Νόμος 1682/87 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού μπορεί:

 

α. Να καθορίζονται τα υλικά, τα μηχανήματα, οι συσκευές και τα κάθε μορφής βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία κατά το στάδιο της παραγωγής ή της αποθήκευσης ή της διακίνησης ή της εμπορίας ή της συνηθισμένης χρήσης τους μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για τη ζωή, για την υγεία ή τη σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου, καθώς και οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, των οποίων η λειτουργία θα μπορούσε να προκαλέσει τους παραπάνω κινδύνους.

 

β. Να τίθενται κανονισμοί ή προδιαγραφές για την παραγωγή, την ποιότητα, τη συσκευασία, τη σήμανση, την αποθήκευση, τη διακίνηση, την εμπορία, τη χρήση των πιο πάνω ειδών και τη λειτουργία των πιο πάνω εγκαταστάσεων, ώστε να αποτρέπονται ή να περιορίζονται οι κίνδυνοι και να καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου της εφαρμογής τους.

 

γ. Να απαγορεύεται η παραγωγή, εμπορία, διακίνηση κυκλοφορία, αποθήκευση, εισαγωγή, λειτουργία χρήση των πιο πάνω ειδών και εγκαταστάσεων.

 

2. Με τις αποφάσεις της παραγράφου 1 καθορίζονται και οι διοικητικές ποινές που επιβάλλονται στους υπεύθυνους για τη μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις αυτών των αποφάσεων.

 

3. Από την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων παύει η ισχύς των διατάξεων των νόμων [Ν] 2972/1922, [Ν] 4341/1929, [Ν] 5404/1932, των βασιλικών διαταγμάτων 15-10-1922 περί χορηγήσεων αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκαταστάσεως, 277/1963 περί ατμολέβητων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών [ΒΔ] 37/1965 και [ΒΔ] 890/1968 περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρονικών ανελκυστήρων και των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 30-12-1933 περί ειδικών μέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των εκ λατομείων προερχομένων πρώτων υλών, 460/1976 περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών [ΠΔ] 12-09-1935 περί του τρόπου εγκρίσεως των δια τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις προοριζομένων υλικών και συσκευών καταναλώσεως και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 35/1968 περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων - εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών υλών, που αντίκεινται στις διατάξεις των παραπάνω αποφάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος.

 

4. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 372/1976 (ΦΕΚ 166/Α/1976) τροποποιείται ως εξής:

 

{Με αποφάσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ρυθμίζονται τα θέματα της εφαρμογής των υποχρεωτικών προτύπων, της διενέργειας ελέγχου ποιότητας καθώς και των σχετικών διοικητικών κυρώσεων.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 33 του νόμου 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/1985) τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Οι ποινές της παραγράφου 1)β στην περίπτωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων επιβάλλονται από τον οικείο νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που χορήγησε την άδεια λειτουργίας και της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας.

 

Οι ποινές της παραγράφου 2 στην περίπτωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.}

 

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 33 του νόμου 1568/1985 τροποποιείται ως εξής:

 

{6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, μπορεί να αυξάνεται το ανώτατο όριο του παραπάνω πρόστιμου.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.