Νόμος 998/79 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Ενέργειες προς κατάσβεση πυρκαγιάς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο δασάρχης και τα υπ' αυτόν όργανα της δασικής υπηρεσίας, ευθύς ως λάβουν γνώσιν εκραγείσης πυρκαϊάς, σπεύδουν εις τον τόπον ένθα εκδηλώθηκε αυτή, και επιλαμβάνονται της κατασβέσεως ταύτης δια των υπ' αυτών διατιθεμένων μέσων. Την διεύθυνση των εργασιών δια τον εντοπισμό και της κατάσβεση της πυρκαϊάς έχει ο δασάρχης ή ο αναπληρών τούτον υπάλληλος της δασικής υπηρεσίας μέχρι της ειδοποιήσεως και αφίξεως του νομάρχου. Ούτος κατευθύνει και συντονίζει και τις ενεργείας των παρεχόντων συνδρομή ιδιωτών ή δημοσίων οργάνων, δίδων τις προς τούτο αναγκαίας οδηγίας.

 

2. Οι κατά τόπον μονάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τα όργανα της Χωροφυλακής και Αγροφυλακής υποχρεούνται εις άμεση κινητοποίηση και επέμβασιν προς καταστολή της πυρκαϊάς, αναλόγως προς την έκταση ταύτης και τον παρουσιαζόμενο κίνδυνο, τιθέμενες εις την διάθεση του οικείου δασάρχου.

 

3. Τη αιτήσει του δασάρχου ή του αναπληρούντος τούτον δασικού υπαλλήλου δύναται να κινητοποιηθούν και άλλες μονάδες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της Χωροφυλακής κατόπιν διαταγής των κατά τόπους διοικητών ή υποδιοικητών.

 

4. Εφόσον η πυρκαϊά λαμβάνει διαστάσεις ή εμφανίζει κίνδυνο επεκτάσεως, οι επιληφθείσες της κατασβέσεως αυτής υπηρεσίες και αρχές δύνανται να ζητήσουν την συνδρομή της πλησιέστερης στρατιωτικής διοικήσεως (στρατού, ναυτικού ή αεροπορίας) ή της τυχόν υφισταμένης λιμενικής αρχής. Οι στρατιωτικές διοικήσεις υποχρεούνται και εις άμεση αυτεπάγγελτη επέμβασιν προς καταστολή πυρκαϊάς, εφόσον αυτή εξερράγη εντός στρατιωτικής περιοχής ή εις δάσος ή δασική έκταση παρακείμενη στρατιωτικών χώρων ή εγκαταστάσεων, ειδοποιούν πάντως σχετικώς την δασική αρχήν και την πυροσβεστική υπηρεσία, εφόσον συντρέχει περίπτωσις.

 

5. Οι στρατιωτικές διοικήσεις, ευθύς ως λάβουν γνώσιν εκραγείσης πυρκαϊάς κατά τα ανωτέρω, οφείλουν να αποστείλουν το ταχύτερον εις τον τόπον αυτής διαθέσιμη δύναμιν εκ των ανδρών των, εφοδιασμένων δια των απαραιτήτων εργαλείων και μέσων. Η δύναμις αυτή καταφθάνουσα εις τον τόπον της πυρκαϊάς τίθεται εις την διάθεση του διευθύνοντος την κατάσβεση αυτής νομάρχου, δασάρχου ή αναπληρωτού αυτών υποχρεούμενη να συμμορφώνεται προς τις οδηγίας των.

 

6. Εφόσον παρίσταται ανάγκη και ζητηθεί υπό των επιληφθεισών της κατασβέσεως της πυρκαϊάς αρχών και υπηρεσιών, κινητοποιούνται και οι μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών από αέρος, οι οποίες αποστέλλουν ανάλογο αριθμόν αεροσκαφών και ελικοπτέρων δια την επισήμανση και καταστολή της πυρκαϊάς δια των υπ' αυτών διατιθεμένων μέσων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.