Απόφαση 79347/90

Απόφαση 79347/6021/1990: Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών (ΒΙΠΑ) και Βιοτεχνικών (ΒΙΟΠΑ) Πάρκων και ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 79347/6021/1990: Καθορισμός ειδικών προδιαγραφών εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών (ΒΙΠΑ) και Βιοτεχνικών (ΒΙΟΠΑ) Πάρκων και ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, (ΦΕΚ 674/Δ/1990), 05-12-1990.

 

Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 (παράγραφος Α.2.3)γ) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 (παράγραφος 3) και 13 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 437/1985 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (ΦΕΚ 157/Α/1985).

 

4. Την υπ' αριθμόν 1074/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Βασίλειο Μαντζώρη (ΦΕΚ 325/Β/1990), αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζονται ως κατωτέρω οι ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών Βιομηχανικών Πάρκων, Βιοτεχνικών Πάρκων και ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

 

Ανάλυση

 

Χάρτης Α-1: Ανάλυση Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας και λοιπών χρήσεων (κλίμακα 1:5.000 ή 1:2.000)

Επίπεδο αναφοράς

Περιοχή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Όρια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπόβαθρο

Φωτογραμμετρικό ή τοπογραφικό διάγραμμα.

Περιεχόμενο

Παρουσίαση των Βιομηχανικών - Βιοτεχνιών περιοχής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και λοιπών χρήσεων των κτισμάτων και του γηπέδου τους.

Αρίθμηση των μεταποιητικών μονάδων που θα παραπέμπει στον Πίνακα Α-1.

Εντοπισμός των περιοχών που θεωρούνται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο κατ' αρχήν κατάλληλες για δημιουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων.

Στοιχεία Χάρτη

Εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή οικισμών προ του 1923
Υπάρχουσες Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες
Κατ' αρχήν όρια Βιομηχανικών Πάρκων και Βιοτεχνικών Πάρκων κ.λ.π.
Προβλεπόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο επεκτάσεις σχεδίων πόλης και νέες οικιστικές περιοχές.
Λοιπές Χρήσεις

Πηγές

Επιτόπια έρευνα

 

Στοιχεία πίνακα: Όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα Α-1.

 

Πίνακας Α-1: Ανάλυση και ομαδοποίηση Βιομηχανίας - Βιοτεχνίας

Επίπεδο αναφοράς

Περιοχή Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - Όρια Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Περιεχόμενο

Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών του χάρτη Α-1, με στοιχεία: Κώδικας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, Ονομασία επιχείρησης, είδος παραγωγής, αριθμός απασχολουμένων, δυναμικότητα σε ίππους, μέγεθος γηπέδου, καταλληλότητα κτιρίων, όχληση.

Πηγές

Στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας, ΠΕΡΠΑ, Υπουργείο Εθνική Οικονομίας, Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Βιομηχανίας κ.λ.π.

 

Α/Α

κώδικας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας

Επωνυμία επιχείρησης

Διεύθυνση

Εγκατεστημένη Ισχύς (ΗΡ)

Παραγόμενα προϊόντα (είδος - ποιότητα)

Πρώτες ύλες (είδος - ποσότητα)

Απασχολούμενοι

Καταλληλότητα Κτιρίου

Μέγεθος γηπέδου

Ιδιόκτητο ή νοικιασμένο

Καπνοδόχοι (αριθμός, διαστάσεις)

Όχληση

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Χάρτης Α-2: Μεταφορική υποδομή (κλίμακα 1:2.000 ή 1:5.000)

Επίπεδο αναφοράς

Περιοχή Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων κ.λ.π., ευρύτερη περιοχή Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων κ.λ.π.

Υπόβαθρο

Φωτογραμμετρικό ή τοπογραφικό διάγραμμα.

Περιεχόμενο

Ιεράρχηση οδικού δικτύου (βασικοί, τοπικοί άξονες κ.λ.π.).
Γραμμές και σταθμοί λεωφορείων, τραίνων, κ.λ.π.
Χώροι και κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων.

Στοιχεία Χάρτη

Οδικό δίκτυο (ελεύθερη λεωφόρος, αρτηρία, συλλεκτήρια, τοπική).
Διέλευση βαρέων οχημάτων.
Γραμμές λεωφορείων και τραίνων, σταθμοί.
Χώροι στάθμευσης.
Δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ενέργειας κ.λ.π.

Πηγές

Επιτόπια έρευνα

 

Χάρτης Α-3: Ιδιοκτησιακό Καθεστώς (κλίμακα 1:2.000)

Επίπεδο αναφοράς

Περιοχή Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων κ.λ.π.

Υπόβαθρο

Φωτογραμμετρικό ή τοπογραφικό διάγραμμα.

Περιεχόμενο

Φορέας ιδιοκτησίας δηλαδή, ιδιώτης, δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, Δήμος ή Κοινότητα και Συνεταιρισμός, καθεστώς κατοχής για όλες τις ιδιοκτησίες πλην των ιδιωτικών.
Χαρακτηρισμός των ιδιοκτησιών κατά κατηγορία μεγέθους (0 - 250 m2, 250 - 500 m2, 500 - 1000 m2, 1000 - 2000 m2, 2000 - 10.000 m2 και 10.000 m2 και πάνω για ενιαίες ιδιοκτησίες μόνο).

Στοιχεία Χάρτη

Όριο και αύξων αριθμός ιδιοκτησίας.
Ιδιοκτησία: ιδιωτική - συνεταιρισμού εποικιστική - δημόσια - δημοτική - κοινοτική - μοναστηριακή - εκκλησιαστική.
Εμβαδόν ιδιοκτησίας κατά κατηγορία μεγέθους.

 

Πίνακας Α-3: Δυνατότητα συμμετοχής ιδιοκτησιών στη δημιουργία κοινοχρήστων / κοινωφελών (εκτίμηση).

Επίπεδο αναφοράς

Περιοχή Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων κ.λ.π.

Επίπεδο θεώρησης

Ιδιοκτησία

Περιεχόμενο

Επιφάνεια υπαρχόντων κοινοχρήστων.
Επιφάνεια αριθμός ιδιοκτησιών και εκτίμηση της απαιτούμενης εισφοράς σε γη κατά κατηγορία μεγεθών των ιδιοκτησιών.

Μεθοδολογία

Οι ιδιοκτησίες θεωρούνται με τα κατ' αρχήν όρια που φαίνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα.
Ο Πίνακας αναπροσαρμόζεται εφόσον προκύπτουν ουσιαστικές διαφορές από το κτηματογραφικό διάγραμμα.
Η απαιτούμενη εισφορά σε γη εκτιμάται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την χρονική περίοδο εκπόνησης της μελέτης.

Στοιχεία Πίνακα

Παραδίδεται πίνακας ή κείμενο κατ' επιλογή του μελετητή όπου αναφέρεται το σύνολο της γης που προκύπτει από τις εισφορές.

 

Πρόταση

 

Χάρτης Π-1: Προμελέτη (κλίμακα 1:2.000 ή 1:5.000)

Επίπεδο αναφοράς

Περιοχή Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων κ.λ.π.

Υπόβαθρο

Φωτογραμμετρικό ή τοπογραφικό διάγραμμα.

Περιεχόμενο

α. Σχεδιασμός των χρήσεων γης για το διοικητικό κέντρο, το εμπορικό κέντρο την βιομηχανία βιοτεχνία, τον αθλητισμό, την πρόνοια, την υγεία, τις πλατείες, το πράσινο κ.λ.π.

β. Σχεδιασμός του κύριου και του τοπικού δικτύου κυκλοφορίας κ.λ.π., εξοπλισμού των Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων με τεχνική υποδομή.

γ. Προκαταρκτική οριοθέτηση οικοδομήσιμων και μη χώρων.

δ. Κατ' αρχήν καθορισμός όρων δόμησης (συντελεστής δόμησης, κάλυψη, ύψη, αριθμός ορόφων, συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης) και ζωνών εφαρμογής πολεοδομικών μηχανισμών.

ε. Επισήμανση περιοχών όπου απαιτείται λεπτομερής μελέτη διαμόρφωσης (κόμβοι, κοινόχρηστοι χώροι, κ.λ.π.).

Στοιχεία Χάρτη

Χρήση γης.
Κυκλοφορία, δίκτυα υποδομής.
Βιομηχανικά και μη τετράγωνα.
Όροι δόμησης.

 

Πίνακας Π-1: Σχέση μεγεθών / εισφορών.

Επίπεδο αναφοράς

Περιοχή Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων κ.λ.π.

Περιεχόμενο

Ο πίνακας ή κείμενο δίνει την συνοπτική εικόνα σε ότι αφορά τα προτεινόμενα κοινόχρηστα και κοινωφελή (δρόμοι, χώροι πρασίνου, αθλητισμού, κ.λ.π.) την δυνατότητα πρασίνου, αθλητισμού, κ.λ.π.) και την δυνατότητα δημιουργίας τους (εισφορές, υπάρχοντα κοινόχρηστα που αξιοποιούνται κ.λ.π.) με σκοπό την εκτίμηση του ελλείμματος σε γη που θα χρειαστεί τακτοποίηση. Το μέγεθος του ελλείμματος αποτελεί και έλεγχο της εφικτότητας του κατ' αρχήν σχεδιασμού. Λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του πίνακα ή του κειμένου Α-3 μετά την αναπροσαρμογή του όπως προκύπτει από τον χάρτη Π-1 ως κατωτέρω:

 

Στοιχεία Πίνακα Π-1.

α/α

Στοιχεία Πολεοδομικής Μελέτης

Επιφάνεια

(στρέμματα)

Ποσοστό επί (Συνολική Έκταση)

1

Προβλεπόμενοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι2

Αξιοποιούμενοι υπάρχοντες κοινόχρηστοι χώροι3

Σύνολο οικοδομικών Τετραγώνων4

Συνολική Έκταση (ΣΕ)5

Συνολική εισφορά γης (Πίνακας Α-3)6

Εκτίμηση ελλείμματος σε γη 1 - (2 + 5) 

Χάρτης Π-2. Ρυμοτομικό Σχέδιο (κλίμακα 1:1.000 ή 1:2.000)

Επίπεδο αναφοράς

Περιοχή Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων κ.λ.π.

Υπόβαθρο

Διάγραμμα επίγειας κτηματογράφησης.

Επίπεδο θεώρησης

Γήπεδο / κτίσμα / στοιχείο.

Περιεχόμενο

Οριστικοποίηση της χρήσης γης ανά γήπεδο ή κτίσμα.
Καθορισμός περιγραμμάτων οικοδομήσιμων, κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων με ρυμοτομικές γραμμές και αναγραφή των χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης.
Καθορισμός οικοδομικών γραμμών και πρασιών.

Στοιχεία χάρτη

Ρυμοτομική γραμμή
Οικοδομική γραμμή
Βιομηχανικά Τετράγωνα
Βιοτεχνικά Τετράγωνα
Τετράγωνα λοιπών αμιγών ή μικτών χρήσεων
Όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

Χάρτης Π-3: Εφαρμογή Πολεοδομικών μηχανισμών (κλίμακα 1:1.000 ή 1:2.000)

Επίπεδο αναφοράς

Περιοχή Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων κ.λ.π.

Υπόβαθρο

Διάγραμμα επίγειας κτηματογράφησης συμπληρωμένο με το ρυμοτομικό σχέδιο.

Επίπεδο θεώρησης

Βιομηχανικό τετράγωνο / χώρος ειδικής χρήσης.

Περιεχόμενο

Οριστικοποίηση των ορίων ζωνών εφαρμογής Πολεοδομικών μηχανισμών.

α. Ζωνών Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ).

β. Ζωνών Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ).

γ. Ζωνών Κανονιστικών Όρων δόμησης (ΖΚΟΔ).

δ. Ζωνών Αγοράς Συντελεστών (ΖΑΣ).

Μεθοδολογία

Για τον καθορισμό των ζωνών λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, τα στοιχεία και συμπεράσματα της ανάλυσης, το σχέδιο προμελέτης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συμμετοχική διαδικασία.

Τα όρια των ζωνών ταυτίζονται κατά το δυνατόν με άξονες δρόμων.

Στοιχεία χάρτη

Όριο Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας.
Όριο Ζώνης Αστικού Αναδασμού.
Όριο Ζώνης Κανονιστικών όρων δόμησης.
Όριο Ζώνης Αγοράς Συντελεστή.

 

Χάρτης Π-4: Πολεοδομικός Κανονισμός (κλίμακα 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000)

Επίπεδο αναφοράς

Περιοχή Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Πάρκων κ.λ.π.

Υπόβαθρο

Διάγραμμα επίγειας κτηματογράφησης συμπληρωμένο με το ρυμοτομικό σχέδιο.

Περιεχόμενο

Οριστικοποίηση των ορίων ζωνών εφαρμογής Πολεοδομικών μηχανισμών.

α. Ζωνών Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ).

β. Ζωνών Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ).

γ. Ζωνών Κανονιστικών Όρων δόμησης (ΖΚΟΔ).

δ. Ζωνών Αγοράς Συντελεστών (ΖΑΣ).

Μεθοδολογία

Για τον καθορισμό των ζωνών λαμβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, τα στοιχεία και συμπεράσματα της ανάλυσης, το σχέδιο προμελέτης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την συμμετοχική διαδικασία.

Τα όρια των ζωνών ταυτίζονται κατά το δυνατόν με άξονες δρόμων.

Στοιχεία χάρτη

Οριοθέτηση χρήσεων γης με σύμβολο χρήσης.
Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές σύμφωνα με το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα.
Συνοδευτικός του χάρτη πίνακας που περιέχει:
Σύμβολα
Επιτρεπόμενες χρήσεις (αναφορά στο Διάταγμα χρήσεων).
Όροι και περιορισμοί δόμησης.

α) Συντελεστής δόμησης και ανώτατο όριό του ανάλογα με την κατηγορία βιομηχανίας. Ανώτατο όριο μεταφοράς συντελεστή δόμησης στις ΖΑΕ.

β) Σύστημα δόμησης

γ) Ποσοστό κάλυψης και ανώτατο όριο κατά κλάδο βιομηχανίας.

δ) Μέγιστος αριθμός ορόφων, ύψος και συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης.

ε) Απαραίτητα στοιχεία των οικοπέδων, και ελάχιστο εμβαδόν ανάλογα με την κατηγορία βιομηχανίας.

στ) Προσεγγιστικά: Μορφή των κτιρίων, καθώς και διαμόρφωση των εξωτερικών τους όψεων (αρχιτεκτονικά στοιχεία, υλικά κ.λ.π.).

Άλλοι ειδικοί όροι και περιορισμοί.

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20-11-1990.

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.