Απόφαση 88217/87

Απόφαση 88217/3752/1987: Τροποποίηση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/1978) και του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 88217/3752/1987: Τροποποίηση του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/1978) και του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 270/Δ/1985), (ΦΕΚ 78/Δ/1987), 17-02-1987.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και ειδικότερα τα άρθρα 9, 10 (παράγραφος 2), 14, 17 και 85Α.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παράγραφος 1).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 12 (παράγραφος 5), αποφασίζουμε:

 

1. Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Το ποσοστό καλύψεως το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% για το ισόγειο και τους ορόφους και το 50% για τον υπόγειο χώρο, όπως αυτός ορίζεται από την παράγραφο 24 του άρθρου 2 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).}

 

2. Ο τίτλος του άρθρου 2 καθώς και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του ίδιου του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια

 

1. Κτίρια που προορίζονται για γεωργοκτηνοτροφικές, γεωργοπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις (ιχθυοκαλλιεργειών, οστρακοκαλλιεργειών, και καλλιεργειών λοιπών υδρόβιων οργανισμών), καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενές από οποιοδήποτε υλικό, επιτρέπεται να κατασκευάζονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και μετά από γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του από από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι 4, 5 και 6 αριθμούνται 3, 4 και 5 αντίστοιχα.

 

4. Μετά την περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ίδιου προεδρικού διατάγματος προστίθεται υποπερίπτωση α)α, ως ακολούθως:

 

{α)α. Κατά παρέκκλιση της παραπάνω διατάξεως, εάν μετά την τήρηση της αποστάσεως των 10 m δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση, οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται ως κατωτέρω:

 

Για γήπεδα που βρίσκονται εντός της ζώνης των πόλεων ή οικισμών τα οποία είχαν μέχρι 27-04-1977 ελάχιστο εμβαδόν 2.000 m2 η απόσταση του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζεται σε 5 m.
Για γήπεδα όπως αυτά ορίζονται από το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 1, οι αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο β)β της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του παρόντος.
Για γήπεδα άρτια κατά τον κανόνα, τα οποία προϋφίστανται της 31-05-1985 οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 5 m.

 

Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στις παραπάνω περιπτώσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 m.}

 

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα 05-01-1987

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.