεις αυτές και εφόσον υφίσταται θέμα ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης, η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην ανανέωση της σχετικής άδειας λειτουργίας με τον όρο ότι μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η ενδιαφερόμενη επιχείρηση θα προσκομίσει οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

 

6. Όταν ζητείται από τους ενδιαφερόμενους χορήγηση άδειας λειτουργίας χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, θα υποβάλλονται στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας Υπηρεσία, τόσο η μελέτη όσο και το πιστοποιητικό πυροπροστασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.