Νόμος 998/79

Ν998/1979: Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 998/1979: Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, (ΦΕΚ 289/Α/1979), 29-12-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Γενικές υποχρεώσεις

Άρθρο 3: Έκτασις εφαρμογής

Άρθρο 4: Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων

Άρθρο 5: Καθορισμός αρμοδιοτήτων

Άρθρο 6: Υπολογισμός αξίας δασών και δασικών εκτάσεων

 

Κεφάλαιο Β: Συμβούλια και επιτροπές

 

Άρθρο 7: Συμβούλιο Δασικής Πολιτικής

Άρθρο 8: Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών

Άρθρο 9: Τεχνικό Συμβούλιο Δασών

Άρθρο 10: Περιφερειακά Συμβούλια και Επιτροπές

 

Κεφάλαιο Γ: Μέτρα προστασίας

 

Άρθρο 11: Φωτογράφηση

Άρθρο 12: Χαρτογράφηση

Άρθρο 13: Δασολόγιο

Άρθρο 14: Προσωρινή επίλυση αμφισβητήσεων

Άρθρο 15: Δασικές οδοί

Άρθρο 16: Ειδικά δασοτεχνικά έργα

Άρθρο 17: Ανανέωση και βελτίωση δασών

Άρθρο 18: Επιτήρηση

Άρθρο 19: Προστασία χλωρίδας και πανίδας

Άρθρο 20: Πινακίδες

Άρθρο 21: Ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύματος

Άρθρο 22: Δασικοί συνεταιρισμοί προστασίας

 

Κεφάλαιο Δ: Αντιμετώπιση πυρκαγιών

 

Άρθρο 23: Απαγορεύσεις

Άρθρο 24: Υποχρεώσεις οργανισμών κοινής ωφέλειας και ιδιωτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 25: Επικίνδυνες περιοχές

Άρθρο 26: Μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών

Άρθρο 27: Επικίνδυνες περιοχές δασικής βλάστησης, Μονάδες κατάσβεσης πυρκαγιών από αέρα

Άρθρο 28: Αρμοδιότητες δια την καταστολή πυρκαγιών

Άρθρο 29: Υποχρεώσεις αντιλαμβανόμενων πυρκαγιών

Άρθρο 30: Ενέργειες προς κατάσβεση πυρκαγιάς

Άρθρο 31: Επίταξη μέσων και προσωπικών υπηρεσιών

Άρθρο 32: Αμοιβές

Άρθρο 33: Επίπτωση δαπανών

Άρθρο 34: Ενέργειες μετά την καταστολή

Άρθρο 35: Μεταβιβάσεις καέντων δασών

Άρθρο 36: Δασικοί κανονισμοί δια την αντιμετώπισιν πυρκαγιών

 

Κεφάλαιο Ε: Δασώσεις και αναδασώσεις

 

Άρθρο 37: Έννοιες

Άρθρο 38: Υποχρεωτικές αναδασώσεις

Άρθρο 39: Εκμίσθωση δημοσίων εκτάσεων προς αναδάσωση

Άρθρο 40: Διάθεση εκτάσεων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου προς αναδάσωση

Άρθρο 41: Κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων

Άρθρο 42: Πραγματοποίηση αναδασώσεων

Άρθρο 43: Αναγκαστική απαλλοτρίωσις αναδασωτέων εκτάσεων

Άρθρο 44: Άρση αναδασώσεων

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου

 

Άρθρο 45: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 46: Εξαιρετικός χαρακτήρας επιτρεπτών επεμβάσεων σε αναδασωτέες εκτάσεις

Άρθρο 46Α: Εκχερσωθείσες δασικές εκτάσεις για αγροτική χρήση

Άρθρο 47: Γεωργική εκμετάλλευση

Άρθρο 47Α: Λοιπές εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς τομέα

Άρθρο 47Β

Άρθρο 48: Διάνοιξη οδών

Άρθρο 49: Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα

Άρθρο 50: Κατασκηνώσεις

Άρθρο 51: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 52: Μεταλλεία - λατομεία

Άρθρο 53: Έργα υποδομής

Άρθρο 54: Έργα πολιτιστικού χαρακτήρα

Άρθρο 55: Στρατιωτικά έργα

Άρθρο 56: Ορειβατικά καταφύγια

Άρθρο 57: Λοιπές επεμβάσεις

Άρθρο 58: Πάρκα και άλση

Άρθρο 59: Επιτρεπτές επεμβάσεις στα πάρκα και άλση

Άρθρο 60: Σχέδια πόλεως

Άρθρο 61: Άδεια κτήσης γης από οικοδομικό συνεταιρισμό

 

Κεφάλαιο Z

 

Άρθρο 62: Βάρος απόδειξης - Ειδική αναγνώριση κατατμήσεων

Άρθρο 63: Συγκυριότητα Δημοσίου

Άρθρο 64: Ρητινευόμενα δάση

Άρθρο 65: Ειδική αναγνώριση κατατμήσεων

Άρθρο 66: Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων

Άρθρο 67: Αγροί που άλλαξαν μορφή

Άρθρο 67Α: Απαγόρευση οικοδόμησης δασικών εν γένει εκτάσεων

 

Κεφάλαιο Η: Ποινικές κυρώσεις

 

Άρθρο 68: Παραβάσεις αναφερόμενες στα προστατευτικά μέτρα

Άρθρο 69: Παραβάσεις αναφερόμενες στην αντιμετώπιση πυρκαγιών

Άρθρο 70: Παραβάσεις υποχρεώσεων σχετικών προς αναδασώσεις

Άρθρο 71: Ανεπίτρεπτη μεταβολή χρήσεως

 

Κεφάλαιο Θ: Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 72: Δικαίωμα προτιμήσεως

Άρθρο 73: Αποτερματισμός και οροθέτηση δημοσίων δασών

Άρθρο 74: Διάθεση χορτολιβαδικών εδαφών

Άρθρο 75: Εποικιστικές εκτάσεις

Άρθρο 76: Ειδικός λογαριασμός Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών

Άρθρο 77: Επίλυση χρηματικών διαφορών

Άρθρο 78: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 79: Σχέσεις προς κείμενες διατάξεις

Άρθρο 80

Άρθρο 81

Άρθρο 82

Άρθρο 83

Άρθρο 84: Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω για της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 27-12-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.