Νόμος 1568/85

Ν1568/1985: Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1568/1985: Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων, (ΦΕΚ 177/Α/1985), 18-10-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Α: Όργανα βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση

 

Άρθρο 2

Άρθρο 3: Εκλογή μελών επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας - προστασία

Άρθρο 4: Υποχρέωση απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας της επιχείρησης

Άρθρο 5: Προσόντα τεχνικού ασφάλειας

Άρθρο 6: Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του τεχνικού ασφάλειας

Άρθρο 7: Επίβλεψη συνθηκών εργασίας

Άρθρο 8: Προσόντα γιατρού εργασίας και βοηθητικού προσωπικού

Άρθρο 9: Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του γιατρού εργασίας

Άρθρο 10: Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων

Άρθρο 11: Συνεργασία τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας

Άρθρο 12: Χρονικά όρια απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας

Άρθρο 13: Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας, γιατρών εργασίας, μελών των επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και αντιπροσώπων

Άρθρο 14: Σταδιακή εφαρμογή - εξουσιοδοτήσεις

 

Κεφάλαιο Β: Όργανα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε εθνικό επίπεδο

 

Άρθρο 15: Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας

Άρθρο 16: Νομαρχιακές επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

 

Κεφάλαιο Γ: Κτιριολογικές απαιτήσεις

 

Άρθρο 17: Σχεδιασμός χώρων εργασίας

Άρθρο 18: Σχέδιο διαφυγής και διάσωσης - Οδός διάσωσης και έξοδοι κινδύνου

Άρθρο 19: Συντήρηση - Έλεγχος

Άρθρο 20: Διατήρηση θέσεων εργασίας και διαδρόμων κυκλοφορίας

Άρθρο 21: Κριτήρια διαμόρφωσης των χώρων και θέσεων εργασίας

 

Κεφάλαιο Δ: Πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου από μηχανές

 

Άρθρο 22: Υποχρεώσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών μηχανών, εργαλείων και συσκευών

Άρθρο 23: Προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους

 

Κεφάλαιο Ε: Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες

 

Άρθρο 24: Έννοια

Άρθρο 25: Υποχρεώσεις εργοδοτών, παρασκευαστών, εισαγωγέων και προμηθευτών

Άρθρο 26: Μέτρα προστασίας των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες

Άρθρο 27: Ιατρικός έλεγχος των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες

Άρθρο 28: Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες

Άρθρο 29: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 30: Όργανα ελέγχου

Άρθρο 31: Παροχή στοιχείων - Εχεμύθεια οργάνων

Άρθρο 32: Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

Άρθρο 33: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 34: Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

Άρθρο 35: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 36: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 37: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 38

Άρθρο 39: Κύρωση απόφασης

Άρθρο 40: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-10-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.