Απόφαση 9464/84

Απόφαση ΙΙ-5Η/Φ6.1/9464/1984: Καθορισμός των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΙΙ-5Η/Φ6.1/9464/1984: Καθορισμός των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών, (ΦΕΚ 469/Β/1984), 10-07-1984.

 

Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 574/1982 για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων.

 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1266/1982 για τα όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.

 

γ) Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 333/1983 για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ενεργείας και Φυσικών Πόρων στους Νομάρχες.

 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1428/1984 για την εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών.

 

ε) Τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, αποφασίζουμε:

 

1. Καθορίζουμε ότι τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 1428/1984 που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας αδρανών υλικών είναι τα παρακάτω:

 

2. Για τις άδειες εγκατάστασης:

 

α) Τριγωνομετρικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, κλίμακας 1:5.000, όπου θα απεικονίζεται η θέση της εγκατάστασης και των λοιπών εγκαταστάσεων καθώς και των τεχνικών έργων (δρόμοι, γραμμές Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος κ.λ.π.) κτισμάτων τουριστικών εγκαταστάσεων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, σε ακτίνα το λιγότερο, 1 km, από την εγκατάσταση. Στο ίδιο σχεδιάγραμμα θα απεικονίζονται τα όρια του λατομικού χώρου που θα προσδιορίζονται με ορθογώνιες αζιμουθιακές συντεταγμένες εξαρτημένες από το Εθνικό Τριγωνομετρικό δίκτυο και θα ορίζεται το κέντρο φύλλου χάρτη υπό κλίμακα 1:100.000 μέσα στο οποίο εμπίπτει ο λατομικός χώρος με τα στοιχεία του δηλαδή δια του κέντρου του L (γεωγραφικό πλάτος) και του Μ (γεωγραφικό μήκος από Αθήνα).

 

Τα τοπογραφικά σχεδιαγράμματα πρέπει να υπογράφονται από διπλωματούχους Τοπογράφους Μηχανικούς ή διπλωματούχους Πολιτικούς Μηχανικούς.

 

β) Αποδεικτικά στοιχεία για το δικαίωμα εδαφοχρησίας του χώρου όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η εγκατάσταση.

 

γ) Έγκριση του νόμου 998/1979 σε περίπτωση που η εγκατάσταση χωροθετείται σε δασική έκταση.

 

δ) Οικονομοτεχνική μελέτη της εγκατάστασης, που θα περιέχει τα παρακάτω κεφάλαια:

 

δ.α. Σκοπός της εγκατάστασης.

 

δ.β. Έκθεση που να δικαιολογεί ότι η κατασκευή της εγκατάστασης δεν παρεμποδίζει την εκμετάλλευση τμήματος κοιτάσματος.

 

δ.γ. Αναλυτικό διάγραμμα ροής, που συνοδεύεται από ειδική μελέτη υπολογισμού των ποσοτήτων, και ποιοτήτων των υλικών (πρώτες ύλες, προϊόντα, απόβλητα, νερό κ.λ.π.) που διακινούνται ή παράγονται σε κάθε φάση, καθώς και των αντίστοιχων ενεργειακών καταναλώσεων.

 

δ.δ. Αναλυτική περιγραφή του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης (τύπος, ισχύς και προορισμός κάθε μηχανήματος), που συνοδεύεται από κάτοψη και τομές ανάλογης, με το μέγεθος της εγκατάστασης, κλίμακας.

 

δ.ε. Αριθμός εργαζόμενων, ανάλογα με την ειδικότητα και το είδος της εργασίας.

 

δ)στ. Αναλυτικός προϋπολογισμός του ύψους της σχετικής επένδυσης και του κόστους λειτουργίας.

 

δ.ζ. Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων, εργαστηριακών και άλλων δοκιμών (κατά περίπτωση) περί της καταλληλότητας του ορυκτού με το οποίο πρόκειται να τροφοδοτηθούν οι εγκαταστάσεις προς παραγωγή τελικών προϊόντων συγκεκριμένων προδιαγραφών σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις.

 

Η οικονομοτεχνική μελέτη πρέπει να υπογράφεται από διπλωματούχους Μηχανολόγους - Ηλεκτρολόγους ή άλλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διπλωματούχους ή πτυχιούχους Τεχνικούς, ενώ τα κεφάλαια δ, α, δ.γ, δ.ε, δ.στ, να συνυπογράφονται από διπλωματούχους Μηχανικούς Μεταλλείων ή Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Χημικούς Μηχανικούς προκειμένου αποκλειστικά και μόνο για εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου, ασβέστου, ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος ενώ το κεφάλαιο δ.β., από διπλωματούχους Μηχανικούς Μεταλλείων και το κεφάλαιο δ.ζ., από διπλωματούχους Μηχανικούς Μεταλλείων ή Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Χημικούς Μηχανικούς.

 

ε. Απόδειξη υποβολής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, εφόσον απαιτείται από το παραπάνω Διάταγμα. Αν δεν προβλέπεται η υποβολή της μελέτης στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, η μελέτη αυτή συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα στοιχεία.

 

Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να υπογράφονται ανάλογα με την περίπτωση από διπλωματούχους Μηχανικούς Μεταλλείων ή Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Χημικούς Μηχανικούς, προκειμένου αποκλειστικά και μόνο για εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου, ασβέστου, ασφαλτομίγματος, σκυροδέματος και συνυπογράφονται από άλλους ανάλογα με την περίπτωση επιστήμονες (π.χ. διπλωματούχους Υγειονολόγους ή Περιβαλλοντολόγους, Μηχανικούς πτυχιούχους Γεωπόνους, Δασολόγους, Βιολόγους, Χημικούς).

 

στ. Έγκριση προμελέτης διάθεσης αποβλήτων, λυμάτων (αν υπάρχουν σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις ή εφ' όσον ζητηθεί αρμοδίως έγκριση οριστικής μελέτης.

 

ζ. Ειδικός κανονισμός πυρασφάλειας, που έχει εγκριθεί από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

η. Στατιστικές μελέτες για τα silos και τις βάσεις εδράσεως των μηχανημάτων με αναλυτικό προϋπολογισμό της δαπάνης κατασκευής. Οι στατικές μελέτες υπογράφονται από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή άλλο αρμόδιο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Τεχνικό.

 

θ. Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 του εκπονήσαντος τις στατικές μελέτες Πολιτικού Μηχανικού ή άλλου αρμόδιου ότι κατά την σύνταξη των στατικών μελετών τηρήθηκαν οι ισχύοντες κανονισμοί για το οπλισμένο σκυρόδεμα καθώς και οι όροι δόμησης που ισχύουν για την περιοχή του λατομείου.

 

ι. Υπεύθυνες δηλώσεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969, για ανάθεση και ανάληψη εκπόνησης της οικονομοτεχνικής μελέτης και των στατικών μελετών.

 

ι)α. Υπεύθυνες δηλώσεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 για ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της εγκατάστασης από διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους Τεχνικούς.

 

ι)β. Αποδείξεις κατάθεσης των αμοιβών μελετητών και των δικαιωμάτων δημοσίου και διαφόρων ταμείων επί των αμοιβών μελετητών και του προϋπολογισμού του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που θα υποβάλλονται μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του έργου και τον υπολογισμό των αμοιβών, των μελετητών Μηχανικών από την Υπηρεσία, που θα εκδίδει σχετικό έγγραφο.

 

3. Για τις άδειες λειτουργίας:

 

α) Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 από τους επιβλέψαντες σύμφωνα με το Νόμο την κατασκευή της εγκατάστασης διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους Τεχνικούς ότι η κατασκευή έγινε σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας και ότι η εγκατάσταση μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια.

 

β) Υπεύθυνες δηλώσεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης λειτουργίας της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με το Νόμο διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους Τεχνικούς.

 

γ) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

δ) Προσωρινή ή οριστική άδεια διάθεσης αποβλήτων.

 

ε) Θεώρηση της μελέτης του προεδρικού διατάγματος 1180/1981 εφόσον απαιτείται.

 

4. Για την ανανέωση των αδειών λειτουργίας:

 

α) Υπεύθυνες δηλώσεις του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 για την ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης λειτουργίας της εγκατάστασης από τους σύμφωνα με το νόμο διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή αδειούχους Τεχνικούς.

 

β) Υπεύθυνη δήλωση του νομοθετικού διατάγματος 105/1969 από τον επιβλέποντα σύμφωνα με το Νόμο διπλωματούχο ή πτυχιούχο ή αδειούχο Τεχνικό ότι δεν έγινε καμιά αλλαγή στην εγκατάσταση.

 

γ) Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων δημοσίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 28-06-1984

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.